_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY
 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení čitatelia a poslucháči!

Nahrávku a video s Úvodnou reláciou, ktorá je súčasťou obsahu nášho vysielania a ktorej uverejnenie na našej stránke bolo Prvým krokom v tejto aktívnej pomoci, sme presunuli do samostatného, novovzniknutého priečinka s názvom:

„ČO SA TO DEJE?“

Do tohto priečinka pribudnú postupne ďalšie nahrávky z pripraveného archívu Rádia Záchrana. Kedy a ktoré to budú, závisí od miery a spôsobu nastávajúceho duchovného budíčka, ktorý bude v prichádzajúcom období zvoniť čoraz hlasnejšie. Pretože už iba tvrdé rany dokážu ľudí vnútorne otvoriť a primäť ich klásť si tie správne otázky, ktoré vedú k PRAVDE a tým aj k duchovnej záchrane!

kolektív Rádia Záchrana

_________________________________________________________________________________________________________________________
17. 9. 2021

VYZNANIE
NEŽIVÁ VEDA

 

Rozum je produktom mozgu, mozog je orgánom tela, lenže telo je nie živé, ale iba po nejaký čas „oživené“ (*) tiež iba „oživeným“ duchom, ktorého „oživil“ BOH, ktorý jediný je ŽIVOT!

* (Namiesto výrazu „oživené“ by bolo správne uviesť – uvedené do pohybu.)

Aj keď pre ten rozum je to niečo nad jeho schopnosť pochopenia, skúsime si  pomôcť citátom od kompetentného:
„PREDSTAVA človeka o živote bola doteraz nesprávna. Všetko, čo nazýval životom, nie je nič iné než hnaný pohyb. Naň sa smie pozerať len ako na prirodzený prejav vlastného života.

V celom stvorení je teda formovanie, dozrievanie, udržiavanie a rozklad iba následným pôsobením viac alebo menej silného pohybu. Ľudský rozum prebádal tento pohyb a považuje ho za to najvyššie. Našiel v ňom taktiež svoju hranicu, za ktorú vo svojom bádaní nemôže prísť ďalej, pretože on sám je produktom tohto pohybu. Preto tento pohyb nazval ako vrchol svojho poznania jednoducho „silou“ alebo „živou silou“, alebo tiež „životom“.
Život, skutočný život, je niečo dokonale samostatné, dokonale nezávislé. Inak by sa to nesmelo označovať slovom „život“. Ale ten je jedine len v Bohu!

V človeku je jedine duch v spojení s tým životom, ale lepšie by bolo povedať, že iba môže byť!
Prečo? No preto, že väčšina ľudí o svojom duchu vôbec nevie, a preto taký duch, nemôže nadviazať spojenie s tým životom a tak je možné povedať, že takí ľudia nesú v sebe iba spiaceho ducha, aj keď ich rozum je bystrý. Lenže dosiahne iba do tých rovnorodých úrovni, do ktorých patrí iba to  jeho neživé telo! A to je prípad väčšiny našich vedcov, ba je to pre získanie Pravdy veľmi málo, ale práve je to to podstatné.  Preto im je ťažko uznať to, čo človek s „oživeným“ - prebudeným duchom berie ako samozrejmosť, ba potom také riešenia, ako boli predložené v príspevku „Dôkazy z Mesiaca“ nemôže prijať a vlastne pochopiť. Podrobnejšie vysvetlenie v  nasledujúcich riadkoch možno niekomu pomôže. To už ale bude záležať od toho jeho ducha, či ho dokáže zobudiť.
Toto moje osobné vyznanie je potrebné urobiť z viacerých dôvodov, aby konečne mohlo dôjsť k vzájomnému pochopeniu tých, ktorí sa zatiaľ rozchádzajú v názoroch na stav poznania ľudstva, ale v prvom rade tých, ktorí sa snažia zdieľať už spoločné presvedčenie, ale tiež sa to zatiaľ niekedy nedarí.  
Posledný príspevok na stránke pod názvom: „Dôkazy z Mesiaca“ si vlastne vynútil tento krok. Z príspevku jasne a logicky vyplýva, že je to súhrn prežití iba jedného, konkrétneho človeka, vekom už staršieho, takže renomé ostatných zostane nedotknuté a nepoškvrnené, ako sa niekto domnieva, ba obáva, keď dotyčný s niečím v príspevku uvedenom - nesúhlasí.  Obáva sa vydedukovaného záveru, ktorý ale logicky vyplynul z faktov podaných v príspevku, ako výsledok dokumentovaných prežití. Z položených logických otázok som sa snažil priviesť k tomu, čo vlastne priviedlo aj mňa k môjmu presvedčeniu, prezentovanému v príspevku, lebo z kladných odpovedí to jednoznačne vyplýva. Sú to tieto otázky:

1) Uznávate, že mimozemšťania sú prítomní aj na Mesiaci?
2) Uznávate, že dokážu ovládať gravitáciu?

3) Uznávate, že pomocou nej si dokážu ochrániť svoje objekty?
4) Uznávate, že nám je doposiaľ predkladaná nepravda?

No a keď si na tieto štyri otázky opýtaný zodpovie kladne, tak zákonite musí dôjsť  k presvedčeniu, akému dospel autor príspevku – a to bezvýhradne! Lenže kladne si na tieto otázky môže zodpovedať iba ten, ktorý mal nejaké faktické prežitia, ktoré u neho vybudovali to presvedčenie. Ak si na ne zodpovie kladne ten, ktorý prežitia nemal, tak sa nechal  niekým iba ovplyvniť, a  tak je iba pokrytec! Ako väčšina tých našich vedcov. Podobne  je ale hodnotený aj ten, kto na ne odpovie záporne.
A toto je problém všetkých našich vedeckých autorít, ktoré uznávajú iba to, čo ich naučili, ale chýba im to podstatné, to pravé presvedčenie, lebo im chýba potrebné prežitie! Lenže to potrebné prežitie oni nemôžu získať, lebo im chýba pri ich hľadaní  to podstatné: ČISTOTA! Prežitie môže získať iba ten, ktorého duch žiari tou čistotou, lebo získal potrebné spojenie! Preto až chcú získať tie prežitia a priblížiť sa ku Pravde, ba znalosti pravých večných prírodných zákonov, musí pri ich hľadaní vládnuť tá čistota, ale nie vypočítavosť a hľadanie výhod. Iba ten, ktorý hľadá iba preto, aby sa poučil a stal sa nezištným darcom tohto poznania aj pre iných, získa potom pomoc v tých dôležitých prežitiach, ba aj potrebné presvedčenie. To pravé, ktoré teraz vedcom a ľudstvu chýba. Chýba preto, že každý hľadá a báda iba preto, aby získal výhody vo forme obdivu, postavenia v hierarchii moci, kapitálu, a iných všemožných výhod, ktorých je veľa a každý má inú motiváciu k tomu hľadaniu, ale všetky iba tie nečisté, ktoré vylučujú pre neho to potrebné spojenie a následne prežitie.                     

Citát:
„Lenže sa to nestáva cez noc a nenapadne mu to v spánku, ale to vyžaduje vážne úsilie a veľké, silné chcenie, ktorému nesmie chýbať čistota.“

No a keď dotyčný nemôže získať to prežitie, lebo mu to neumožní jeho nečistota, tak odmieta všetko, ba všetkých, ktorí toto prežitie mali. A spôsobuje to jeho vnútorná a tichá žiarlivosť, o ktorej možno ani nevie, ktorú si ani neuvedomuje, alebo vie, ale ju ukrýva! Je to žiarlivosť na všetkých tých, ktorí prežitia mali, ktoré im závidí. A preto ich tvrdenia, ba aj fakty odmieta, alebo ukrýva, aby sa o nich nedozvedeli ďalší a aby sa on nedostal do pozície neznalého, a aby sa nepripravil o falošné, ba nezaslúžené výsady a výhody, ktoré si doposiaľ užíva, ale mu nepatria.  A toto je koreň, ba príčina všetkého zla a nevedomosti, ktorá teraz ľudstvu vládne! Tie výsady by mali patriť práve tým, ktorých on doposiaľ nazýva iba konšpirátormi, ba ich tvrdenia a fakty ukrýva, alebo iba zosmiešňuje. Ale už nie dlho! A plody tohto pestovaného pokrytectva teraz začíname žať a to vo všetkých oblastiach! A „príčin“ je pomenovaných veľa, ale tá pravá stále chýba, alebo sa ukrýva. Je to tá, ktorá je podaná v úvode. Tie ich „príčiny“, sú iba následky tej pravej a jedinej príčiny, teraz pomenovanej! Lenže presvedčenie tých „konšpirátorov“ nedokáže nikto zlomiť, lebo oni majú prežitia, ktoré vybudovali to pevné a nezlomné presvedčenie, podopreté nezvratnými argumentmi. Naše dejiny dokazujú, koľko tých „konšpirátorov“ bolo v minulosti neprávom upálených! Namiesto upálenia sa dnes využívajú tie úplatné médiá. A aj toto im tí „vedátori“ vlastne závidia, lebo cítia, že podobnej obete nie sú schopní a preto proti ním broja a tak sa plní to pravdivé  príslovie:

Pokiaľ máte Pravdu, nikto vás nemá rád!
alebo
Čím viac sa priblížite ku Pravde, tým viac ľudí oproti sebe poštvete!
Ktorý z vedcov je schopný tieto slová prijať, ba sa nenahnevá?
Tak ten už zobudil toho svojho ducha!

_________________________________________________________________________________________________________________________
21. 8. 2021 + DOPLNENIE 25.8.2021 
+ DOPLNENIE 11. 9. 2021

DÔKAZY Z MESIACA

 

Po dlhej dobe sa mi potvrdili moje pozorovania z Mesiaca, ktoré mi vtedy, pri mojom objave, ale až doposiaľ nedali spávať, a  teraz sa pokúsim posunúť ich aj čitateľom, teda verejnosti. Musím sa ale vrátiť do minulej doby, kedy to všetko začalo, teda do začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia, teda ešte pred tú slávnu „nežnú revolúciu“. Ja som mal vtedy moje prvé pozorovania mimozemských aktivít, tu u nás na Zemi. Uvediem iba dva prípady, aj keď potom ich nasledovalo viac, ba aj zaujímavejších. Ale tieto prvé dva boli pre mňa výnimočné. Prečo, to pochopíte z nasledujúceho textu.
Tento prípad, uvedený ako prvý, bol v skutočnosti druhý, ale preto som ich prehodil, lebo bol tento pre verejnosť vierohodnejší. Prečo? No preto, že mám naň svedkov, teda nemôže sa mi vyčítať, že som mal iba ja vidiny. A obidvaja svedkovia ešte žijú!
Bol som s priateľom na nočnej poľovačke, pričom sme kráčali cestou zimným, listnatým lesom, teda sme mali nad sebou na oblohu istý, ale iba krátky výhľad. Bolo to na hrebeni kopca a nad našou hlavou, asi vo výške možno ani nie sto metrov, letel žiarivý disk, ktorý osvetľoval Mesiac. Ten disk mal na hornej strane akoby priehľadnú, ale vlastným svetlom osvetlenú kupolu, na vrchu ktorej blikal majáčik oranžovej farby. Lenže v tej osvetlenej kupole sme nevideli nikoho, lebo sme sa pozerali zospodu, teda sme videli iba jej hornú časť. Tento prelet mi následne potvrdil aj jeden môj kolega, ktorý bol rovnako vonku, ba dokonca mal dokonalejšie pozorovacie možnosti, lebo bol na voľnom priestore, ale zas o hodne ďalej od toho objektu. Lenže mi uviedol, že ten objekt následne letel aj nazad. To sme my už ale nevideli, lebo sme mali prácu s úlovkom. Objekt letel z juhu na sever, možno mierne severovýchod.

Druhý prípad bol ešte pozoruhodnejší, ale žiaľ, na ten nemám priamych svedkov, aj keď predsa. To som sedel na poli počas noci a teda som mal výborné pozorovacie možnosti aj na oblohu, ktorá ma zaujímala rovnako, ako poľovanie a dalo sa to teda dokonale skĺbiť. Nad horizontom kopcov, ktorých priemerná nadmorská výška bola okolo tisíc metrov, asi 40 stupňov nad tými kopcami, sa na oblohe razom rozsvietili dva veľmi silné svetlomety, ktoré svietili nadol, ba akoby pátrali po niečom, lebo menili uhol, dokonca svietili aj mojim smerom, ale nie pred kopce z môjho pohľadu, ale ďaleko až za tie kopce. Potom bolo vidno, ako zhasínajú podobne, ako svetlomety auta. Následne sa zasvietili znovu, a to v momente  o hodne bližšie ku mne, ale ich lúče stále dopadali za kopce. Svetlomety boli od seba vzdialené na ešte o čosi väčšiu vzdialenosť, ako sa javí na oblohe Mesiac. Veľmi ma to zaujalo, lebo som hneď pochopil, že ten objekt musí byť ohromných rozmerov, ba aj veľmi vzdialený, keď lúče nedopadajú medzi mňa a tie kopce, ale možno až niekde veľmi ďaleko.
Ráno som o svojom pozorovaní povedal kolegom v práci, ktorí sa zachovali obdobne, ako sa chová väčšina aj dnes. Nič iné som od nich ani nemohol očakávať. Ja som ale po návrate z práce sadol nad podrobnú porastovú mapu a zo zistených údajov, teda výšok a uhlov, som sa dopracoval k záveru, že ten objekt musel byť vo výške 40 – 60 kilometrov vysoko a musel byť veľký 25 kilometrov. Tento údaj je dôležitý, tak si ho zapamätajte. Lenže nasledujúci deň ráno, keď som prišiel do kancelárie polesia, rozrušene na mňa volal ekonóm: „Jaro, Jaro, teraz v správach hovorili, že ten objekt pozorovalo aj nejaké lietadlo!“ Takže som si počkal na opakovanie tých správ a zneli nasledovne: „Sovietske dopravné lietadlo, letiace na linke Kyjev – Minsk, malo zaujímavé pozorovanie. Piloti videli letieť obrovský objekt, ba udávali, že letel vo výške okolo 40 až 60 kilometrov, teda ako polovica Pskovského jazera, nad ktorým letel. No a toto jazero má dĺžku 50 kilometrov. Svietil dole silnými svetlometmi, takže bolo možné dokonale všetko rozoznať, ako autá, ba aj domy.“ Takže aj toto moje pozorovanie sa mi nakoniec úplne potvrdilo. Žije ešte aj tento ekonóm, ba aj kolegovia. 
A boli to tieto moje prežitia, ktoré ma inšpirovali k tomu, že som si povedal, že keď sú tie mimozemské aktivity prítomné tu, dole u nás na Zemi, že musia byť pozorovateľné aj mimo, teda na Mesiaci a keď lietajú väčšinou v noci, tak bude výhodné, zamerať sa na ten Mesiac. Preto som si zadovážil istú výbavu, v medziach svojich skromných možností. PC som už mal a tak som si dokúpil teleskop so stonásobným zväčšením, ku ktorému bol pripojený snímač obrazu, so zväčšením 1,6, teda som získal obraz so 160 násobným zväčšením a keď ku tomu ešte pripočítame obrazovku monitoru, ku ktorému bol teleskop pripojený, ba aj možnosť zväčšenia cez PC, tak to už boli celkom zaujímavé pozorovania Mesiaca. Pritom som si zaujímavé zábery mohol ľubovoľne ukladať do PC, alebo aj mazať. No a keďže som už bol na dôchodku, tak bolo aj času na to a využíval som každé vhodné podmienky, ba už aj manželka ma hnevala, že či ma to baví, pozerať stále to isté! Lenže ono to nikdy vlastne nebolo to isté! Mal som veľa zaujímavých pozorovaní a aj odlet objektov z Mesiaca, z ktorých niečo možno nájsť na tejto stránke. Lenže teraz je veľa toho, mimo chcenú tému.

Podarilo sa mi na Mesiaci objaviť istý objekt, ktorý sa vymykal mojej schopnosti chápania, a vlastne až doposiaľ, kedy sa mi znovu dostalo potvrdenia aj z inej strany. Práve preto som sa rozhodol až teraz o tom napísať. Prečo? No preto, že som tam objavil veľmi vysokú vežu, ktorá podľa môjho odhadu po porovnaní s okolitými a mne známymi krátermi, mala výšku 25 kilometrov. Lenže veľmi zaujímavý, ale pre mňa nepochopiteľný bol jeden fakt: táto veža tam nebola pozorovateľná vždy! Niekedy tam akoby nebola, teda na tom mieste chýbala!
Podľa mojej úvahy som si začal dávať túto „vežu“ do súvislosti s mojim minulým prežitím a pozorovaním na Zemi, potvrdeným aj tým lietadlom. Uvažoval som tak, že ten objekt, je totožný s tým, ktorý som pozoroval a ktorý tam niekedy „parkuje“ a inokedy niekde poletuje. Veď to aj pripomína naše rakety na rampe.  Lenže teraz, po tom potvrdení aj z druhej strany, sa začala črtať aj iná, ba ešte fantastickejšia úvaha, keď je známe, že je tých veží tam viac, s ktorou sa teraz pokúsim vás zoznámiť:
Musíme si uvedomiť, že moje pozorovacie stanovisko na Zemi sa voči Mesiacu mení podľa toho, v akej polohe je os obidvoch telies navzájom, ba aj podľa toho, v akom uhle dopadajú slnečné lúče na ten pozorovateľný objekt, teda aj podľa polohy Slnka. Preto ani jedno moje pozorovanie nebolo vlastne totožné, aj keď som pozoroval rovnaký objekt. Keď sa teraz zistilo, že tie veže sú z materiálu podobnému nášmu sklu, tak si musíme uvedomiť, že keď sa lúče odrážajú od plochy toho objektu, tak sa stáva pozorovateľný, ale keď ním prechádzajú, stáva sa naopak neviditeľný, lebo cez objekt pozorujeme okolitú krajinu. Rovnako ako je tomu aj pri bežnom okne. 

Spomínané potvrdenie, záber tej veže, sa objavilo v TV dokumente ,,Záhadný vesmír“ na Prima Zoom, a bolo to v 20. časti, ktorá sa volala  ,,Odvrátená strana Mesiaca“.
Pre porovnanie uvádzam snímku veže zo spomínaného TV dokumentu a aj tú, ktorú sa podarilo natočiť teleskopom mne a už bola použitá aj v príspevku: ,,UFO NA SLOVENSKU – MESIAC SVEDOK PRAVDY“.

 

Po týchto faktoch si treba uvedomiť, že tie veže majú zaručene dôležité využitie, ba aj fakt, že z vrcholov tých veží, rozumne rozmiestnených po povrchu Mesiaca, je možné vlastne pokryť pozorovateľne celý jeho povrch. No a všetci dobre vieme, že my sme najskôr stavali vysoké stožiare, ktoré mali umožniť komunikáciu, neskôr sme ich nahradili satelitmi na oblohe, ktoré sú už dnes na mnoho funkcií a majú nám pomôcť predvídať isté okolnosti, ba aj pozorovať Zem, čo sa na nej deje. Na orbite už máme nebezpečné vesmírne smetisko, o ktorom už uvažujú, ako orbitu vyčistiť, lebo môže nás následne ohrozovať, ba aj ďalšie nové satelity. Ohrozovať nás môže ale aj to, čo prilieta z vesmíru vzdialeného, ako meteority, meteory, bolidy a kométy, ba aj tie lietajúce cudzie objekty. Stále hľadáme vhodné technológie, ako sa tomuto ohrozeniu vyhnúť. Zatiaľ ale neúspešne. Lepšie by bolo potrebné povedať, že ohrozeniu sa snaží zabrániť iba hŕstka vedcov, ale väčšine ide o opak. Niektorí hľadajú záchranu iba pre malý počet vyvolených!
No a teraz si už môžeme vydedukovať z napísaného, že tá civilizácia na Mesiaci, je už technologicky na takej úrovni, že neprodukuje tie smeti a rôzny odpad, ako my, ale je pre našu primitívnu technológiu vlastne akoby skrytá, teda neodhaliteľná. Teraz si ale musíme ešte niečo dôležité doplniť. Vo vesmíre sa odhaľujú iba tie ešte nezrelé civilizácie.
Okrem tej veže, ktorú som ja na Mesiaci objavil, vŕtal mi v hlave ešte jeden veľký problém, ktorý nám tiež veľa objasní, ba aj doplní. Treba si uvedomiť, koľko tých meteoritov, a podobných objektov vlietlo do našej atmosféry, ba niektoré aj dopadli na zem, počas tej dlhej doby môjho pozorovania Mesiaca. A potom je tu druhý fakt: Mesiac je celý pokrytý krátermi o rôznej veľkosti, čo dosvedčuje, že aj naň dopadá veľa toho rôzneho vesmírneho materiálu. Dopadá...(dopadalo) ešte viac, ba všetko na jeho povrch, lebo nemá atmosféru. Z tohto dôvodu som ja dúfal, že sa mi počas môjho pozorovania podarí vidieť a aj nasnímať dopad aspoň jedného takéhoto telesa. Samozrejme som vedel, že žiariť nad Mesiacom ho nemôžem vidieť, lebo tam chýba atmosféra. Lenže dopad takého telesa je spojený s tak obrovskou energiou, ktorej sa aj na Zemi obávame, a to aj keď nás chráni atmosféra, že by pri dopade na tmavú plochu Mesiaca musel byť vidno záblesk tej veľkej, uvoľnenej energie. Naopak, pri dopade na osvetlenú časť Mesiaca, by muselo byť vidno oblak prachu, ktorý by sa uvoľnil pri dopade. Veď naši vedci tvrdia, že keď vyhynuli veľké zvieratá, bolo to po dopade veľkého meteoritu, Zem zahalili také mraky, že všetko zostalo v temnote a chlade. Prečo som ja potom, počas celej tej dlhej doby, nenasnímal ani jeden najmenší dopad takéhoto telesa na Mesiac, keď na Zem ich za tú dobu dopadla kopa? Mesiac je najsledovanejšie teleso našej slnečnej sústavy a ešte nikto sa nepochválil, že nasnímal naň dopad meteoritu. Moja odpoveď je nasledovná: 

Keď už vieme, že na Mesiaci žije, alebo pôsobí vyspelejšia civilizácia,
tá už dokáže včas taký objekt odhaliť, ba ho aj zlikvidovať! 

No a práve tento fakt, je ďalším dôkazom prítomnosti vyspelejšej civilizácie na Mesiaci!

A tak sme našli aj využitie tých veží na Mesiaci, ktoré určite plnia viac funkcií, ba sú dôkazom už aj nám známej pravdy: „Vývoj sa uberá od primitívneho, cez zložité, ku jednoduchému!“ Len žiaľ, že väčšina civilizácií sa až ku tomu jednoduchému nedostane, ale sa dovtedy zlikviduje...alebo príde zaslúžený trest, o ktorom sa píše vo všetkých duchovných knihách. A na tejto ceste sme aj my! Tie veže na Mesiaci dokážu zastať všetky tie naše primitívne technológie, ktoré už začínajú byť tými zložitými, ba preto máme všetky tie teraz prežívané sprievodné problémy. Spôsobuje to tá večná chamtivosť a mocichtivosť vládcov, ktorí sú ochotní vo svoj prospech zničiť všetkých, ba všetko okolo seba. A túto dobu tu teraz máme!
Vyspelá civilizácia neprodukuje už žiadny odpad a to ani energetický, a ani hmotný, lebo využíva voľné a čisté energie vesmíru a preto je vlastne neodhaliteľná. Nepotrebuje žiadne zbytočné stavby, ako sú cesty, supermarkety, športové haly, fitneská, a mnoho iného, ani ropu, ani atómovú energiu, ba ani zbrane. Dokonca ani kostoly a mešity, lebo im vládne iba pravá služba Bohu. Lenže sú aj civilizácie, ktoré slúžia inému pánovi, ale to je tiež teraz mimo témy. Vo vesmíre sa dajú odhaliť iba takí bordelári, ktorí tento bordel produkujú, sú preto terčom pozorovaní, ako sme pozorovaní my, lebo ohrozujeme iné bytosti nie iba na Zemi, o ktorých ani nevieme, ale aj v iných úrovniach stvorenia. Čo myslíte...dokedy ešte budeme trpení tými vyspelejšími, ktorých vlastne tiež ohrozujeme?

Spamätajme sa, lebo bude neskoro!
Ale iba pre nás...pyšní pozemšťania!

Prežívame tento cirkus a bordel preto, že sa našimi vládcami necháme „vodiť za nos“, teda klamať, ba ešte im robíme poskokov a necháme sa využívať. Dokonca si ich sami volíme! A keď sa nás niekto snaží o tom presvedčiť a poučiť, tak ho zaradíme medzi konšpirátorov, alebo ho zavrieme na psychiatriu, umlčíme inak, dokonca ho aj zlikvidujeme. A to za potlesku tej verejnosti, ktorú môžeme smelo nazvať masou hlupákov!

Tak čo, presvedčia niekoho tieto fakty?
Až nie, nech si odpovie sám, do ktorej skupiny patrí!

 

* * *
DOPLNENIE

Je veru zaujímavé, že akurát v nasledujúcej 21. časti už spomínaného TV dokumentu ,,Záhadný vesmír“, boli uvedené ďalšie fakty, ktoré si myslíme, že dobre nadväzujú na tento príspevok a pravdivosť v ňom napísaného len podtrhujú. Chceme sa preto opäť o informácie podeliť, pretože deň čo deň človek môže získavať dôkazy verejnej manipulácie ľudí smerom ďaleko od skutočnej pravdy a skutočného života. Lenže žiaľ, stále je málo tých, ktorí si položia otázky: ,,Prečo nám je bránené získať toto pravé poznanie? Prečo je snaha mocných tohto sveta ukryť pred nami skutočnú pravdu?“

Koncom šesťdesiatych rokov v Estónskom meste Tallinn, si jedného dňa jeden pán chcel na dvore vykopať studňu. Keď došiel do hĺbky zhruba šesť metrov, narazil na veľmi tvrdý kus nejakej platne. Skúšal sa cez to prebíjať, nakoniec sa mu to nejako podarilo a voda odtiaľ začala vyvierať, ako aj chcel. Lenže ten materiál sa mu zdal neobvyklý a kúsok z neho, ktorý sa mu podarilo odštiepiť, dal na chemický rozbor. No a po rozbore to začalo byť zaujímavé, pretože v laboratóriách zistili, že takýto materiál s magnetickými vlastnosťami my na Zemi nedokážeme vôbec vyrobiť a ani sa prirodzene na Zemi nemôže vyskytnúť. Tak odkiaľ sa tu vzal?
Tento materiál sa údajne skladá z 38 chemických prvkov Mendelejevovej tabuľky a niektoré z nich, je podľa našich pozemských poznatkov, ani nie možné vzájomne zlúčiť.
Napriek tomu, že materiál vyzerá ako kov, má bunkovú  štruktúru rovnakú, ako bunková štruktúra rastlín!
A takto znie zistené výsledné zloženie záhadného materiálu: ,,Je to magnetický kompozitný materiál armovaný vápenato železito kremičitými vláknami, ktorého matricou je kovové sklo.“
To ale z tohto zážitku toho pána nie je všetko, pretože na to miesto sa samozrejme nahrnuli vládni technici, lebo už asi tušili o čo sa tu jedná, no stále s istotou nevedeli povedať, akému predmetu tá platňa s týmto materiálom patrí. Bol privolaný ruský vedec, ktorý urobil na mieste biolokáciu, ktorou zistil tvar toho podzemného predmetu a aj jeho odhadovanú veľkosť.
Tu je jeho výsledok meraní:

Takže aj tu nachádzame, pravdepodobne havarovaný,  mimozemský letún - UFO, na ktorého plášti sa našiel materiál podobný sklu. Teda prieskumné lietajúce veže z Mesiaca sú už tou zdokonalenou a väčšou verziou.
To, že materiál letúnu má bunkovú štruktúru rastlín len potvrdzuje fakt , ktorý bol v príspevku napísaný, že sú civilizácie, ktoré už dokážu vytvárať zliatiny materiálov prírodnou cestou, teda je to pravý bio priemysel, nám dosiaľ neznámy, a tak už znečistenie v značnej miere nevytvárajú.
Spomenuli ešte zaujímavosť, že podľa nich je tento letún zapichnutý v zemi aj niekoľko tisíc rokov a tiež zistili, že ten materiál podobný sklu, má stále akúsi neznámu energiu, ktorá má vplyv aj na ľudí.
Aj tento fakt niečo napovedá, lebo údajne mali záujem o výskum materiálu aj Japonci, a aj tam prišli, ale americká vláda im u Estóncov zariadila, aby ich jednoducho poslali domov, lebo nález chceli získať pre seba.
Oficiálny záver pre verejnosť bol taký, že sa nenašlo nakoniec nič zaujímavého a že materiál platne o ktorom sa tak v médiách vtedy rušne hovorilo, bol obyčajnou bežnou u nás sa vyskytujúcou zliatinou. Teda takto nakoniec verejnosť uspali, ktorá sa ale sama uspať nechala!

Ľudia, usilujme sa všetky tieto fakty pre seba zúročiť správne. Pretože dokazujú, že existuje poznanie, poznanie pravých prírodných Božích zákonov, o ktorých nevieme nič a ktoré je úsilie pred nami zamlčiavať a tajiť už oveľa dlhšie, než v zemi leží ten letún.
Neuspokojme sa len s konzumným materiálnym ,,životom“, ktorý je len jedom a smrteľným spánkom nášho ducha!
A to je náš cieľ týchto príspevkov, prebudiť ducha zo spánku, aby sám pre seba začal konečne hľadať to pravé poznanie Božích zákonov a tak ešte v poslednú chvíľu získal možnosť svojej záchrany!

* * *

11. 9. 2021

Podarilo sa nám získať ešte jeden dôkaz. V dokumente „Nebezpečné nebo“ ktorý odvysielali na CS Mystery 10. 9. 2021 bol podaný ďalší veľmi výrazný dôkaz a záber veže, ktorú spomíname aj v príspevku. Lenže tento krát ju bolo vidno nie oproti povrchu Mesiaca, ale na horizonte a tak je dôkaz ešte zreteľnejší. 
Ani v tomto dokumente, kde venovali Mesiacu značnú pozornosť, nespomenuli výraz meteorit v súvislosti s Mesiacom a rôznymi svetlami, a objektmi, ktoré sa tam vyskytujú. Jedine pri Zemi niekedy bolo tvrdené, že to môže byť meteorit. To je jasný nepriamy dôkaz prítomnosti inteligencie na Mesiaci.

_________________________________________________________________________________________________________________________
6. 8. 2021

BLUDÁRI

A teraz nech si všetci tí, ktorí si myslia, že sme to s posledným príspevkom necitlivo prehnali, položia nasledovnú otázku:

Bola pri poslednej pomoci ľudstvu zo Svetla JEHO VYSLANKYŇA zoslaná dole do našej hmotnosti bez pomocníkov?

Ešte nikdy v minulosti sa to nestalo! A nestalo sa to ani naposledy, pri vtelení Prakráľovnej!
No a teraz, nech si všetci zas položia ďalšiu otázku:

Kde boli tí jej pomocníci, keď ich najviac potrebovala, ba ktorí si tú poctu zaslúžia?
Poctu, nazývať sa pomocníkom!

Nebudeme odpovedať za čitateľov, lebo ich vlastne nebolo, ba nenájdu ich ani oni samotní!
A sú to práve všetci tí, ktorí teraz vnútorne cítia, že prišli sem, na Zem, s nejakým poslaním, ale žiaľ, blúdia v rôznych duchovných smeroch, ktoré s ich pravým poslaním nemajú nič spoločné. Ale stále je ešte čas pre Pravdu, ale hlavne pre nich samotných. Lenže to by sa museli najskôr vzdať svojej namyslenosti a pýchy na tú svoju domnelú duchovnú vyspelosť, obrniť sa pokorou a uznať, že aj pre nich platí tá rada Izaiáša, že:

Ich oči zostali slepé a uši hluché, lebo otupelo ich srdce!
Viac sa nikomu poradiť nedá!
Toto je naše ospravedlnenie pre tých, ktorí to neuznajú ako radu!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
4. 8. 2021

SKLAMANIA

V poslednom príspevku bola z našej strany snaha pomôcť niektorým (taktne poukázať na večne sa opakujúcu chybu tých, ktorí mali byť pomocníkmi vyslanca – vyslankyne Svetla).
A dopadlo to znovu presne tak, ako vždy doposiaľ! „Oči zostali slepé a uši hluché“ – teda presne tak, ako nám to predpovedal Izaiáš. Aj keď bol text tak výrečný, že mnohých zraňoval, nebol dosť ostrý a priamy, aby zasiahol tak, ako bolo chcené.

Preto teraz bude niečo ešte doplnené a je nám jedno, koľkí návštevníci stránky odpadnú tak, ako tomu bolo v roku 1998, keď sa ich vypočítavé očakávania nevyplnili podľa ich túžob. Doba je už tak pokročilá, že: „na preťahovanie medových motúzov popod nos, je už veľmi neskoro!“ V týchto úvodzovkách je staré, ale múdre príslovie, ktoré možno tiež tí teraz dotknutí – nepoznajú. Ku svojej chybe. A bude to povedané celkom presne, vecne – „po lopate“, teda tak, aby nikto nemohol pochybovať o tom, či to správne pochopil:

Terajšie „duchovné hlásne trúby“, teda tí, ktorí sú aktívni, prespali správnu dobu,
čo teraz duchovne cítia, lebo boli to oni, ktorí mali byť týmito hlásnymi trúbami,

ale v roku 1998 a byť pomocníkmi pri tom novom, ba pomocníkmi TEJ, ktorou
pohrdli a zostali znovu iba pri tom starom, už pre nich prežitom.
Koľko že ich splnilo svoju úlohu? A koľko stúpencov zostalo?
Na túto otázku nech si zodpovedia oni samotní, ba aj tí ich terajší poslucháči.

Toto terajšie tvrdenie dokazujú jednoznačne prežívané fakty: Všetci tí, ktorí majú teraz priestor na svoje aktivity a sa im aj darí, nie sú pri pravde, lebo temno neohrozujú, ale mu naopak nevedome pomáhajú, lebo zostali pri tom starom, už pre dnešok prežitom.
Nebudeme sa opakovať v tom, akú dobu teraz žijeme, iba stručne dodáme: „Pán zahalil svoju tvár!“ A všetci praví nasledovníci a šíritelia Jeho Slova, to veľmi tvrdo pociťujú. Ale aj tak neprestávajú plniť svoju úlohu. Aj keď žnú iba nepochopenie, ba možno aj nenávisť, ba tvrdé útoky z temna! Počas celých našich dejín tomu tak bolo. Prečo sa nikto z toho nepoučil?  Pociťujeme to tak tvrdo, ako tomu bolo pri samotných Vyslancoch Svetla. Nikto z tých, ktorí to neprežívajú, by to neuveril a preto o tom nepíšeme, ba ani nebudeme. A ani sa teraz nesťažujeme, iba vecne konštatujeme. Ku pomoci niektorým!

Koľko ich bude, to je na každom z nich!

_________________________________________________________________________________________________________________________
29. 7. 2021

BLÚDENIE

Je smutné, ako v dnešnej, tak výrečnej dobe, ktorú žijeme, mnohí čitatelia Posolstva Grálu, ba aj Večných zákonov, skackajú po rôznych duchovných smeroch, vracajú sa tam, kde pre nich by to malo byť už prežitkom a nekonajú podľa toho, čo to ich už získané, ale iba navonok predstierané, vlastne malo požadovať! Malo požadovať, ako majú konať!
Lenže konať vyžaduje sebapremáhanie a aj námahu, ktorá im je cudzia, ale viac im vyhovujú ľúbivé sľuby už prežitých duchovných smerov, pochádzajúce iba od vypočítavých ľudských duchov, ktorí sa snažia seba samých pasovať na vodcov.
Je zbytočné takto konajúcim robiť dlhé kázanie a preto bude nasledovať iba veľmi krátka rada:

Pre istú skupinu ľudských duchov sú tieto menované aktivity POKROKOM, ale pre tých, ktorí už poznajú Posolstvo Grálu, ba aj Večné zákony, sú ÚPADKOM!

BOJ

V jednom z predošlých príspevkov sme uverejnili videnie, ktoré bolo istým proroctvom a je veľmi dôležité. Bolo to videnie čiernej mačkovitej šelmy, ktorá prechádzala sprava doľava. Mnohí sme čakali, čo nás čaká a môžeme napísať, že pôsobenie tejto šelmy - ZLA sa v posledných mesiacoch skutočne prejavuje čoraz silnejšie a očividnejšie. Neostali sme ale bez pomoci a nemusíme zúfať, lebo prišla nám istá pomoc nádeje, ktorú následne potvrdili aj skutočné udalosti a prežitia. Preto by sme teraz chceli uverejniť prednášku od Abdrushina – Radcu - Ducha Pravdy, ktorá pre nás niečo dôležité potvrdzuje a dosiaľ bola nie známa, ktorá je však skutočným nápojom pre ducha človeka a posilnením v tejto dobe:

19. mája, TURÍCE – z neuverejnených hovorov

Prednášky od Abdruschina

O Žiariacej Hviezde

100. Veľká bolesť ide všetkými krajinami.

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy!
Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov.
A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská domýšľavosť!
Potom však nastane chvenie, ktoré bude podmienené priblížením sa Hviezdy * a v určitom, okamžiku sa pripoja všetky svetové telesá. Je to okamih, kedy nastane kríženie lúčov, kedy sa stretnú záchvevy a kedy sa stretnú s bodom, ktorý pomocou zákona tiaže nadviaže celkom vzájomné spojenie vo vašom systéme.
Súhvezdia sa otáčajú, Lev mení postavenie. Z toho vznikne nový a neznámy rytmus hviezdnych dráh a všetkým otrasie. To naplní atmosféru plynmi, farebnými výparmi, vzduch sa rozochveje, otrasie a zachveje sa každý lúč, to sa pohybujú nebeské telesá – oku poznateľné zo zeme. Otrasie to strašnými záchvevmi okolo telies a na zemi to pocítite.
Namodralo trblietajúce sa svetlá vám tancujú pred očami, slnečná pletena sa chveje tak, že nie ste schopní stáť, zmocní sa vás závrat, nohy vypovedia službu. To je od vás dvojnásobne žiadané, aby  ste sa pohybovali lebo toto všetko je sila v procese premien. Viete čo je to, čo to znamená a snažíte sa to ovládnuť. Lenže nie pomocou strnulého násilia, ale pomocou múdrosti. Zachovávať mieru vo všetkom je teraz príkazom. Ovládaním sa vo všetkom, duchovne, telesne, duševne, myšlienkovo.
Bude ťažkým silným trápením pochopiť to pre všetkých tých,  ktorí merajú všetko svoje nové prežívanie a skúsenosti iba silou rozumu. Rozkladajúca sila ich stravuje na tele a duši. Priestorom prúdi teraz množstvo lúčov, ktoré sa trblietajú všetkými farbami ako tisícnásobne lomené slnečné svetlo a tieto lúče vykonávajú bolestné účinky na nervy. Majú temer rozožierajúce, rozkladajúce pôsobenie na všetku hutnosť. Prichádzajú prudko hlavne tam, kde by sa chcelo pozemské chcenie votrieť pred dôležité požiadavky ducha; vytvárajú konflikty, ktoré nútia k pôsobeniu a k boju a ku zničeniu. Vyzdvihujú všetko zlo a prenikavo ho osvetľujú a z toho vzniká očista, polepšenie alebo vylúčenie.
Nechajte preto vniknúť do seba iba čisté myšlienky, ale ešte viac ich nechajte zo seba vychádzať, lebo pomáhajú posilňovať žriedlo sily okolo vás tým, že jemný obal, ktorý okolo vás tvoria, bude prijímať svetlé lúče stále rýchlejšie, stále čistejšie a bude prepožičiavať stále viac ochrany. Už nehĺbajte o vás ani o iných. Nechajte každému jeho náklad, ktorý na seba naložil, aby ho niesol sám. Nezaťažujte sa tým, inak nemôžete vyletieť do výšky až tam, kam nezaťažený smiete stúpať.
V pohybe súdu sa vytvárajú žiarenia, ktoré zápalne preskakujú do hrubohmotného sveta a tu pôsobia podľa rovnorodého druhu, ktorý nesú v sebe. Pokiaľ je to však raz tak ďaleko, nedá sa na tom nič zmeniť; lenže ak sa zlepšia potom ešte naraz tiež ľudia, tak sa musí toto nové, dobré chcenie najskôr znovu vytvoriť v jemnohmotnom, musí tam dozrieť až ku celkom určitému stupňu, aby až potom zapôsobilo na hrubohmotné svojim druhom lúčov. Medzitým sa však valí to už odtiaľ bežiace v hrubohmotnom pokojne ďalej, pretože ono vami zmenené chcenie sa má iba potom ubrať rovnakou cestou a môže tak v hrubohmotnom pôsobiť omnoho neskôr, ako to skrz vás vzniklo! Možnosť urýchlenia pritom spočíva v sile chcenia!
A preto som vás včas upozornil na udalosti, katastrofy v duchovnom, bytostnom a jemnohmotnom svete, aby zmena vo vašom chcení nebola schopná pôsobiť až potom, keď už bude táto zem v troskách!        
Koľko ľudí sa potklo a padlo, pretože pre nich nebolo možné  nasledovať vlastný zmysel starých slov: „Vzdaj sa (zriekni sa) najskôr seba, potom sa znovu zrodíš, silný v duchu a zachvievajúci sa do netušených výšin.“
„Vzdaj sa“ – neznamená vo všetkej jednoduchosti nič iného než: Nasmeruj svoje vlastné myslenie podľa Vôle Božej, snaž sa zjednotiť svoje chcenie s Božím, potom prerastieš seba samého, budeš stúpať do svetlých výšin, pretože sa ty, teda tvoje vlastné ľudské myslenie postaví  do vyššej Vôle Božej a týmto sa vzdávaš. Potom zostáva takto konajúci ľudský duch plne vedomý a stane sa silnejším ako by sám mohol byť, pretože takto s ním je a pôsobí vo všetkom Božia sila!
Teraz viac než kedykoľvek strážte svoje myšlienky a jazyky, vy ľudia, bráňte sa proti každému vyklíčeniu tichého, špatného názoru a nesprávneho pochopenia či úsudku, ktorý môže spočívať vo vašich slabostiach. – Cvičte sa a strážte sa.
Keď reptá tvoj hnev často k nebu a keď prosí tvoja duša o silu pokory, potom je to môj hlas, ktorý ťa roznecuje; lebo sa máš učiť ovládať a tiež sa rozhnevať a tvoja sila musí byť tak veľká ako tvoj hnev a tvoja pokora musí byť tak veľká ako tvoj hnev.
Očistené (napravené) bude ešte všetko, čo skrýva kalné a zármutok bude vzbudený udalosťou často v málo rozvážnych sekundách a objavujúc sa v najmenej očakávanom okamihu a jednaní.
Keď budete v sebe živými a keď pochopíte pre seba a pre ostaných to podstatné a pravé okamžite pomocou citu, vtedy stojíte v zákone. Slovo prebýva vo vás, žijete tiež vy v ňom? Len potom môže vo vás prebývať Pravda keď mu vytvoríte priestor svojim bytím a keď ho zachováte po všetky časy. Potom zostávate tiež vy živými, inak nie.
Kde sa podívam, vidím ešte úzko obmedzenú pôdu, medze, ktoré ešte nie sú pohyblivé. Všetko poznať, prežiť a pochopiť a z toho zbujnieť, to je požiadavka Pána.
Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď vám to útechou.

                                                                                                                      Abdrushin           
Turíce 1929         

Tieto slová sú tak posilňujúce, že každý živý človek, ktorý v tejto dobe trpí, v nich musí nájsť potravu a obšťastnenie. Aby sme však ostali vecní nadviažeme na časť o žiarení Leva. Znalí nových poznatkov o stvorení z Posolstva Grálu, ale aj Večných zákonov, už môžu vedieť, že Lev je ako praobraz a cnosť odvahy a hrdinstva sformovaný ako jedna z prvých bytostí stvorenia a jeho žiarenia prenikajú nadol, aby pomáhali a povzbudzovali ľudí vo vývoji. Podľa nás by práve tieto žiarenia mohli byť istou odpoveďou Pána na pôsobenie šelmy. Iste nie je náhoda, že videnie, aj táto prednáška, prišli v rovnakom čase. Aby sme to povedali čím zrozumiteľnejšie – kým temno bude usilovať odviesť ľudí ľsťou a klamstvom z tej správnej cesty prostredníctvom šelmy, naopak žiarenia Leva budú pôsobiť na ľudí silnejšie než dosiaľ a nejeden svetlý hrdinský čin ľudí za Pravdu bude protiváhou tejto temnej snahy!

BOJ SVETLA A TEMNA SA TEDA ZOSILNÍ EŠTE VIAC!

To znovu nie je len teória, ale život to už začína potvrdzovať, nakoľko sa stalo niečo, čo mnohí po Pravde túžiaci už dlho očakávajú. Významný človek - predseda istej celosvetovo angažovanej organizácie, ktorá spravuje patenty nabral odvahu a vyšiel s pravdou na verejnosť ohľadom koronavírusu a aj vakcín, ba odvysielal fakty v istom nemeckom rádiu. Tieto nemožno nazvať „konšpiračnou teóriou“, nakoľko sú to len údaje, ktoré musia otvoriť každé oči, ktoré prídu s týmito informáciami do styku a každý si ich môže aj overiť:

https://otevrisvoumysl.cz/dr-david-martin-reiner-fuellmich-zadny-novy-koronavirus-a-varianty-tu-nejsou-exkluzivni-rozhovor/

Potvrdil sa teda náš názor z minulosti, že táto epidémia je výtvor temných síl na Zemi a má iba znovu v predstihu spochybniť predpovedané zasľúbenia pre posledný súd. Temno nás zamestnalo pandémiou, aby sme nemali čas na duchovné vzdelávanie, ba ani si nevšímali pravé znamenia posledného súdu!

* Mnohých tiež zaujala správa o príchode kométy nebývalých rozmerov, ktorá sa naposledy v našej slnečnej sústave objavila pri poslednom evolučnom skoku ľudstva. Či aj to je iba náhoda, alebo to dokonale zapadá do skladačky zasľúbení a našich prežívaní, môže posúdiť čitateľ sám:

https://fontech.startitup.sk/naposledy-sa-ukazal-v-dobe-kamennej-slnecnu-sustavu-navstivi-unikatny-objekt-ktory-sa-zjavuje-raz-za-600-000-rokov/

Aby sme ale neodkazovali len na iných, dostalo sa aj nám istého povzbudenia v dôkaze, ktorý sme opäť získali nečakane. V TV dokumente s názvom ,,Votrelci dávnoveku“, v časti ,,Jadrová agenda“, na krátku chvíľu uviedli jednu maľbu, ktorú v roku 1486 namaľoval Carlo Crivelli a v tom dokumente ju považovali za vecný dôkaz existencie UFO, pretože na obraze je zachytený objekt, ktorý pri všetkej logike a vecnej úvahe a tiež dávnych historických záznamoch a dôkazov prežití mnohých, nemôže byť považovaný len za vír mračien s anjelmi, z ktorého prichádza Holubica, nad hlavou ktorej autor uvidel ešte aj kruhovú žiaru!
Túto niektorí umelci pri prijímaní obrazov uvidia nad hlavou vysokých osobností zo Svetla, ktoré potom tak aj namaľujú. Teda jedná sa tu očividne nie len o “obrazné“ zachytenie nejakého diania, ale o zobrazenie skutočného príchodu Osobnosti Holubice, Ducha Svätého – Imanuela, ku Žene – Prakráľovnej, ako Jeho matke, Žene kľačiacej vo vrúcnom očakávaní!

Teraz uvádzame tú maľbu, aby sme mohli pokračovať ďalej:

Teraz už možno niektorí začínajú tušiť, prečo nás táto maľba zaujala a kam tým smerujeme.
V priečinku ,,UFO MAGAZÍN“ sme uviedli maľbu Ženy s labuťou od Albrechta Dürera **, ktorú nazval ,, Zvestovanie“!
No opäť je veľmi zaujímavé, že aj Carlo Crivelli nazval túto svoju maľbu tiež ,,Zvestovanie“ a obe boli namaľované na prelome rovnakého storočia. Obe podľa nás vzájomne súvisia a Crivelli už prijal zvesť s novým obrazom, a to je bod, ku ktorému sme sa chceli dostať, pretože na tejto maľbe je už zachytený aj PÁV!

Teraz musíme nadviazať na náš dávnejší príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, ale uvedieme z neho len časť, aby sme sa opäť dostali do obrazu a potom už bude jasné, že aj táto maľba Ženy s Pávom je dôkazom Pravdy:

,,HIERARCHIA SVETLA

Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!
Tento hierarchický postup pre vtelenie všetkých Vyslancov Svetla, je nutné dodržať pri každom príchode všetkých Vyslancov Svetla do hmotnosti, alebo nižších úrovní stvorenia!
Na tomto nepochopení už stroskotali mnohí „znalci“ Slova, ktorí sa do tejto úlohy obyčajne samotní pozdvihujú.
Keď došlo ku vteleniu novej vyššej duchovnej bytosti, tak na tomto nepochopení stroskotali mnohí. Následne samozrejme aj na tom, čo táto nová, vysoká osobnosť hlásala.
Keď v roku 1997 začala pôsobiť, tak práve tí, ktorí sa považovali za najväčších znalcov Slova, ba mali byť účastní na jej pomoci – títo všetci zlyhali, práve na nepochopení tohto, v úvode zverejneného, ba v zmysle Božích zákonov, nutného postupu.
Keď ona samotná uviedla rovnako svoj vyšší pôvod, zodpovedajúci týmto istým zákonom stvorenia, alebo zákonom Božím, tak sa vzbúrili práve všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi, ba tento postup, mal byť pre nich samozrejmosťou!
Začali jej vytýkať, že: „Raz hovorí o sebe, že je Prakráľovná, potom Swanhilda, ba aj nejaký páv!“
Všetci títo nepochopili, že hovorí rovnako o tom stále platnom a nutnom postupe, ktorý je nutné dodržať pre všetkých, ktorí prichádzajú z tých úrovní, ktoré sú nad úrovňou pôvodu človeka. A teraz si skúsme zoradiť ten postup, ktorý poznáme – zatiaľ, z toho nového Slova, ktoré nám priniesla ona. Tvrdila o sebe, že je:

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!

Pre vysvetlenie a následné pochopenie, je potrebné uviesť niečo podstatné z Posolstva Grálu:
Vysvetlíme si to na úvodnom citáte:

Imanuel – Parsifal – Abdruschin!

Imanuel – Je božský, bezbytostná časť, ktorá je pri každom vtelení tohto Vyslanca nutná! Vteľuje sa z nej iba nepatrná časť tejto osobnosti.
Parsifal – je to rovnako, iba malá časť osobnosti, ktorá má svoj pôvod v prastvorení!
Abdruschin – je to duchovná osobnosť, ale úplná, ktorá je rovnako nutná pri vtelení!

Všetky tieto hierarchické časti sú samostatné bytosti, ktoré spolupracujú pod vedením tej najvyššej.

Práve táto posledná, duchovná časť, je tou najbližšou nám ľudským duchom.
No a teraz, nech si skúsia všetci odporcovia Pani Natálie de Lemeny Makedonovej – to je tá časť, ktorá je rovnorodá s časťou Oskar Ernst Bernhardt, podľa zákonov stvorenia, obohatiť svoje poznanie, v zmysle zákonov, o tie ďalšie osobnosti, v zmysle svojho pôvodu.
Keď začneme zhora, teda zo Svetla, tak jej osobnosť z Prakráľovnej je tá najvyššia, ale iba malá časť z ducha Prakráľovnej, ktorá potrebovala tiež iba malú časť z Prastvorenia a to bola malá časť bytostnej Swanhildy. Prečo to musela byť časť z bytostnej úrovne, to musí zostať zatiaľ nepovšimnuté, lebo je to nad pôvodom nášho poznania, aj keď hĺbavý čitateľ, môže dôjsť pre seba k poznaniu, až správne pochopí Slovo. Lenže ani v PG, ba ani vo VZ, nenachádzame odkaz na tú poslednú, ale rovnako nutnú časť - duchovnú  - páv! (*)
Poznanie Slova a logický úsudok, aj v tomto prípade každého, ktorý správne hľadá, môže priviesť k tomu – pre seba uspokojivému výsledku. Lenže to už musí všetko vykonať každý sám!
Práve na tomto nepochopení stroskotali v roku 1998 mnohí, ba následne aj neskôr, a vlastne sústavne to pokračuje.“

Ešte môžeme poukázať na jeden zaujímavý detail z maľby, ktorý si možno všimli aj iní. Sú to tri vankúše, ktoré má Žena na posteli uložené. Všetky sú rovnaké, avšak sú tri a každý je inej farby!

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!“

** Tento obraz Zvestovanie, pripájame aj k obrazu Zvestovanie od Albrecha Dürera, do pričinku UFOMAGAZÍN, nakoľko spolu súvisia a spolu majú veľkú výpovednú hodnotu!

Záverom je potrebné objasniť ešte niečo podstatné, čo našu snahu dokreslí: Pravý umelec, bol – mal by byť duchovne na takej úrovni, že dokáže nahliadnuť do vyšších - jemnejších - svetlejších úrovní Božieho stvorenia a odtiaľ prinášať obrazy, alebo slovo, ktoré má ľudstvo duchovne pozdvihnúť! V minulosti to bolo samozrejmé a preto sa na umenie minulých čias treba pozerať z toho uhla pohľadu, ba venovať tomuto pravému umeniu minulosti, patričnú pozornosť.
Žiaľ... táto schopnosť umelcov sa v dnešnej dobe úplne zvrhla, presne tak, ako pravá ľudská duchovnosť, lebo dnešní umelci dokážu tiež nahliadnuť do jemnejších dimenzií, ale žiaľ, už iba do tých temných! Veď si len porovnajte výtvory umelcov minulosti, no a tie dnešné. Netreba ku tomu žiadny obsiahly komentár, aby každý pochopil ten rozdiel.
No a podobne  je to so všetkými dnešnými aktivitami, teda astrológiou, liečiteľstvom, mágiou a podobnými aktivitami, ktoré sa honosia názvom: „duchovné“! Dokonca sa to týka aj väčšiny duchovných smerov, ba aj vierovyznaní!

Tento náš komentár nezožne veľký úspech, ale tí múdrejší vedia, že platí:
„Pokiaľ máte pravdu, nikto vás nemá rád!“
Alebo:
„Čím viac sa priblížite ku pravde, tým viac ľudí voči sebe poštvete!“

Pravdivosť týchto  dvoch citátov jednoznačne potvrdzujú naše dejiny, ktoré mali už toľko mučeníkov, ktorých až neskoršia budúcnosť dokázala očistiť... niektorých!
Ale blízka budúcnosť ich očistí všetkých!
Teda aj tú, na tých obrazoch – zvestovaniach.

_________________________________________________________________________________________________________________________
26.6.2021, 29. 6. 2021 a 30. 6. 2021, 2.7.2021 príspevok doplnený o dodatok s názvom ,,ODPOVEĎ POSTIHNUTÉHO"

DUCHOVNÁ VAKCÍNA

 

Terajšia doba je v znamení vakcinácií a všetci, ktorí sa považujú za kompetentných, radia, že sa treba nechať zaočkovať, až chceme prežiť. Lenže žiaľ, zabúdajú na dôležité zasľúbenia všetkých duchovných smerov, ktoré máme k dispozícii. A nie je ich málo! Menovať ich je nie potrebné, ale postačí iba jeden biblický výrok, ktorý dnešnú dobu dokonale vystihuje, ba hlavne naše nesprávne konanie: „Kto si bude chcieť zachrániť život – stratí ho; ale kto ho stratí v mene Pravdy – zachráni si ho!“
Tento citát je mierne upravený, priliehavo tejto dobe, ale jeho hodnota zachovaná, aby bolo možné pokračovať zrozumiteľne, ba dosiahnuť chcenú vecnosť. Na stránke sme už viackrát uviedli: „Človek nepozná seba samého, ani svet v ktorom žije a následne nepozná ani zákony, ktoré v tomto svete vládnu!“  Preto za život považuje to, čo životom nie je!  Odev svojho ducha považuje za to živé, a o tom skutočne živom nič nevie. Preto sa dopúšťa jednej chyby za druhou a potom sa diví, že tie ním nepoznané zákony prírody, alebo Boha, ho patrične odmeňujú. Všetko čo teraz prežívame ako utrpenie, sme si splodili samotní, neznalosťou uvedených zákonov, ba zabúdame na tie dôležité staré, ale aj nové zasľúbenia:

ĽUDIA! ŽIJEME V BOŽOM SÚDE!

A práve tí, ktorí sa považujú za duchovných vodcov, teda kňazi, rabíni, ba všetci „stúpenci Boha“, radia nám sa nechať zaočkovať, ba oni samotní boli medzi prvými, čím dokazovali, ako tomu svojmu Bohu dôverujú, ba aj svojmu učeniu – „presvedčeniu“, ktorému vládne iba vypočítavosť. Pravý stúpenec Boha svojmu Bohu dôveruje, spolieha sa na Jeho múdrosť, ale hlavne spravodlivosť a vie, že Jeho múdre zákony mu prinesú tú spravodlivú odmenu, alebo zaslúžený trest.  Nespolieha sa iba na ľudský rozum a na vakcínu v ampulkách! Vie aj to, čo je v ňom živé a čo treba zachraňovať. Vie teda aj to, ktorá vakcína je pre neho tá pravá! Je to vakcína pre ducha – znalosť Pravdy, teda Božích zákonov! Vie, že keď stratí „život“ – iba odev ducha, môže si zachrániť život – samotného ducha! A iba ten je večný! Alebo lepšie povedané – môže byť.

Vakcína v ampulke vášmu duchu nijako nepomôže, ale ani nepoškodí!(*)

Aby sa nám otvorili naše hluché uši a slepé oči, nestačia ani  C 19, ani tornádo na Morave, ani záplavy, suchá, ani iné pohromy, ba ani UFO, ktoré je každodennou aktivitou, ale stačí nám, keď sa postavíme do radu a necháme sa otestovať, potom zaočkovať a s pocitom nádeje sa vyberieme na dovolenku, ktorá je iba istým druhom pýchy a dokonalého stresu. Ľutujem všetkých takýchto upachtených úbožiakov, ktorí ešte v živote nepoznali tú pravú pohodu svojho ducha, ba vlastne ani toho jeho odevu – iba tela. Snažia sa takto zachrániť to, čo sa zachrániť nedá, lebo raz nadíde čas, keď ten, sebou uznávaný „život“ – STRATIA! Lenže oni majú na to odpoveď svoju: „Veď práve preto si treba užiť!“
Nech sa idú pozrieť na tú, teraz postihnutú, Moravu, možno si uvedomia, že raz, po návrate z tej vysnívanej dovolenky, alebo aj na tej dovolenke, môže ich počkať niečo podobné. A na to ešte žiadnu vakcínu nemáme! Máme však vakcínu dokonalejšiu, ktorá zaberá na všetky utrpenia, ktorú ale doposiaľ iba odmietali, alebo si z nej dokonca robili posmech, a rovnako z tých, ktorí im ju radili.

(*) - Veta s hviezdičkou má byť dôkazom, že nechceme zasahovať do slobodnej vôle a odrádzať od očkovania, ale ani ku nemu radiť.

Mnohí aj na túto radu majú svoju uspokojivú odpoveď: „Veď všetci tí, ktorí s touto duchovnou vakcínou prišli, svoj „život“ stratili!“ To je ale iba ich pravda, lebo stratili iba ten život v úvodzovkách, ale ten pravý – ten si zachránili!
„Lenže kto nám to dokáže, ba túto Pravdu pre nás potvrdí?“ To je ich ďalšia obhajoba!

Nestačí im ani dôkaz ich „Spasiteľa“ Ježiša, ktorý nám to predviedol a zanechal nám to ako jasný dôkaz! Radšej všetci tí, ktorí sa k nemu hlásia, čakajú v rade na vakcínu v ampulkách, ba takto potvrdzujú svoje „presvedčenie“. 
Tak je možné ešte takýmto ľuďom nejako pomôcť? Nie je! Lebo pomôcť si môže iba každý sám! Pomôcť nám môžu práve iba terajšie, ba aj budúce prežitia, ktoré v mnohých utrpeniach, budú tou poslednou milosťou Božou. Milosťou, ktorá nám pomôže hľadať tú pravú vakcínu – vakcínu ducha!

KDE JU HĽADAŤ, je na tejto stránke už v rôznych príspevkoch radené!

 

***

29. 6. 2021

„Kde bol Pán Boh?!“
„Dodatok“

V reportáži pri rozhovore s pánom, ktorý bol postihnutý „Apokalypsou“ Moravy, padla jedna veľmi závažná, do neba volajúca, nespravodlivá a zároveň veľmi smutná otázka voči STVORITEĽOVI!
Citácia:

„Kde bol Pán Boh?!“ pýtal sa s plačom muž, ktorý bojoval s tornádom o holý život.
„Vyzeralo to strašne, to sa nedá ani popísať. Schoval som sa v garáži, kde som sa držal kompresoru, aby ma to nevytiahlo hore. Nikomu to neprajem zažiť. Kde bol Pán Boh?" rozplakal sa muž v stredných rokoch.“

Táto otázka určite vytryskla v beznádeji, v smútku, s hnevom a výčitkou voči NAJVYŠIEMU v nejednom človeku a nie teraz prvý krát, ale niekoľko krát na tejto Zemi počas katastrof a utrpenia po celé tisícročia existencie ľudstva.
Nemali by sme si túto otázku položiť opačne smerom k sebe?
Na túto otázku sa nedá odpovedať inak, ako jednoducho otázkou, ktorá prinúti zúfajúceho človeka úprimne v sebe hľadať na ňu odpoveď.

„KDE SOM JA, keď mi BOH nepomohol? KDE SA NACHÁDZAM, keď už nepociťujem JEHO blízkosť a nenachádzam JEHO pomoc???“
BOH JE, bol a bude stále na rovnakom mieste!!!

Odpoveď je jednoznačná, ale zároveň veľmi, veľmi smutná!
My ľudia máme tendenciu vždy, keď sa nám deje v živote niečo zlé, hľadať príčinu a vinníka  všade inde len nie v sebe!
Nebolo by spravodlivejšie tú výčitku a obvinenie nasmerovať na nás? Kde sa nachádzame, keď už necítime JEHO blízkosť, nenachádzame JEHO pomoc?! Kde sme my, aké miesto v tejto ponurej dobe zastávame v tomto stvorení, ktoré nám BOH prenechal k nášmu vývoju a zveľaďovaniu JEMU ku cti?
Kde sme my, keď sa nám dejú takéto zlé veci, katastrofy jedna za druhou, utrpenie, choroby...atď.
Sme na tom mieste, kde sme mali byť za tie tisícročia našej existencie? Nie sme!
Sme to práve my, čo sme sa vzdialili a zanevreli na BOHA. Prestali HO hľadať, cítiť a nachádzať k nemu cestu. Prestali rešpektovať JEHO DIELO a JEHO ZÁKONY!
Starali sme sa celý život o všetko možné, len nie o BOHA. Volali sme po ňom len v čase veľkej núdze a utrpenia.

Áno, my sme HO opustili a nie ON nás!!!

Nech si odpovie na tieto otázky každý poctivo a úprimne vo svojom vnútri.
Nech sa zamyslí každý sám nad touto otázkou a zároveň odpoveďou, lebo je najvyšší čas si dať na ňu úprimnú ODPOVEĎ, nie: „Kde bol Pán Boh?!“ ale: „Kde sme my???!“

Prišlo k nám jedno video*, ktoré by tiež dokazovalo, že to vôbec nemuselo byť dielo Boha, ale dielo ľudí, našich vládcov, ktorí si voči nám dovoľujú tie najväčšie nehoráznosti práve kvôli našej ľahostajnosti, lebo dokonca ani tá pozemská pravda nás nikdy nezaujímala. Väčšina ľudí tvrdí, že vládcovia a médiá nám pravdu nehovoria, ale tá istá väčšina zároveň označuje všetko iné za „konšpirácie“, ktorým sa len posmieva. Akú to má logiku?
*https://rumble.com/vj0o4t-torndo-v-r-na-hodonnsku-v-souvislosti-s-ovldnm-poas-tzv.-geoinenrstvm.html?fbclid=IwAR2SA9ZpJgoxhks1c3ljT9i-FOj8j9N1f_Qe9ZcGnusXt7TLY4mUK98Cnik

A na záver Citácia z Doznievania k Posolstvu Grálu, ku pomoci:
„Prebuďte sa všetci, ktorí ešte driemete! Tak volá ku vám ustavične radosť aj utrpenie; lebo vaše náhlenie sa pozemským bytím je spánkom ducha, nie však tou bdelosťou a tým životom, ktorý vás môže priviesť vo stvorení nahor!“

„Ale práve to sa stane človeku skazou; lebo tým nikdy neprijal podanú mu ruku pre vzostup a musí teraz v účinkoch posledného zvratného pôsobenia prežiť sám na sebe to, že táto ruka, ktorú až dosiaľ nechával nevšímavo bokom, sa stiahla späť, pretože chodil pyšne okolo nej, v klamnej predstave, že sám vie všetko lepšie.
Práve potom, keď by ju v hodine svojej núdze rád uchopil, potom ju už nenájde!“

30.6.2021

Božia vôľa

Nasledujúci text by mal byť z našej strany takou BODKOU za predošlými príspevkami, ktoré sa snažili poukázať, ako ľudia v nesprávnom názore a nesprávnou výchovou, snažia sa všetky svoje problémy posúvať na iného, ba dokonca sa to odvažujú aj na samotného Boha, Darcu ich života a mnohých pomocí, o ktorých z vlastnej viny nevedia nič. Nevedia, lebo v tomto prípade sa zas slepo a v pohodlnosti, spoliehajú na iných. Lenže pre poučenie sme teraz zvolili nie naše slová, ale SLOVO z ABSOLÚTNEJ PRAVDY, teda priamo od nášho TVORCU A DARCU života:  

Vy, ľudia, stojíte placho pred mojimi slovami, lebo nepovažujete prísnosť za božskú! To však je jedine vaša vina, keďže ste si všetko Božské, všetko prichádzajúce od Boha predstavovali doteraz ako zmäkčilo milujúce a všetko odpúšťajúce, pretože tak vás to učili cirkvi!
Tieto nesprávne náuky boli iba rozumovými výpočtami, ktorých cieľom bolo hromadné lovenie ľudských duší. Ku každému lovu je potrebná návnada, pôsobiaca lákavo na všetko, na čo je nastavená. Správny výber návnady je najdôležitejšou vecou pri každom love.
Keďže tu išlo o lov na ľudské duše, plán bol obratne postavený na ich slabostiach. Lákadlo muselo vyhovovať hlavnej slabosti! A touto hlavnou slabosťou duší je pohodlnosť a lenivosť ich ducha!
Cirkev celkom presne vedela, že musí dosiahnuť veľký úspech práve v tom, keď vyjde čo najďalej v ústrety tejto slabosti a nebude snáď vyžadovať jej odstránenie!
S týmto správnym poznaním cirkev vydláždila pozemským ľuďom širokú a pohodlnú cestu, ktorá mala údajne viesť ku Svetlu; lákavo ju ukazovala týmto pozemským ľuďom, ktorí radšej odvádzali desiatok svojej práce, kľakali na kolená, mrmlali stokrát modlitby, len aby sa nemuseli ani na okamžik duchovne namáhať!
Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky požadovala!
Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši.
Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať!
Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!

Cirkvi všetkých druhov budú znepokojené pri precitnutí niektorého ľudského ducha, pretože sa budú obávať, že by sa prázdnota ich foriem mohla stať príliš zjavnou. Budú chcieť udržať kľud medzi svojimi prívržencami, aby ich nestratili. Taký  mier je ale falošný, lebo vedie k únave, ku stavu kľudu a ku klesaniu, pretože mu chýba pohyb, ktorý Boh prikázal v zákonoch svojho Stvorenia! Vlastný pohyb, úsilie vedúce ku vzostupu každého ľudského ducha!
Práve toto, že cirkvi sami sú len formy, nemôžu dať život, ale zase len formu! S nejakou naučenou formou nemôže však človek obstáť pred svojim Bohom, keď táto forma nevznikla zo samého života, z vlastného prežitia jeho ducha!

Ľudský duch môže dôjsť k poznaniu Boha len v zákonoch stvorenia, daných Bohom. A on potrebuje bezpodmienečne toto poznanie ku svojmu vzostupu! Len v ňom sa mu dostane tej opory, ktorá mu dovolí neochvejne kráčať po jeho predurčenej a jemu užitočnej ceste ku zdokonaleniu! Nie inak!

Človek spozná, že prirodzené dianie nesmie byť nikde vypojené a ani na žiadnom mieste prerušené! A v tom sa prejavuje aj veľkosť Boha! Neotrasiteľná živosť samočinnej tvorivej vôle! Veď prírodné zákony sú železné zákony Božie, ktoré majú ľudia trvalo zreteľne pred očami, ktoré k nim naliehavo hovoria a svedčiac o veľkosti Stvoriteľa, a o neotrasiteľnej a bezvýnimočnej pravidelnosti! Bezvýnimočnej! Veď z ovseného zrna môže opäť vzísť len ovos, zo pšenice len pšenica a tak ďalej.
Tak je to aj v onom prvotnom stvorení, ktoré ako vlastné dielo Stvoriteľa je najbližšie jeho dokonalosti. Tam sú základné zákony tak zakotvené, že poháňané živosťou Vôle zákonite dali vznik ďalšiemu stvoreniu a nakoniec aj našim svetovým telesám tu dolu, a to tým najprirodzenejším dianím. Lenže stvorenie sa stáva tým hrubším, čím viac sa vzďaľuje vo svojom vývoji od dokonalosti svojho pôvodu. –

Samotné prvé stvorenie vo svojom vývoji nadol vytvorilo postupne tri veľké základné odštiepenia: Ako najvrchnejšie a najvyššie je duchovné stvorenie, ku ktorému sa pripája hutnejšie a tým aj ťažšie bytostné. Napokon nasleduje ešte ako najnižšia a pre svoju najväčšiu hutnosť najťažšia veľká ríša hmotného, ktorá uvoľňujúc sa postupne z prastvorenia klesala dolu! Tak nakoniec zostalo ako najvyššie len čisto duchovné, pretože ono čistotou svojho druhu stelesňuje to najľahšie a najjasnejšie. Je to často spomínaný raj, koruna všetkého stvorenia.
S klesaním toho, čo sa stáva hutnejším, dotýkame sa už zákona tiaže, ktorý je zakotvený nielen v hmotnom, ale pôsobí aj v celom stvorení počnúc rajom až dolu k nám.
Zákon tiaže je takého rozhodujúceho významu, žeby si ho mal vštepiť do pamäti každý človek; je totiž hlavnou pákou v celom dianí a vývojovom procese ľudského ducha. –
Povedal som už, že táto tiaž neplatí len pre pozemské podstaty, ale pôsobí rovnomerne tiež v oných častiach stvorenia, ktoré pozemskí ľudia už nemôžu vidieť, a preto ich nazývajú jednoducho záhrobím.
Kvôli ľahšiemu porozumeniu musím hmotnosť rozdeliť ešte do dvoch oddielov. Do jemnohmotnosti a hrubohmotnosti. Jemnohmotné je to z hmotnosti, čo nemôže byť viditeľné pozemskému oku pre svoj odlišný druh. A predsa je to ešte hmotnosť.
Takzvané „záhrobie“ sa nesmie zamieňať za vytúžený raj, ktorý je čisto duchovný. Pod pojmom duchovný sa však nemá rozumieť „myšlienkový“, pretože duchovné je podstata, práve tak ako je podstatou aj bytostné a hmotné. Tejto jemnohmotnosti sa teraz hovorí jednoducho záhrobie, pretože je za hranicou pozemskej možnosti videnia. Hrubohmotnosť je však tento svet, všetko to pozemské, čo je viditeľné našim hrubohmotným očiam na základe rovnakého druhu.

Popri zákone tiaže spolupôsobí tu i nie menej významný zákon rovnorodosti.
Dotkol som sa ho už tým, že druh môže poznať vždy len rovnaký druh. Príslovie „vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“, zdá sa byť odpočúvané od tohto prazákona. Ten sa zachvieva spolu so zákonom tiaže v celom stvorení.
Ešte tretí prazákon, ktorý okrem týchto už spomenutých, spočíva vo stvorení: Zákon zvratného pôsobenia. Spôsobuje, že človek musí zožať bezpodmienečne to, čo kedysi zasial. Nemôže žať pšenicu, keď sial raž, neskosí ďatelinu, ak roztrusoval bodliaky. Presne tak aj v jemnohmotnom svete. Nebude sa mu môcť dostávať dobro, ak pociťoval nenávisť, nedostane sa mu radosti, ak v sebe živil závisť!

Tieto tri základné zákony tvoria základné kamene Božej vôle! Sú to ony samotné, ktoré celkom samočinne, s neúprosnou spravodlivosťou prinášajú ľudskému duchu odmenu alebo trest! Pôsobia tak nepodplatiteľne až do najpodivuhodnejších a najjemnejších odtieňov, že v celom tom ohromnom svetovom dianí niet ani pomyslenia na najmenšiu nespravodlivosť.
Pôsobenie týchto jednoduchých zákonov privedie každého ľudského ducha presne tam, kam patrí podľa svojho vnútorného stanoviska. Omyl je pritom vylúčený, lebo pôsobenie týchto zákonov môže byť uvedené do činnosti len najvnútornejším stavom človeka, čo sa v každom prípade aj bezpodmienečne deje! Pákou k tejto činnosti je v človeku sa nachádzajúca čisto duchovná sila jeho cítenia! Všetko ostatné ostáva pritom bez účinku. Z toho dôvodu je len samotné, skutočné chcenie, teda cítenie človeka smerodajné pre to, čo sa pre neho vyvíja v jemu neviditeľnom svete, do ktorého musí vkročiť po svojej pozemskej smrti.
Tam nepomôže žiadne predstieranie, žiaden sebaklam. Musí tam bezpodmienečne zožať to, čo zasial svojím chcením! Dokonca aj podľa sily jeho chcenia sú viac alebo menej uvádzané do pohybu rovnorodé prúdenia iných svetov, bez ohľadu na to, či je to nenávisť, závisť alebo láska. Je to celkom prirodzené dianie, nanajvýš jednoduché, a predsa pôsobiace prísne s odvekou spravodlivosťou!
Kto sa pokúsi vážne zamyslieť nad týmito záhrobnými dejmi, spozná, aká nepodplatiteľná spravodlivosť spočíva v tomto samočinnom pôsobení, už v tom uvidí nepochopiteľnú veľkosť Boha. Tento nepotrebuje zasahovať, keď svoju vôľu v podobe zákonov tak dokonale vložil do stvorenia.

Pritom sa prejaví, čo sa správne pohybuje v zákonoch stvorenia, alebo kde sa konalo nesprávne. Plody budú tomu zodpovedať. Človek, ktorý sa moril s takými vecami, ktoré nemohli poskytnúť nijaký základ pre jeho potrebný vzostup, ten premárnil svoj čas a svoje sily. Odchýlil sa od záchvevov stvorenia a už viac nemôže ísť súbežne s nimi, nemôže ozdravieť v potrebnej harmónii, lebo ju sám porušuje.
Naučte sa preto hodnotiť pozorovaním jednoduchosť Božích zákonov v ich celej veľkosti a využívať ich pre seba, inak vás musia rozdrviť ako prekážku, stojacu v ceste ich pôsobenia. Budete odplavení ako škodlivá prekážka!
Pohyb je hlavným príkazom pre všetko, čo spočíva v tomto stvorení; lebo ono vzniklo z pohybu, je ním udržované a stále obnovované!

Kto je Boh Otec a Boh Syn, to bolo už mnohým jasné, ale „Duch Svätý“ zostával nejasným pojmom. On je výkonná spravodlivosť, ktorej večné, nezmeniteľné a nepodplatiteľné zákony pulzujú vesmírom a doteraz len tušením boli nazývané: Osud! Karma! Božia vôľa!

Takzvaní pokročilí sú často pyšní na svoje poznanie, že Boh jestvuje v celom stvorení, v každej kvetinke, v každom kameni, že hybné prírodné sily sú Bohom, teda že On je všetko to neprebádané, čo sa dá vycítiť, ale nie skutočne pochopiť. Trvale pôsobiaca Prasila, večne sám seba obnovujúci zdroj sily, bezbytostné Prasvetlo. Namýšľajú si, že sú náramne pokročilí vo vedomí, že Boha nachádzajú všade, všade sa s Ním stretávajú ako s hybnou silou, ktorá preniká všetkým a neustále pôsobí k dokonalosti ako k jedinému cieľu vývoja.
To však je správne len v určitom zmysle. V celom stvorení sa stretávame len s jeho vôľou, a tým s jeho Duchom, jeho silou. On sám stojí vysoko nad stvorením. Stvorenie, ako jeho dielo, ako prejav jeho chcenia, je už svojim vznikom viazané na nezmeniteľné zákony vznikania a rozkladu; veď to, čo nazývame prírodnými zákonmi, je tvorivá Božia vôľa, ktorá vo svojom trvalom pôsobení svety tvorí a ruší ich. Táto tvorivá vôľa je jednotná v celom stvorení, ku ktorému patrí svet jemnohmotný i hrubohmotný ako jediný celok. A toto celkové stvorenie je ako 
dielo nielen ohraničené, ako každé iné dielo, ale je tiež pominuteľné. Bezpodmienečná a neposunuteľná jednotnosť prazákonov, teda Pravôle prináša so sebou to, čo sa aj v najmenšom deji na hrubohmotnej zemi všetko stále odohráva presne tak, ako sa to musí diať aj pri najmocnejších udalostiach celého stvorenia a ako aj pri samotnom vytváraní a tvorení.
Strohá forma Pravôle je prostá a jednoduchá. Nájdeme ju ľahko vo všetkom, len čo sme ju raz spoznali. Spletitosť a nepochopiteľnosť tak mnohých dejov spočíva len v mnohonásobnom zasahovaní obchádzok a vedľajších ciest, vytvorených rozličným chcením ľudí.
Dielo Božie, svet, je teda ako stvorenie podrobený vždy rovnakým a dokonalým Božím zákonom, z ktorých tiež vznikol, a preto je ohraničený.

Toto ubezpečenie je nasledujúcou vetou ešte zdôraznené: „BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI!“ To nie je len vyznaním ochoty úplne sa podrobiť Božej vôli, ale je v tom tiež sľub dbať na túto vôľu a so všetkou horlivosťou usilovať sa o jej poznanie. Toto úsilie musí teda predchádzať podrobeniu sa tejto vôli; pretože pokiaľ ju človek správne nepozná, nedokáže sa ani vo svojom cítení, myslení, hovorení a konaní podľa nej správať! Aká nesmierna, trestuhodná ľahkomyseľnosť je teraz v každom človeku, keď znovu a znovu takto ubezpečuje svojho Boha, a pritom sa v skutočnosti vôbec nestará o to, aká je vlastne Božia vôľa, spočívajúca vo stvorení a pevne v ňom zakotvená. Človek predsa klame každým slovom modlitby, keď sa ju odvažuje vyslovovať! Stojí tak pred Bohom ako pokrytec a klamár! Na staré previnenia hromadí stále nové a nakoniec sa cíti ešte hodným poľutovania, keď v záhrobí sa musí jemnohmotne zrútiť pod týmto bremenom. Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.–

Teraz prichádza vysvetlenie zákonov v Posolstve Grálu, a to formou, pre dnešné časy zrozumiteľnejšou! V skutočnosti sú to presne tie isté zákony, ktoré svojho času priniesol Kristus vtedy primeranou formou. Ukázal v nich, ako majú ľudia myslieť, hovoriť a jednať, aby vo stvorení dozrievajúc, dostali sa nahor! Ľudstvo predsa viac nepotrebovalo. Preto tiež nie je nijaká medzera vo vtedajšom posolstve. Posolstvo Grálu prináša teraz presne to isté, lenže v dnešnej forme.
Kto sa teda podľa toho riadi v myslení, v reči i v konaní, ten najčistejším spôsobom vzýva a velebí Boha; keďže toto sa prejavuje len skutkom!
Kto sa ochotne vpraví do zákonov, koná vždy správne! 
Dokazuje tým svoju úctu pred Božou múdrosťou, a radostne sa skláňa pred Jeho vôľou, spočívajúcou v zákonoch. Preto je ich pôsobením podporovaný a ochraňovaný, je oslobodený od všetkého trápenia a povznesený do ríše svetlého ducha, kde každý bude môcť vidieť v jasavom prežívaní všemúdrosť Boha bez zakalenia, a kde vzývanie Boha je život sám! Kde každé vydýchnutie, každý cit a každý čin sú predchnuté radostnou vďačnosťou a stávajú sa tak trvalým pôžitkom. Zo šťastia zrodený, šťastie rozsieva, a preto i šťastie zožne! Velebenie Boha v živote a v prežívaní spočíva jedine v zachovávaní Božích zákonov. Len tým sa zaručuje šťastie. Tak to má byť v budúcej tisícročnej ríši, ktorá sa bude menovať Kráľovstvom Božím na zemi! Všetci stúpenci posolstva Grálu sa majú stať svetlami a ukazovateľmi cesty medzi ľudstvom.

Kristus vyučoval v prvom rade byť úplne prirodzeným; to znamená podriadiť sa zákonom prírody, teda zákonom stvorenia. Lenže podriadiť sa môže iba ten, kto zákony prírody pozná. Zákony prírody opäť prechovávajú v sebe Vôľu Stvoriteľa a môžu tak ukázať aj cestu k poznaniu samého Stvoriteľa. Kto teda pozná zákony prírody, dozvie sa však tiež ako tieto neochvejne pôsobiac, zasahujú do seba; preto tiež vie, že toto pôsobenie vo svojej stálej napredujúcej dôslednosti je nezmeniteľné, a tým aj vôľa Stvoriteľa, Boha Otca.
Hocijaká odchýlka by musela znamenať zmenu Božej vôle. Avšak zmena by poukazovala na nedokonalosť. Keďže ale Prazdrojom všetkého bytia je len jediný a dokonalý Boh Otec, tak aj tá najmenšia odchýlka v zákonoch prírody, teda v zákonoch vývoja, musí byť jednoducho nemožná a už dopredu vylúčená. Táto skutočnosť podmieňuje, že aj náboženská veda a prírodoveda musia byť v každom vzťahu zajedno v dôslednosti a v jasnosti bez medzier, ak majú podávať Pravdu.
Je neklamné, že prírodoveda v pomere k celému stvoreniu má dnes ešte veľmi nízky stupeň poznania a síce preto, že sa pridŕža iba hrubohmotného, lebo rozum v dnešnom zmysle dokáže púšťať sa iba do vecí, pripútaných na priestor a čas. Jedinou, samozrejme tiež neodpustiteľnou chybou pritom je len, že stúpenci tejto vedy sa snažia odtajiť s posmechom všetko, čo presahuje nad to, ako nejestvujúce, s výnimkou niekoľkých učencov, ktorí prekročiac mieru priemernosti, dovideli ďalej a odmietli nevedomosť pokryť domýšľavosťou.

Často hlásajú ako základnú myšlienku napríklad dokonalosť a vševedúcnosť Božej vôle a z toho pochádzajúce slovo Božie! Avšak v tom musí prirodzene spočívať tiež nezmeniteľnosť neodchyľujúca sa ani o vlások. Inak je dokonalosť nemysliteľná. Konania mnohých predstaviteľov náboženstiev svedčia však o pochybnostiach vo vlastné učenie, keďže sú s ním v priamom rozpore a predstavitelia svojimi skutkami očividne popierajú jeho základy! Uveďme ako príklad spoveď s uloženým pokáním, predávanie odpustkov za peniaze, modlitby, ktoré majú priniesť bezprostredné odpustenie hriechov a iné zvyky týmto podobné, ktoré sú pri pokojnom uvažovaní popieraním Božej vôle, spočívajúcej v zákonoch stvorenia. Kto sa v myšlienkach rázne neprenesie nad to, čo sa vznáša bez opory, ten v tom nemôže nájsť nič iné, než bezvýhradné znižovanie dokonalosti Boha.
Je celkom prirodzené, že mylný predpoklad ľudí o tom, že môžu poskytovať odpustenie hriechov a k tomu ešte iné podobné zásahy proti dokonalosti Božej vôle, museli viesť k hrubým výstrelkom. Ako dlho ešte potrvá pochabá domnienka, že sa so spravodlivým Bohom a s jeho nezmeniteľnou vôľou môže tak nečestne obchodovať!
Keď Ježiš ako Syn Boží povedal kedysi svojim učeníkom: Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené,“ tak sa to nevzťahovalo na všeobecné a ľubovoľné oprávnenie takéhoto konania.
To by sa bolo bývalo zhodovalo so zvrátením Božej vôle v nemennej sile zvratných účinkov, skrývajúcich v sebe odmenu i trest v nepodplatiteľnej, to jest božskej, a teda živo pôsobiacej dokonalej spravodlivosti. Teda pripustenie porušovania.
Ježiš by to nikdy nebol mohol učiniť a on to tiež neučinil. Veď on prišiel zákony „naplniť“, ale nie ich rušiť!
Tými slovami mal Ježiš na mysli zákonitý dej, spočívajúci vo vôli Stvoriteľa, že človek môže odpustiť druhému človeku to zlé, čo mu tento osobne učinil! Ako postihnutý má právo i moc toto odpustiť. Jeho úprimným odpustením láme sa dopredu hrot a odníma sa sila karme, ktorá by sa inak pre vinníka bezpodmienečne vytvorila vo zvratnom pôsobení. V tomto živom deji spočíva súčasne aj skutočné odpustenie.

Ľudstvo sa čoskoro bude musieť naučiť po dobrom alebo po zlom veriť všetkým účinkom železných zákonov božskej vôle, aj keď si to doteraz skrytým prianím inakšie myslelo a vysvetľovalo. Božia Láska spočíva jedine v zákonoch, ktoré pôsobia nezmeniteľne od prapočiatku až dodnes a až do konca všetkých dní! Aj Kristus zakaždým poukazoval celkom zreteľne na to, že svojím Posolstvom nechce Božie zákony rušiť ani meniť, ale len naplniť. Teda nepohnute zachovať!

Po tomto poučení, nech sa ešte niekto z tých, ktorí teraz za všetko prežívané dianie a krivdy vinia Boha, sa to znovu pokúsi zopakovať!
Taký si pokojne môže ísť znovu sadnúť do toho zboreného kostola, a tam porozmýšľať, kde sa dopustil, aj so svojou cirkvou chyby!

* * *

2.7.2021

ODPOVEĎ POSTIHNUTÉHO

Pre bežného človeka, ale hlavne toho, ktorý v Boha verí, je pochopenie podobných prežití, ako sa udialo na Morave, veľmi ťažké, ba jeho otázka logická, a v zmysle jeho doterajšieho poznania:

Kde bol Pán Boh?"

Je to otázka oprávnená a už veky kladená v rôznych kútoch sveta, ba aj v rôznych vierovyznaniach. Táto otázka je nadčasová, ba ešte mnohokrát bude položená! Odpoveď na ňu postupne prichádzala priamo od Boha, prispôsobená našej zrelosti a schopnosti chápania, ba ešte aj bude prichádzať dovtedy, pokiaľ sa ľudský duch úplne nezbaví svojich obalov ducha, teda pokiaľ sa nenavráti do svojho domova pôvodu – do duchovnej ríše.

Niekedy by bolo potrebné, teda pre niektorých, položiť otázku obrátene:

„KDE SOM JA, keď mi BOH nepomohol? KDE SA NACHÁDZAM, keď už nepociťujem JEHO blízkosť a nenachádzam JEHO pomoc???“

BOH JE, bol a bude stále na rovnakom mieste!!!

Lenže ten postihnutý, na takto položenú otázku, ktorá mala byť pre neho odpoveďou, aj to iba v tých najpriaznivejších prípadoch, odpovie obyčajne nasledovne:

Pravidelne chodím do kostola, ba sa aj pravidelne modlím!

Čo ešte viac môžem urobiť?

No a na túto jeho otázku, je stručná, ale skutočne veľmi stručná odpoveď v našom závere príspevku pod názvom: „Božia vôľa“! Aj keď pre mnohých sa bude zdať naopak, veľmi, ba zbytočne obšírna. Dokonalú odpoveď si už postihnutý musí pohľadať sám, až tú svoju otázku položil skutočne pod vedením svojho ducha, teda za účasti čistoty citu a aj svojho svedomia, teda aj svojho rozumu.  Toto dokonalé poučenie už máme k dispozícii priamo od Boha skoro storočie, ale doposiaľ ho hľadalo iba málo, veľmi málo podobne, ba aj horšie postihnutých.

Všetko zlo, ktoré nás tu, dole v hmotnosti postihuje, pochádza skutočne iba od ľudských duchov, a to nie iba tých, ktorí sú ešte v hrubohmotných telách, ale teraz hlavne od tých, ktorí sú už v jemnejšej, ale temnej hmotnosti, dokonca aj od tých, ktorí žijú na iných, ale tiež iba temných planétach.   No a toto všetko pochopiť, ba skĺbiť tak, aby to dávalo ucelený a logický obraz všetkého prežívaného diania, umožňuje jedine to Slovo z Absolútnej Pravdy, ktoré je nami tak často radené.  Lenže to vyžaduje veľkú odvahu,  vzdať sa toho starého, tradičného, ba veľké úsilie, dokonca veľkú obeť, zoznámiť sa s tým novým, ale nie tak pohodlným, ako doposiaľ.  To je naša odpoveď pre toho postihnutého! Viac sa urobiť nedá!

_________________________________________________________________________________________________________________________
8.6.2021

ZLYHANIE POVOLANÝCH

 

Ak si niekto pozrel dokument, o ktorom sme písali v predošlom príspevku, tak musel ostať zaskočený tým, aké prežitia mali títo ľudia, teda aké tvory sa pohybujú na zemi. Boli nazvané monštrami a zďaleka sa nejedná len o ľudoopa, ale aj iné ľudské postavy so zvieracími hlavami a bytosti, ktoré poznáme snáď len z filmov a nenapadlo by nás, že na zemi skutočne existujú. Naproti tomu ale je hneď každému zrejmé, že tieto tvory majú nie prirodzený, ale umelý pôvod.
Okrem toho, čo sme uviedli v posledných príspevkoch o tom, aký pôvod môžu mať tieto tvory, jestvuje ešte jedna možnosť ich pôvodu, aj keď vlastne súvisí už s tou uvedenou: "Že sa jedná o genetické manipulácie mimozemšťanov." Lenže oni si pre svoje pokusy mohli tento exemplár priviesť z nejakej mladej planéty, na ktorej vývoj ešte zostáva na úrovni iba bytostného, teda na ktorej sa ešte nevteľujú duchovné zárodky, ale sa iba pripravujú telá pre tento nasledujúci krok.
Takto si na našej planéte pripravili podmienky na svoje pokusy, aby mali dostupný materiál podobne, ako naši vedci držia rôzne zvieratá v klietkach za podobným účelom.  No a obdobne to vlastne môže byť aj s tými inými „potvorami“, ktoré sú v iných dokumentoch a ktorých je v tej Amerike akosi priveľa. No a to súvisí s tým, že títo mimozemšťania hľadajú možnosť vlastného prežitia, teda  možnosti vlastného rozmnožovania s ktorým majú  problémy, lebo sú duchovne na úpadku.

A táto posledná veta je veľmi dôležitá, lebo aj my duchovne upadáme, a to aj tí, ktorí sa k duchovným smerom hlásia. Uvedieme teraz jedno prežitie, ktoré tiež súvisí s minulým príspevkom:
Jedna mne blízka osoba, ktorá prečítala PG, ale len pokrivené a tiež prečítala VZ, sa ma opýtala:
„Ak je temný plán dosiahnuť 500 miliónov ľudí na Zemi a o to sa už usilujú, čomu verím, tak ako je možné, že má nastať nová duchovnejšia doba – vyššia dimenzia Zeme, ako to počuť z každej strany?“

Táto otázka mňa zaskočila. Nie ale preto, že by som nepoznal odpoveď na otázku, ktorá je veľmi jednoduchá a nájdete ju zodpovedanú na našej stránke v mnohých príspevkoch. Mňa zarazilo, že táto osoba sa dokáže také niečo opýtať, keď pozná Slovo Božie, to staršie - Bibliu, ale už aj to novšie. No a odpoveď sa ukrýva v samotnej otázke! Všetci bez hľadania Pravdy a boja za Pravdu čakajú na to, že tú zasľúbenú dobu mieru dostaneme do lona v pokoji, bez námahy, od Boha ako dar a bude nám dobre naveky, treba už len počkať. Boh nám to predsa
ZASĽÚBIL! Dokonca aj nám sa dostalo kritiky za to, že sme si dovolili vyzvať ľudí, aby sa k príchodu Tisícročnej ríše aj sami pričinili.
Tento názor prevláda skutočne u mnohých ľudí, ktorí veria v Boha a pre nich sú adresované nasledujúce citáty, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že vôbec to pre nás nie je už všetko vybavené, ba práve naopak!
Kiež by tieto citáty dokázali niekomu vyvrátiť tú nezmyselnú a hanobnú predstavu a povzbudiť ho konečne k silnému činu pre PRAVDU!

Biblia, Zjavenie Jána:
Anjel mi dal do ruky prút a poručil mi:
„Vymeraj chrám Boží, svätyňu najsvätejšiu. Preddvorie však nemeraj, lebo od tejto chvíle nebude už preddvorie v chráme Božom. Božie mesto a Boží chrám na zemi budú prenechané pohanom. A oni ich zničia pre ľudskú neveru.“

Doplňujúca citácia z Posolstva Grálu:
„Ani Boh ich nepozná; lebo chrámom Božím, kostolom, dómom sa mieni niečo iné, oveľa väčšie ako nejaká organizácia na zemi!“

Kto môže z toho vyčítať pre nás svetlú budúcnosť? Bolo to napísané 100 rokov po Ježišovej smrti.

Posolstvo Grálu:
„201 Rozprávkové podanie:
Jedného večera prehovoril Alláh s hlbokým zármutkom k svojmu priateľovi a služobníkovi takto:
„Pozri, viem o každej zmene a konci všetkých vecí. Vidím zánik ľudského rodu, vidím jeho zlé skutky a vidím jeho hriechy. Čoskoro budeme musieť od tejto zemegule pozdvihnúť naše nohy a (vzdialiť sa) odletieť. Potom budú tí, ktorí na nej ostali, klesať stále hlbšie, až pre nich nebude jestvovať cesta, ktorá by viedla od nich nahor k nám!“
Prehovoril Omkar a jeho srdce sa zachvelo:
Vari už pre týchto nešťastníkov niet žiadnej záchrany?“
Sklonil Alláh svoju večnú hlavu a povedal:
„Predsa je. Keby jeden z našich v najtemnejšej hodine ich najhoršieho zmätku sa dobrovoľne medzi nich zamiešal a  v nich rozdúchal dychom búrky posledné nepatrné iskričky Svetla, až by sa stali žeravými plameňmi, ktoré by strávili temno a pripravuje  novú dobu – potom...–  – “
Omkar zaplesal a zajasal.
„Ó Stvoriteľ! Potom dovoľ mne, ak ma považuješ za hodného, aby som im priniesol toto Svetlo!“
...
Tu zavolal Alláh svojho priateľa a služobníka. Jeho pohľad bol ustarostený a plný hlbokej vážnosti.
„Hodina nadišla a nech je splnené tvoje želanie. Odíď teda nadol v pokoji.“

Potom odvrátil svoju tvár, aby zakryl slzy.“

Prečo asi plakal, ak to všetko ide skončiť tak ružovo?!

„Keby však potom ešte raz nastalo zlyhanie ako doteraz, tak ľudstvo musí počítať s úplným zničením!“

Teraz máme pomoc a zlyhávame. V tisícročnej ríši nebudeme mať na výber a po nej ostaneme bez pomoci, odkázaní len sami na seba. Ako to chceme zvládnuť a kde zosilnieť, keď teraz, v čase učenia sa na skúšku nepripravujeme?

Ak si niekto na základe tých zvýraznených častí stále myslí, že všetko priaznivé je už pre nás vybavené a že my sami nemusíme vynaložiť všetky sily, ktoré máme, len aby sme SLOVO PLNILI a šírili, ten môže pokojne všetkého zanechať.
Viac nemáme čo dodať, nakoľko povolaní úplne zlyhávajú a bežný človek, ktorý má nejaký prospešný koníček, je ochotný mu obetovať omnoho viac, ako sme my, ktorí máme v rukách Božie Slovo.
Ak by povolaní pri autorovi Posolstva Grálu nezlyhali a rozšírili Pravdu, mala by to pani Makedonová omnoho ľahšie, lebo aj pokriviť pôvodné Slovo by bolo v mnohých rečiach o to ťažšie. Ak by povolaní pri Prakráľovnej svoju úlohu plnili, tak by to mohla mať omnoho ľahšie ona, ale aj ďalší vývoj Pravdy, ktorý bude pokračovať, lenže žiaľ, stále nechápeme, že tu ide o nás a o to, čo sme MY ochotní obetovať pre Pravdu, pre dobro, pre našu túžbu po Svetlejšom bytí!

TERAZ JE PRE NÁS TEN ČAS A NIE POTOM!

„Prijmite zákony Božie, a žite podľa nich, potom vám bude tiež poskytnutá pomoc, nie skôr.“

 

K PREŽITIU

Potrebné je ešte dodať, že tento počin mimozemšťanov, ktorým prezentujú svoje, nám nepochopiteľné aktivity, ba pôsobia bolesti hlavy aj naším vedcom, má ešte jednu súvislosť, s tým, že temno vždy spochybňovalo a ukrývalo Pravdu a teda Božie - prírodné zákony, aby sme sa ku ním nedostali. A tento ich počin má vlastne aj diskreditovať, alebo spochybniť prírodné zákony a Slovo v tom, že spochybní vysvetlenie toho, že tieto zákony vytvárajú istú závoru v tom, aby sa na zrelé planéty mohli vteľovať nevyvinutí duchovia, ale aj v tom, že nemôže dochádzať k spätnému vývoju, ba že na zrelej planéte sa už tie životné nezrelé formy vlastne nemôžu vyskytovať, teda že zákonite museli vyhynúť. A týmto počinom  vlastne obracajú tieto zákony naopak, čo ich spochybňuje a teda aj tú prinesenú Pravdu. Takto sa snažia spochybňovať aj presvedčenie tých, ktorí už tieto zákony poznajú, ba takto dosiahnu to, ako sa zvykne hovoriť: „Zabijú dve muchy jednou ranou!“ A preto sem navláčili takej hávede, s ktorou si naša veda, ba ani bežný človek, nevie rady. A oni majú k dispozícii všetko potrebné pre svoje hókusy – pokusy, ba ešte majú aj tú radosť, že Pravdu znovu spochybnia!

Ale hlavne tých, ktorí sú už pri tejto Pravde a Božie zákony poznajú!

Mnohí, aj veriaci, ba tí, ktorí sa hlásia ku rôznym duchovným smerom, sú dnes skutočne v pochybnostiach, že ich modlitby, ba ani ich meditačné techniky akosi nezaberajú, ba ani výzvy pápeža ku modlitbám, a mnohých skutočne dnes  zmáha pochybnosť pri prežívaných iba sklamaniach, ba svojsky vysvetľovaných nesplnených, rôznych zasľúbeniach, ktoré sú k dispozícii. Dokonca, že nefungujú riadne ani tie Božie – prírodné zákony! Lenže k dispozícii sú aj pravé poučenia - prečo je tomu tak! A tieto zákony stále dokonale fungujú! Sme to iba my, ktorí im nerozumejú.
Pre vysvetlenie niektorým, ešte dva citáty, aj keď na  tejto stránke už tiež odzneli. Odzneli, ale:

„Oči zostali slepé, a uši zostali hluché!“

Teda presne tak, ako nám to predpovedal Izaiáš!
Citáty:
„Preto sa blíži čas, keď táto zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. –
Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár.
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí 
zahynutie (*), začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.“
(*)  tento výraz je v Posolstve použitý nie v slovenskej forme, v tej by mal znieť tak, ako je uvedené s hviezdičkou.
„Lenže slovo „bohoslužba“ je tak jednoznačné, že vôbec
nemôže byť používané v nesprávnom zmysle, pokiaľ človek neprijíma stáročný zvyk zakaždým ľahostajne a bez všetkého ho nerozširuje ďalej. Čo sa teraz označuje ako bohoslužba, je v najlepšom prípade modlitba, spojená s ľudskými pokusmi o výklad tých slov, ktoré ako vyslovené slová Syna Božieho boli až neskoršie napísané ľudskou rukou.
Na tejto skutočnosti sa nedá nič meniť, nijaký človek nemôže protirečiť takým výrokom, ak sa chce zachovať čestne voči sebe a voči tomu, čo sa skutočne stalo. Predovšetkým, ak nebude príliš lenivý o tom dôkladne porozmýšľať a ak nebude používať prázdne heslá, ospravedlňujúc samého seba tým, že ich dostal od druhých.
A predsa je práve teraz slovo „bohoslužba“ svojím spôsobom príliš živé a samo od seba hovorí k ľuďom tak zreteľne, že iba pri troške citu sotva by mohlo byť použité pre niečo také, čo sa tým ešte aj dnes označuje, i napriek tomu, že pozemský človek sa nazdáva byť veľmi pokrokový.
Bohoslužba sa musí
živo rozvíjať, ak sa to slovo má stať skutočnosťou, a to so všetkým, čo prechováva v sebe. Musí sa prejaviť v živote. Ak sa spýtam, čo vy, ľudia, rozumiete pod službou, teda pod slúžením, potom nebude nikto, kto by povedal inak, než slovom: pracovať!
To jasne spočíva už v slove „služba“ a niečo iné si pritom vôbec nie je možné ani predstaviť.
Služba Bohu na zemi nie je prirodzene tiež nič iné ako pracovať tu na zemi v zmysle Božích zákonov, v nich sa zachvievať a pozemsky byť činný. Premieňať vôľu Božiu na zemi v čin!“

Prežívaný – terajší  tvrdý zásah Boha, nás má prebudiť ku tej pravej BOHOSLUŽBE!
Nestačí len vysedávať v kostoloch, mešitách, meditovať, modliť sa, ale vo vnútri zostávať prázdny, ba iba sa kolektívne obdivovať, akí sme my zbožní!
Nestačí ani dnes tak populárna aktivita: Blúdenie po internete, hľadanie čohosi nového, ba následné otravovanie svojho okolia s tam získanými "múdrosťami"!

A ešte jeden dôkaz, od našich vesmírnych bratov, ktorý pochádza z Večných zákonov, ale bol nám sprostredkovaný už dávnejšie, pri pôsobení Syna Človeka na Zemi:

 Cirkev  bola  na  Zemi  zriadená  preto,  aby  zvestovala  moje  slová.  Zle  však  viedla  moje  dielo.  Nebola  mojou,  iba  niektorí  ľudia  z  nej  sú  moji.  Cirkev  stojí  pred  svojím  koncom.
 Moja  cirkev,  ktorú  na  Zemi  zriadim,  bude  vytvorená  len  zo  skutočne  veriacich,  nie  slepo  veriacich.  Nebude  už  len  domom  pri  ceste,  kam  sa  chodí  v  nedeľu.  Bude  tvoriť  súčasť  denného  života.  Všade  bude  vládnuť  len  úsmev,  šťastie        a  spravodlivosť.
 Mám  už  dosť  kňazských  rúch,  chcem  vidieť  vykasané  rukávy  a  činnosť.  Nectí  si  ma  ten,  čo  len  číta  a  modlí  sa  so  schúlenou  hlavou,  ale  ten,  kto  je  ochotný  konať  a  pomáhať.
Všetky  náboženstvá  splynú  v  jedno,  lebo  sa  zachovajú  len  tí  najčistejší,  schopní  duchovnej  premeny.

Dnešní veriaci:
Necítite hanbu pri týchto slovách?
Nie sú až príliš pravdivé?
Až to necítite, tak vám niet pomoci! 

_________________________________________________________________________________________________________________________
1.5.2021

DÔKAZY PRE ŠTVRTÝ KROK!
 

Audio príspevok „Štvrtý krok“ sa možno niektorým mohol javiť ako osobné seba zvelebovanie, lenže v skutočnosti je to iba osobné prežitie a vyznanie jedného stúpenca, ktorý sa snaží pomôcť. Dokázať to ale takým, ktorí podobné prežitie nemali, je nie jednoduchá úloha. Ale aj tak bude teraz urobený pokus týmto smerom, ba podané aj výrečné dôkazy.
Prvým dôkazom bude to, že prežitie autora tohto príspevku začalo skôr, ako začala svoje pôsobenie autorka Večných zákonov, a informácie podané v príspevku teda nemohli byť prispôsobené dianiu, ktoré nastalo až následne. O čom začala písať ONA, to mal dotyčný už prežité – teda to nové. A to „staršie“, ku ktorému sa snažila privádzať hľadajúcich Pravdu, už poznal a čítal tiež. Pre neho to teda boli už prežité fakty!  V tomto úvodnom texte tie dôkazy nebudú zaradené, ale budú súčasťou ucelenej prílohy, ktorá bude zaradená v priečinku UFOMAGAZÍN“. Prečo je tomu tak, pochopí čitateľ zo samotných dôkazov.

Druhým dôkazom je fakt potvrdený prežitou nedávnou históriou. Ako už bolo v tomto priečinku vysvetlené, sloboda prejavu tej – dnes už minulej doby, bola na kvalitatívne inej, ďaleko slobodnejšej úrovni, ako je tomu dnes. V porovnaní s tou dobou, mohli by sme dnešok smelo nazvať: moderným feudalizmom! To je správna definícia pre tú, každodenne omieľanú, vraj demokraciu. Nami už bolo napísané, že: demokracia je systém, v ktorom si môžeme slobodne vybrať, kto nás bude okrádať do budúcich volieb.  A toto nie je urážkou dnešnej doby, ale ešte zhovievavou realitou. Ešte aj diktatúra doby socializmu – komunistickej strany, bola dobou „slobody“, oproti tej dnešnej. Teraz napísané je potrebné podložiť dôkazmi. A to sa stane!
Diktatúra tejto všemocnej strany bola slobodnejšia v tom, že diktátor bol jeden – komunistická strana, teda bol známy, pre každého odhalený, a keď si na neho dával bežný človek pozor, tak sa mohol svojim životom prekĺznuť bez problémov, aj keď nepatril do tej kasty. Lenže dnes je skrytých diktátorov celá kopa a to vo všetkých oblastiach života, preto človek nikdy nevie, z ktorej strany príde poroba, alebo rana a to buď duchovná, alebo telesná. Každý bežný človek, ktorý sa nenaučil kradnúť, je odpísaný a odkázaný na živorenie, a až chce profitovať, tak mu zostávajú nasledovné možnosti:

a) Zadlžiť sa -
b) Výhodne dediť -      
c) Niečo prevratné vymyslieť -

Tá druhá možnosť je iba pre tých šťastnejších, ba veľmi ojedinelá, a tej väčšine zostáva iba tá prvá! Veď to potvrdzuje skutočnosť, ktorá je očividná. A s tou treťou sú pre väčšinu tiež problémy, lebo aktuálne sú iba tie objavy a vynálezy, ktoré sú pre spoločnosť veľmi nie k pravému úžitku, ale skôr na škodu. Iba tie na škodu dokážu zveľadiť kapitál. I keď aj v tomto jestvujú ojedinelé výnimky. To znovu potvrdzuje stav našej spoločnosti!  

V Posolstve Grálu je to dokonale vysvetlené a potvrdené tým, že každá oblasť má svojich farizejov:
Citát:
„Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti.
Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.
A je to zvláštne: Nech to bolo hocikde, keď niektorý vyslanec Svetla mal zvestovať Pravdu podľa vôle Božej, bol napádaný, špinený, osočovaný a prenasledovaný predovšetkým zástupcami a služobníkmi práve vládnucich náboženstiev, ktoré predstierali, že slúžia Bohu a taktiež ľuďmi, osobujúcimi si práva chcieť byť zástupcami Božej vôle.
Tak to bolo odjakživa, od najobyčajnejšieho čarodejníka a kúzelníka až po najvyšších kňazov. Všetci, bez výnimky, vždy mali pocit, že sú Pravdou ohrozovaní, a preto skryte brojili, alebo verejne štvali proti každému človeku, ktorého Boh určil, omilostil, alebo vyslal priniesť Svetlo týmto pozemským ľuďom.
Proti tejto skutočnosti, ktorá sa nedá vyvrátiť, nepomôže nijaké zapieranie, nijaké prekrúcanie ani skrášľovanie; lebo o tom svedčia svetové dejiny! Jasne a zreteľne, nezmazateľne svedčia o tom, že to nikdy nebolo inak a ani v jednom prípade z mnohých nebolo výnimky. No, zakaždým boli to práve kňazi ako najvyslovenejší protivníci Svetla a tým nepriatelia Boha, ktorí nechceli dbať na jeho vôľu, ba čo viac, bojovali proti nej a presadzovali proti nej svoje vlastné chcenie.“

Toto bolo nevyhnutné napísať, lebo keď si dnes veriaci pochvaľujú tú svoju slobodu vyznania, vôbec netušia, že tá ich „sloboda“ je iba vnútenou poslušnosťou istému diktátorovi, ktorý ich neznalosť využíva k ich zotročeniu, pre neho výhodnému, a ktoré stúpencov jeho zásluhou v konečnom štádiu privedie do duchovného zatratenia - duchovnej smrti. Ani večný život je nie pre všetkých, aj keď im je za ich poslušnosť sľubovaný! Ako ho dosiahnuť, je na tejto stránke už dlhú dobu, ba v mnohých príspevkoch, radené. Lenže tá cesta k večnosti, nie je tak jednoduchá ako ju vykresľujú tí farizeji, aby sa zapáčili, ba získali masy.
Nie je potrebné menovať ďalšie oblasti, ako je politika, veda, kultúra, ba už aj umenie, ale predovšetkým médiá, ktoré slúžia iba chlebodarcom a tak sa vyhýbajú tomu vlastnému  zadlženiu sa. Pravdu ignorujú, ba utajujú, alebo dokonca špinia. Držia si štandard vyššej kasty, ktorý si iný nemôžu dovoliť.  Takto sa vyhýbajú zaradeniu medzi tých novodobých nevoľníkov, ktorí iba tŕpnu, dokedy im ešte to ich živorenie bude dovolené a čo všetko zaň musia ešte obetovať, ba kto im bude naklonený „milosťou“ a poskytne im nový úver.  Potom tí, ktorí bez vlastnej hanby, sa môžu na seba pozrieť do zrkadla, zostávajú v pozícii iba otravných konšpirátorov.
Dokonca to už došlo tak ďaleko, že tí, ktorí si nahovárajú, že majú v sebe „modrú krv“, teda tá šľachta už pochopila, že až chcú vo svojom štandarde vydržať, musia sa veľkej skupiny toho nevoľníctva zbaviť, lebo začína byť ťažko ovládateľná – neposlušná a teda sa ich snažia znížiť a zredukovať na tú, pre nich únosnú hranicu. A práve to teraz prežívame! A nevoľníci poslušne hrbia svoje chrbty! Až si zas teraz niekto myslí, že je to prehnaná, tiež iba konšpirácia, nech si skúsi naplánovať cestu do USA, do Georgie a vyhľadá tam neslávny objekt  -  mohutné a opracované georgijské poradné kamene, ako pomník dnešnej civilizácie, na ktorom objaví to, čo sa pre tých nevoľníkov pripravilo, ba už je to nami  prežívané.  Z ich pohľadu Zem dokáže uživiť iba 500 miliónov ľudí tak, aby mohla zostať zdravou. To je iba jeden bod z viacerých, na kameňoch uvedených, ba to už  prežívame! Alebo postačí vyhľadať si to na internete. Aj keď niektoré tie body sa javia pre neznalého celkom lákavo.

ĽUDIA! Čo ešte musíte prežiť, aby ste pochopili,
čo sa to s vami deje?

Skúsili ste niekedy ešte pozdvihnúť svoje oči k nebu – oblohe? Keby ste to občas skúsili, možno by sa vám otvorili vaše slepé oči, ba aj by ste pochopili, čo sa to dnes deje, ba kde ste vedení, a ako to nakoniec dopadne. Lenže žiaľ, sú aj takí, ktorí každodenne hľadia na oblohu, ale sa hrajú stále na slepých, lebo by mohli prísť tiež o ten svoj štandard, ba stali by sa tými nevoľníkmi, ktorí by boli nútení sa zadlžiť a teda zmeniť svoju kastu.
Naše posledné príspevky sa tiež mnohým zdali ako pochybné, lenže treba si uvedomiť, že tá „šľachta“, ktorá nás chce zlikvidovať, potrebuje za nás náhradu, lebo pre nich práca nie je, a na tú sa snažia vyrobiť poslušných, nemysliacich otrokov, ktorí nás nahradia a udržia ich štandard. A tak, za pomoci sebe rovných z iných planét, snažia sa vyrobiť tých potrebných a poslušných  nevoľníkov, ktorých nevydarené exempláre sa túlajú lesmi Ameriky, ba nazvali ich bigfoot, alebo sesquoč. Lenže to sú iba nevydarené vzorky! Ale oni už majú aj dokonalejšie a tak si môžu dovoliť to, čo si dovoľujú!
Samozrejme že teraz sa znovu mnohí iba pousmejú, ba poklepú si na čelo! A majú výnimočne pravdu, lebo to ich čelo si to skutočne zaslúži! O tom sa presvedčia vo veľmi krátkej dobe. Nemá cenu pokračovať týmto smerom, ba zámer bol, ba aj zostáva iný.
Ďalšie dôkazy hľadajte v tom priečinku UFOMAGAZÍN. Teda tie, o ktorých bola reč v úvode.  Aby ste pochopili, že to naše „ZASĽÚBENIE“ nebola sebaoslava, ale skutočné prežitie človeka, ktorý často hľadel na oblohu, ba potom hľadal odpovede na otázky, ktoré mu jeho oči odhalili. Toto bola rada pre tých nevoľníkov!

Naša rada pre tú „šľachtu“ bude kratšia:

Prví budú poslední a poslední sa stanú prví!
Aj vy sa naučte poznať tie pravé VEČNÉ BOŽIE ZÁKONY!
Bez nich zostanete tí poslední!
Aj keď si teraz myslíte, že ste tí prví!

_________________________________________________________________________________________________________________________
22.4.2021

NAŠE PREŽITIA – POTVRDENÉ!
 

V príspevku ŽIARIACA HVIEZDA – SVIATOK RUŽE* sme uviedli, že funkčná fotopasca nezachytila stravníka, ktorý hodoval na jabĺčkach – návnade. Toto tvrdenie bolo pre niektorých neuveriteľné, čo bolo následne potvrdené aj reakciou, lenže podobné prežitie mal aj iný člen nášho kolektívu, ale čo hlavné, dôkaz pravdy prišiel aj cez jeden dokument s názvom „Záhady a monštrá severnej Ameriky“, ktorý bol odvysielaný na CS Mystery v čase o 20.20 hod., 6. 4. a 13. 4. 2021. Jedná sa teda o 1. , 2. a 3. časť, z ktorých ponúkneme len to hlavné, čo sa dotýka našej témy.   (* uverejnený 30.8.2020 v priečinku PRÍRODNÉ ZÁKONY)
Okrem iných záhad v tomto dokumente venovali značnú pozornosť tvrdeniam rôznych ľudí, ktorí videli sesquoča, alebo sa mu vraví bigfoot a tieto tvrdenia boli odborníkom vyhodnotené ako pravdivé.
Jeden pán s profesionálnou technikou sa podujal rozmiestniť sieť fotopascí, ale aj mikrofónov so záznamom, pred ktoré umiestnil návnadu v oblastiach výskytu tohto tvora a snažil sa tak získať ďalšie dôkazy o jeho existencii.
Jeho prekvapenie ale bolo rovnaké, ako naše, keď zistil, že návnada mu zmizla spred fotopascí, ale na snímkach stravník chýba! Akurát na mikrofóne zachytil dlhý ťahavý rev, ktorý vedci označili ako dosiaľ nepriradený k žiadnemu tvorovi.
Zaujímavé ale je opäť, že podľa niektorých výpovedí mal ten tvor oči žiarivo červené a medvede pred týmto tvorom utekajú. Nie je to náhoda, že aj ten umelý vlk na plašenie medveďov z Japonska mal tiež oči žiarivo červené a to opäť potvrdzuje, že medveď sa tej červenej skutočne bojí. Ten nami ponúkaný a odskúšaný objav o plašení medveďov červeným laserom by teda fungoval aj tam.

Dostáva sa nám teda opäť ďalších potvrdení, ktoré pridávajú našim tvrdeniam na váhe!
Dotyčný pán je odborník a mal najnovšiu technológiu monitorovania a ani tá mu nepomohla pred .... pred čím ale? Musíme si uvedomiť, že z doterajších skúseností, našich, ale aj mnohých ľudí, ktorí našli odvahu vypovedať svoje prežitia, vyplýva, že ak je hmotne všetko v poriadku, tak techniku dokážu nepriaznivo ovplyvniť dva faktory:
1. Duchovia, teda energia už bez tiel, s čím majú mnohí osobnú skúsenosť a aj my v kolektíve.
2. Zariadenia – sondy mimozemšťanov vysielané s nejakým zámerom. Týchto nám teraz lieta nad hlavami veľa, aj keď ich nevidíme! Sú nasadzované tam, kde títo samozvaní temní votrelci z iných planét cítia ohrozenie moci, či vplyvu, ktorý momentálne na zemi majú.

V tomto prípade by to mohlo byť ich dielo, nakoľko tvor s červenými svietiacimi očami by mohol byť výsledok ich klonovania a genetických pokusov, ktorého sa mohli dopúšťať skutočne na tých opiciach, keď im už nestačili počty ľudí, ktorých môžu unášať, alebo to bolo ešte pred dohodou o unášaní ľudí, nakoľko svedectvá o týchto tvoroch siahajú aj do vzdialenejšej minulosti. Aj by to malo logiku, že to skúšali najskôr na zvieratách a chcú výsledky svojich pokusov ututlať, ako všetko, čo svedčí o ich prítomnosti a preto tie dôkazy z fotopascí zmizli.
Existujú však dva druhy, lebo niektoré výpovede o žiarivých červených očiach nevravia. To by mohol byť prirodzene sa vyskytujúci tvor, teda podobný ako yeti a iné, ako istý medzičlánok medzi človekom a ľudoopom, z hutnejšej úrovne našej zeme, ktorá existuje a náznak o tom nachádzame aj v Posolstve Grálu. Táto téma je však pre dnešok nie tak dôležitá, ale objavujú sa už viaceré dokumenty s touto tematikou a tak sme chceli poukázať na túto súvislosť.

Nie je tajomstvom, že tieto tvory vynikajú veľkou inteligenciou a teda je veľmi ťažké nájsť ich a podarí sa to vždy len tým, ktorí ich objavia náhodou, ale ich nehľadajú. Ich inteligencia spočíva v tom, že vedia jasne reagovať na tú neviditeľnú jemnohmotnú vrstvu, ktorá obklopuje všetko živé a v ktorej sa nachádzajú mnohé informácie, aj naše myšlienkové a citové formy.
Toto bolo potvrdené ako veľký objav v inom dokumente s názvom 10 najväčších tajomstiev a záhad v časti Utajené vynálezy, ktorý bol odvysielaný na Prima Zoom 22. 3. 2021 o 15.15 hod.
V tomto dokumente boli spomenuté Teslove objavy, ako auto na vodu, a aj niektoré liečivá. Ako najdôležitejší objav zo všetkých však zaradili práve objav o jestvovaní tejto jemnohmotnej vrstvy obklopujúcej všetko nám viditeľné a tento objav nazvali: „Fenomén stej opice“. Je zaujímavé, že vedci tento objav označili za najdôležitejší pre ľudstvo. Nech je to odpoveďou pre tých, ktorí nám vytýkajú, že sa venujeme nie dôležitým témam!
Jednalo sa o 30 ročný výskum opíc na jednom japonskom ostrove, ktorým boli podávané batáty – sladké zemiaky. Lenže boli im ukladané do piesku a ten im medzi zubami vadil. Časom jedna opica zistila, že keď zemiak namočí do vody, zbaví sa piesku. Začali tak robiť aj iné opice a stá opica to už robila bez toho, aby to videla u inej, alebo aby ju to niekto učil. Toto konanie začali pozorovať aj u opiciach na iných ostrovoch, pričom akýkoľvek kontakt či genetický prenos bol vylúčený!
Takto podali dôkaz prírodného zákona**, o ktorom sme na stránke písali už mnoho a ešte aj budeme podávať tieto dôležité udalosti zo života, na ktoré nenachádzame odpovede a ktoré by nás mali prinútiť zamerať svoju myseľ aj na to vyššie, čo je s našim životom veľmi úzko prepojené, ale dosiaľ o tom nevieme nič!

** Ďalšie potvrdenie z inej strany:
 https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3294657-vedci-z-laboratore-v-usa-tvrdi-ze-nasli-dukazy-pro-patou-zakladni-fyzikalni-silu 

_______________________________________________________________________________________________________________________
1.4.2021

DEŇ HNEVU

ÚVOD PRE ŠTVRTÝ KROK

Tento text, ktorý bude nasledovať, sme už mali dlhšie pripravený, ako pomoc pre tú dobu, ktorá pripraví ľudských duchov na to, aby boli schopní venovať ponúkanému pozornosť, nakoľko skôr by text mohol byť považovaný za nebezpečný, ktorý šíri paniku. Lenže dnes doba už tak pokročila, že sny a videnia tu zverejnené, sa už vyplnili,ba ich práve prežívame a tieto prežitia nás majú pripraviť na to, čo ešte iba prežívať budeme. Kto bude ochotný venovať tu uvedenému pozornosť, získa ešte viac. Dozvie sa aj to, prečo to prežívame, ba prečo ešte budeme prežívať aj ďalšie utrpenia:

Čaká nás „deň hnevu“!

Podrobnosti a vysvetlenie môžete nájsť v priečinku: „Čo sa to deje?“ 

Na dokreslenie, ale aj pochopenie, ale hlavne pre potvrdenie hodnovernosti poslúžia nasledovné sny a videnia:

SEN
SVIATOK RUŽE

(Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019)

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ktoré máme zverejnené na stránke, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.
Lenže tento výklad sna nebol ešte dokonalý, aj keď sen bol dokonalý úplne. Ku jeho dokonalému pochopeniu som sa prepracoval vlastne až dnes, ba po viacerých snoch, ktoré som mal teraz a boli vždy so zosnulými známymi osobami. Dokonca posledný sen z minulej noci bol úplne výrečný, lebo som sa stretal na hlavnej ceste, ktorá vedie vedľa cintorína, s mnohým ľuďmi tak, ako sa to deje počas pohrebov. To ale nie je ešte všetko, lebo ma nutkalo počas dňa ísť sa prejsť do prírody a teda som tak aj urobil. Prechádzal som práve popri tom mieste, z ktorého som pozoroval anjela počas sna a vtedy som pochopil to najdôležitejšie, čo som dlho nechápal. Ten anjel sa mi zjavil skutočne na severovýchode, ako som uviedol, ale to ešte nebolo úplné pochopenie, lebo až teraz som si uvedomil, že ten anjel signalizoval aj niečo viac, ako som chápal doposiaľ. On sa mi zjavil nad cintorínom! Náš cintorín skutočne leží na severovýchod od toho miesta, z ktorého som ho pozoroval. Takže teraz je úplne jasné, že uvedený sen a anjel v ňom, boli skutočne predzvesťou tejto pandémie.

Viď doložený obrázok: 

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadaných veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa orechov bolo ešte nezrelých.“

Priliehavý citát z Večných zákonov:
Spolu  s  vývojom  a  dozrievaním  planéty  dozrieva  aj  ľudský  duch  viacerými  životmi  na  Zemi  a  pobytom  v  jemnohmotnosti.  Vývin  ducha  sa  podobá  vývoju  orecha.  Jeho  jadro  je  najprv  malé,  beztvaré  a  mäkké.  Až  dozrievaním  a  hrubnutím  obalov,  vo  forme  šupy  a  škrupiny,  rastie a  tvrdne  aj  jadro.  Po  jeho  dozretí  obaly  už  nemajú  preň  význam,  rozpadávajú  sa.  Aj  duchovný  zárodok  rastie a  dozrieva  pod  svojimi  obalmi  čiže  dušou  a  telom.  Duch  po  dosiahnutí  zrelosti  sa  stane  večnou  a  vedomou  osobnosťou  v  ľudskej  podobe,  preto  už  obaly  -  telo  a  dušu  nepotrebuje.  Slúžili  mu  iba  ako  odev  ducha  v  príslušných  úrovniach,  aby  ho  chránili  a  podporovali  vo  vývoji.  Duchovný  zárodok  sa  teda  postupne  mení  na  vyvinutého  ducha.  Tento  názov  vyjadruje,  že  vývinom  dospieval  vo  vedomú  osobnosť.  Podobne  sa  vyvíjajú  aj  malí  bytostní  -  postupne,  nie  okamžite.  Nemajú  ducha  ani  telo,  majú  iba  dušu a  bytostné  jadro.

 

VIDENIE
(12. 2. 2020)

Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli.

Sen z 20.3. na 21.3.2020
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechceli vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už vysoký vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží užiba žltú.

VIDENIE
(25. 3. 2020 )

Ráno okolo 5:00 hodín som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1. 2020.
Videl som v úzkom koši z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé, spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina.
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.

Podstatný, nedávno objavený dôkaz, ktorý s videním úzko súvisí, nájdete v tomto videu:

https://gloria.tv/post/oD14RDvNeqrA1yJLnd8XeameH

Citát z Posolstva Grálu – DEŇ HOLUBICE 1929:
Čoskoro bude nasledovať zúfalstvo, zdesenie a hrôza, lebo skôr než ukončí prvý jazdec svoj beh, vyjde už druhý, tretí, štvrtý medzi vás, potom bude nasledovať v náhlom vzostupe strachu piaty, šiesty, siedmy, aby roztrieštil smiešnu ľudskú pýchu, ktorá si vyžiadala toľko obetí, takže ľudia naposledy bez pomoci, koktajúc prosbu o milosť, musia konečne poznať svoju bezmocnosť.

Skôr nesmie byť poskytnutá pomoc, aby tento jed bol vyhubený až do poslednej kvapky. Beda pritom všetkým domýšľavým na pozemskú vedu, na ktorej konte viny sa nachádzajú milióny bludne zvedených! Budú počítaní k zavrhnutým. Ani jeden z nich neuvidí ríšu Svetla.
Beda tiež pyšným, lebo ich lesk zmizne a oni budú stáť pred Pravdou v znečistenom rúchu. Stratení sú tí ľudia, ktorí čakajú na katastrofy, aby až v tom poznali Pravdu môjho Slova. Myslite na Kristovo slovo o pochabých a múdrych pannách ako na proroctvo.
Ženích sa objavil. Prišiel v hodinu, kedy nebol očakávaný. Tak tým vylúčil tie pochabé.

Tieto Slová Syna Človeka adresované ľudstvu, sú odkazom na Zjavenie Jánovo APOKALYPSU.

Citát zo zjavenia Jánovho:
7/1. Potom som videl štyroch anjelov, stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem ani na more ani na nijaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi moru, a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepoznačíte na čelách služobníkov nášho Boha.

Ezechiel:
Tu hľa je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo v palicu bezbožnosti; nik z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti....
...Svoje striebro vyhádžu na ulice, svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň hnevu Hospodinovho. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu....

...Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť, podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

Vo februári 2021 mal jeden člen nášho kolektívu tiež jedno prežitie.
Prežitie:
V jedno ráno na tisícinu sekundy(bolo to skutočne tak rýchlo že som to ledva zachytila)  mi akoby boli povedané dve čísla  4 a 8 -  dobre si ich pamätaj(počula som ich opakovať ako v ozvene) 

Posledný sen:
Tento sen som mal po tom, ako som získal späť tento môj predchádzajúci text so snami a videniami, lebo z môjho PC už bol záhadne stratený. Bolo to vlastne videnie, v takom polobdelom stave a bolo to 13. 3. 2021 okolo 09:00 hod.
Tu je:
Sedel som v hustom lese a videl som lesom sa zakrádať veľkú čiernu mačku, ako čierneho jaguára - pantera, ktorého zakrádanie smerovalo sprava doľava! Ja som akoby nemal zbraň, alebo vôbec záujem lovca, ale zostal som iba v pozícii pozorovateľa. Pritom som si iba povedal: „No ako sa tvrdí, že tento predátor je veľmi opatrný a ja by som ho mohol teraz hravo zlikvidovať.“
Výklad sna:
Čierna mačka je, ba pre mňa aj bola skutočne symbolom, ba predzvesťou nepríjemných prežití alebo udalostí. Hlavne vtedy, keď jej pohyb smeroval sprava doľava! Preto bolo dobré sa prejdeniu cez jej dráhu prechodu VYHNÚŤ! Keďže ja som jej dráhu prechodu spozoroval, tak si myslím, že to znamená, že nás čakajú, teda tých, ktorí o tomto jej prechode nevedia, nepríjemné udalosti.

Ale či je môj výklad správny, to myslím si, v blízkej budúcnosti prežijeme.

_______________________________________________________________________________________________________________________
24.3.2021

VENUŠIN NÁROD

 

Po roku 1998 a rozkoloch aj medzi čitateľmi Večných zákonov a Posolstva Grálu, sa začali vynárať rôzni novodobí farizeji, ktorí nedokázali logicky a vecne zodpovedať prežité dianie, ba zostali znovu príliš pripútaní na to staré, ale hlavne pozemské a nedokázali sa povzniesť do tých úrovní, aby ich myslenie znovu nezačalo rodiť nové rozkoly.
Hlavným faktorom neporozumenia sa stala skutočnosť, že menovaní sa nedokázali vyrovnať s tým, že v tom prípade, keď sa zasľúbenie narodenia neuskutočnilo na Zemi, že ku tomu vôbec došlo. A keď následne v knihe „Proroctvá vo Svetle Pravdy“ sa dočítali, že došlo ku tomu na Venuši, tak táto informácia rozvírila takú vlnu odporu, ba niekedy aj možno žiarlivosti, že vniesla rozkol aj medzi priateľov, ktorí si dovtedy výborne rozumeli.

Teraz si pomôžeme jedným citátom, ktorý pochádza z definície slovenského národa od toho najpovolanejšieho z blízkosti Abdruschina:
4. V povahe tohto ľudu, (u ktorého samozrejme jedinci vykazujú odlišnosti) zrkadlí sa niečo z ubiehajúcich a z vrcholkov do údolí sa stále rútiacich vôd – je tiež tak prudký, náruživý a čulý, často búrlivý a takmer ničivý ako tieto – všeobecne však mierny, lebo je to národ Venušin, ktorá je hlavnou hviezdou Zeme. To znamená, ženský národ – ženský živel má valný vplyv a pretože je čistejší ako inde, je tento vplyv upokojujúci, výchovný. Ale tiež je veľa nevypočitateľného v povahe týchto ľudí. Sú mierumilovní, ale napriek tomu vždy ochotní podstúpiť boj, veľmi ľaklo rozohniteľní, zanietení silnou svojvôľou. Rovnorodosť jednotlivých osobností je značná; preto je vzájomné dorozumenie, v ktorom sa rovnorodosť odráža, zaťažené tým, že každý jednotlivec vyznáva vlastnú zákonitosť. Nakoniec však vyrastajú všetky nedorozumenia – tak, ako sa od Dunaja ponáhľajú vody Slovenska – do jedného a toho istého spôsobu snaženia, v čistých výšinách života. Nevedomky čakajú všetci svojho vodcu, ako ľudské stádo, ktoré vodcu potrebuje a ktorého je ochotné nasledovať.

Z citátu jednoznačne vyplýva, že slovenský národ je národ Venušin, teda ženský, a to je rozhodujúcim faktorom pre narodenie Imanuela, lenže potom už samotnú Venušu, ako celú planétu tohto princípu, kritici narodenia na Venuši tvrdohlavo odmietali, ale iba vo venušinom národe – slovenskom, to hrdo a súhlasne prijímali!

Nie je to pokrytectvo, alebo dokonca pýcha? Nech sa skúsia, aspoň teraz, po rokoch, nezaujato zamyslieť, či sa nemýlili, keď sme ako národ tak zlyhali, ba či tie rozkoly teraz neľutujú? Nemusia s tým, čo je tu napísané súhlasiť, lebo to nie je zámer tohto textu, ale postačí, keď použijú logiku vo svojom úsudku a pokúsia sa tieto fakty si svojou logikou objasniť. Iba to je zámerom tohto textu! 

_______________________________________________________________________________________________________________________
8.2.2021

DETSKOSŤ ... STRATENÁ

 

Dôležité rady Ježiša, ale aj Syna Človeka- Imanuela, zostali nevyužité preto, že zostali vlastne nepochopené: „Buďte ako deti!“ Dnešný človek už stratil svoju detskosť preto, že už vlastne nevie, čo to tá detskosť je. Aj keď v Slove Syna Človeka nám to bolo vysvetlené, predsa len stále zostáva istá medzera v pochopení aj toho vysvetlenia. Aj ja sám som zostával v tomto pochopení dlhú dobu v určitom druhu neistoty, alebo lepšie povedané, v istej bezradnosti v tom, prečo ten dospelý človek už tej detskosti nie je schopný v prežívaní. V Posolstve Grálu je nám vysvetlené, že detskosť je vlastne čistota v cítení, myslení a konaní!
Lenže vysvetlené je nám aj to, že pravej čistoty je ľudský duch vlastne nie schopný, a nahrádza ju vernosťou! Vernosťou vo všetkom cítení, myslení a konaní, by sa mala stať tá snaha pri túžbe ducha po zdokonalení! Pravá čistota prináleží jedine Bohu!

Udržať si vernosť voči vlastným ideálom, ktoré je ochotný dať na prvé miesto vo všetkom svojom cítení, myslení a konaní, to je to približovanie sa ku tej čistote.
Deti to majú uľahčené v tom, že sú si vedomé svojej malosti, nedokonalosti a potreby ochrany od svojho rodiča, ktorú vyciťujú, ba aj potrebujú, lebo cítia, že bez tejto pomoci by samotné nemohli jestvovať. A je to toto cítenie vlastnej malosti, ktoré robí dieťa prirodzene pokorným, zbavuje ho pýchy a namyslenosti na domnelú veľkosť, ba to v ňom stále udržuje úctu a rešpekt voči rodičovi. A je to ten stratený rešpekt, ba aj úcta, ktorý dospelého vzdiali od tej detskosti, lebo si začne namýšľať, že už toho rodiča nepotrebuje, ba že ho svojou chytrosťou prevýšil a takto sa pripraví o ten najcennejší poklad – o tú veľmi potrebnú detskosť! 
Lenže takýto „dospelý“, vôbec nie je dospelým, lebo zabúda, že stále zostáva dieťaťom stvorenia, ba stále má nad sebou rodiča, od ktorého stále prijíma a to bez tej potrebnej úcty ku nemu, ale hlavne bez toho nutného rešpektu. Zabudol na toho pravého rodiča – Boha!
Nami už bolo na našej stránke napísané:

„Človek sa povýšil nad Boha, ale na druhej strane sa znížil pod zviera!“

A takto človek prevrátil prírodné – Božie zákony a stratil tú potrebnú detskosť, bez ktorej už nie je schopný správne žiť vo stvorení Božom. Takto smeruje ku svojej duchovnej smrti, ale nie k večnému životu. Narastá jeho pýcha a namyslenosť, a následne všetky zlá, ktoré teraz nášmu svetu vládnu. Lenže tak, ako pri neposlušnom dieťati je potrebné niekedy použiť aj ten primeraný trest, tak dopadneme aj my, ba nám je to zasľúbené:

Ľudia sa musia ešte naučiť svojho Boha sa báť!

A toto ľudstvu dneška chýba, ba toto na nás v blízkej dobe čaká! Teda tí, teraz „mocní“, traste sa aj vy, lebo tiež zostanete bezmocní! Rovnako vy, ktorí sa teraz cítite vzdelaní, tiež sa budete zakrátko hanbiť, keď ku nám zavíta pravá múdrosť! No a tí teraz ľahostajní, strach aj vás prinúti k zamysleniu! Buďte ako deti! To je tá pravá rada! Tentoraz iba od človeka, ktorý to konečne pochopil, ba chce sa podľa toho zmeniť.

Záverom treba podotknúť, aby si niekto nevysvetľoval znovu tú detskosť nesprávne, teda aby to neodporovalo minulému príspevku a nesnažil sa tú detskosť spájať s tou ústupčivosťou, alebo inak povedanou zmäkčilosťou. Preto je potrebné ešte niečo dôležité doplniť:

Zmäkčilosť prináša škodu vám samým, ale aj tým, o ktorých veríte, že sa im takto zapáčite. Raz budete súdení niekým vyšším a s takou spravodlivosťou, ktorej ste sa dávno odcudzili vlastnou vinou, alebo ste sa od nej sami vzdialili.

Dospelý nesmie zabúdať, že detské nie je detinské. Teraz ale neviete, čím detské môže tak pôsobiť a čo to vlastne je! Prečo Ježiš povedal: „Buďte ako deti!“
Aby ste vyskúmali, čo je detské, musíte si najprv ujasniť, že detské nie je vôbec viazané na dieťa. Predsa sami určite poznáte deti, ktorým ozajstná krásna detskosť chýba! Jestvujú teda deti bez detskosti! Zlomyseľné dieťa nebude nikdy pôsobiť detsky, práve tak ako nevychované, či vlastne nevychovávané dieťa!

Z toho jasne vyplýva, že detskosť a dieťa sú dve samostatné veci.
To, čomu sa na zemi hovorí detské, je časťou pôsobenia čistoty! Čistoty vo vyššom zmysle, nielen v pozemsky ľudskom. Človek, žijúci v lúči Božej čistoty, ktorý vo svojom vnútri ponecháva priestor pre lúč čistoty, získal tým aj detské, či je to už v detskom veku alebo ako dospelý.

Detskosť je prejavom vnútornej čistoty alebo znamením, že sa taký človek oddal čistote, že jej slúži. To všetko sú len rôzne spôsoby vyjadrenia, v skutočnosti však vždy to isté.
Teda detsky môže pôsobiť len dieťa vnútorne čisté a potom dospelý, ktorý má v sebe čistotu. Preto pôsobí osviežujúco, oživuje a budí dôveru!

Prebuďte sa a postavte sa bojovne proti všetkému temnu, potom sa vám dostane tiež pomáhajúcej sily. Slabosi však stratia i tú trošku sily, ktorú majú, lebo ju nevedia správne použiť. Bude im tak vzaté ešte i to málo, čo majú, pretože podľa zákona príťažlivosti rovnakého druhu to bude pritekať k tým, ktorí silu používajú horlivo a správnym spôsobom. Tak sa naplní slovo pradávnych zasľúbení.

_______________________________________________________________________________________________________________________
30.1.2021

V SLUŽBE SVETLU

 

A či v službe temnu?  Pred tieto dve otázky postavili nás a niektorého čitateľa, posledné naše dva príspevky! Aj keď sme sa snažili zodpovedať túto otázku voľným citovaním zo Slova Pravdy, možno sme neuspokojili práve toho, kto o našej aktivite zapochyboval. Lenže už sme uviedli toto: „Ako čítajú niektorí Slovo Pravdy, keď nevidia to čo vidíme my?“ Celé Slovo je plné citátov a poučení, ktoré odpovedajú na tieto dve otázky! Lenže niekto ich nevidí. Je tu však jedna krátka prednáška, ktorá samotná, a to už v tom jej názve, dokáže dať stručnú, ale výstižnú odpoveď na tie dve zásadné otázky. Tu je: 

215. Pripravenosť k boju.

Kto chce stáť na strane Svetla, musí byť pripravený bojovať.

„Bojujte proti temnu – vo vás a okolo vás!“

– Tak vám to už bolo povedané. Právom stojí na prvom mieste „vo vás“, lebo to je predpokladom pre toho, kto sa chce stať pravým bojovníkom Svetla. Musíte bojovať proti slabostiam a chybám vo vás, proti vaším zlým sklonom a nevhodným zvláštnostiam, na ktoré ste si zvykli na Zemi. Neočistení nemôžete vstúpiť do služby – vždy by vám to prekážalo vo správnom plnení úkolov, ktoré vám boli uložené.
Bojovať proti temnu okolo vás – to znamená byť stále vo strehu pred falošným našepkávaním, vplyvmi temna vedľa vás, čo môžete vnímať len vnútorne, lebo to nie je hmotného druhu. Patria k tomu vnútorné vplyvy blízkych ľudí, ku ktorým ste sa z vlastného popudu pripojili alebo sa im zaviazali. Tí potom často dosiahnu veľkého vplyvu na vaše jednanie, pretože sa príliš ochotne podvoľujete ich vlastnej vôli. Len zriedkakedy je však vôľa týchto ľudí v súlade s BOŽÍMI zákonmi. Ste ovplyvňovaní ich myšlienkami a citmi, ktoré však nebývajú len šľachetné.
Buďte bdelí v tomto smere a pamätajte, že ste často – bez toho aby ste vedeli – so všetkými svojimi slabosťami využívaní, tlačení a podnecovaní temnom, ktoré vás chce zaťažiť tak, aby ste sa odchýlili alebo zoslabli vo vašom pôsobení pre Svetlo!
Vaša pevná vôľa, novo upevnená, môže tomu ihneď odpomôcť, v okamžiku! Pomyslite na meč dobrého chcenia, o ktorom ste počuli. Môžete zahnať na útek celé zástupy temných bojovníkov, ktorí by vás chceli zovrieť – len keď preukážete odvahu a pevnosť! Oboje je temnu cudzie – vy ale máte so sebou nespočetných svetlých bojovníkov, pre ktorých sú tieto bojové vlastnosti samozrejmé. Tí necúvnu späť, neustúpia zmäkčilo tam, kde musia podľa BOŽIEHO príkazu stáť. Učte sa od nich!
Viete už teda, ako máte viesť ten boj? Žiť verne podľa prejavenej vôle BOŽEJ a v zmysle tejto Vôle stáť na Zemi, neovplyvnení protivníkom a jeho temnými zástupmi, ako aj spolupútnikmi – ľudskými slabochmi, ktorí slúžia jeho vláde, aby zadržali víťazstvo Svetla!
Vy však chcete byť deťmi Svetla, vybavenými zbraňami Svetla: vážnym, dobrým chcením, nikdy nekončiacou Láskou a pripravenosťou k službe, trpezlivosťou a vytrvalosťou, bezpodmienečnou nezištnosťou a obetavosťou! Ježiš vám buď žiarivým príkladom! Nasledujte HO!

Komu už ani táto prednáška nedokáže otvoriť jeho slepé oči, tomu niet pomoci!
Podáva svedectvo toho, ktorej strane slúži!

_______________________________________________________________________________________________________________________
21.1.2021,
doplnenie dňa 26.1.2021 červenou farbou písma v strede príspevku

NESPRÁVNA ÚSTUPČIVOSŤ „SPRAVODLIVÝCH

 

Po našom poslednom príspevku sa zas zdvihla nevôľa, že: „pri takých prípadoch – obťažovania temnými duchmi, by sme mali radiť skôr modlitbu, ako podobné praktiky!“
Na túto radu je znovu najlepšou odpoveďou život sám a skúsenosti v tejto oblasti, ktorú ale rozvedieme podrobnejšie – až neskôr.

Najskôr použijeme stručnú, ale vecnú odpoveď: Takto môže radiť iba ten, ktorý sám slúži temnu, alebo ho chce obhajovať, ale problematike vôbec nerozumie! Aj keď sa pyšne vystatuje svojimi schopnosťami! Prečo? No preto, že temno nepozná ústupčivosť, lebo mu je cudzia! Veď keby to nebolo tak, potom by dávalo pokoj. A modlitby mu tiež nič nehovoria.
Toto predsa potvrdili všetci exorcisti, ktorí sa snažili svätenou vodou a modlitbami zbaviť postihnutých tohto obťažovania. Aj oni zistili, že: „klin sa klinom vybíja!“

Potvrdíme si to iba jedným, krátkym citátom zo Slova:
„Nebojácnosť, teda odvaha, naproti tomu bezpodmienečne odpudzuje také fantómy prirodzeným spôsobom. Preto je nebojácny človek, ako je dobre známe, vždy vo výhode.“

Temní praktizujú nasledovnú taktiku: Spochybniť a následne vystrašiť! A potom už majú prístup k ľudskej duši uľahčený. (*)
Tieto Ježišove Slová by mali byť pre nás tým najdokonalejším poučením, ba najprísnejším varovaním:

„Skôr než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš!“

Nedokonalé presvedčenie, teda pochybnosť, plodí strach, ktorý oslabuje to pravé, dôležité cítenie, ktoré je tou pravou modlitbou, ktorá jedine podľa Božích zákonov, dokáže nadviazať to potrebné spojenie. Aj keď by to už malo byť pre čitateľa Slova samozrejmé, tie výčitky a ponúkané „rady“, alebo usmernenia, dokazujú niečo iné! Preto bude potrebné doplniť tento príspevok o pár citátov zo Slova:
Nitky sú tak mnohostranné, že niet ničoho, v čom by sa pozemskému človeku alebo tiež duši už od zeme vzdialenej nemohlo nájsť a dostať pomoci posilnenia, útechy a opory v tej chvíli, keď jeho túžba alebo prosba o to nadobudne celkom určitú silu v opravdivom chcení. Nie prv; lebo samotné sformované slová nestačia nikdy k tomu, aby vytvorili spojenie. Ani žiadna prchavá myšlienka.

Musí to byť vrúcna, pravá a opravdivá túžba alebo prianie, bez myšlienkovej vypočítavosti, bez očakávania odmeny, bez niečoho naučeného, čo predsa nikdy nemôže vychádzať tak priamo zo srdca alebo z duše; sformované pozemské slovo už totiž viaže príliš silne. Ono môže vždy udávať iba smer pre chcenie duše, vytýčiť dráhu pre púť, po ktorej chce ísť cit. Avšak nikdy nesmie byť všetkým.
Ak človek nemôže oboje zjednotiť, t. j. slovo so svojím chcením, ak musí priveľmi myslieť na formovanie svojich slov, potom je lepšie modliť sa a ďakovať alebo prosiť len citom bez slov! Potom je to určite neskalené! Pevne sformované slovo veľmi ľahko skalí a zúži každé cítenie.
Omnoho krajšie a účinnejšie je to, ak pri tom môžeme vynechať slová a na ich miesto si duchovne predstavíte len jeden obraz, do ktorého môžete čisto a nezištne vnoriť svoje cítenie! Musíte skúsiť, čo je vám ľahšie a čo vás neobmedzuje.
Potom je to vaša duša, ktorá hovorí, ak vynecháte slová. Tá duša, ktorá prehovorí, keď bude odlúčená od tejto zeme a tiež od všetkých úrovní hrubohmotnosti; lebo potom odpadne každé sformované slovo.

Kto moje Posolstvo správne do seba prijal, tomu je jasné, že slová majú príliš úzke hranice, aby mohli vo svojom druhu vystúpiť do svetlých výšin. Len city, zahalené do slov, vystupujú ďalej nahor z hraníc sformovaných slov, úmerne ich sile, ich čistote.
Slová slúžia z jednej časti len ako ukazovatele cesty, označujúce smer, ktorým sa majú uberať lúče citu. Druhá časť slov vyvoláva v človeku ten druh lúčov, ktorý sformované slovo používa ako obal a ako oporu. Slovo, myslené pri modlitbe, zachvieva sa spätne v človeku, ak ho vnútorne prežíva, alebo sa snaží v sebe ho oživiť.
Pri tomto vysvetlení vidíte už pred sebou vznik dvoch druhov modlitieb. Ten jeden druh vystupujúci z vás citom, bez uvažovania, v samom prežití, čo je vlastne silným precítením nejakého okamihu, ten sa až po vytrysknutí halí ešte do slov, a ten druhý, uvažujúc, formuje najskôr slová a až potom sa usiluje nimi, spätne pôsobiac, vyvolať príslušný cit; t. j. už sformované slová chce naplniť citom.
Nie je treba vôbec hovoriť, ktorý druh týchto modlitieb je účinnejší; veď viete sami, že to prirodzenejšie je vždy tiež to správnejšie. V tomto prípade teda modlitba, ktorá vzniká z náhle vytrysknutého citu, a až potom sa snaží vnútiť do slov.

Avšak nielen v úzkostiach sa máte obracať k výšinám. Rovnako aj čistá radosť, šťastie i vďačnosť môžu vo vás vytrysknúť tou istou silou! A tento radostný druh sa o to rýchlejšie vznesie do výšky, pretože zostane neskalený. Strach veľmi ľahko zakalí čistotu vášho cítenia a vytvorí nesprávny druh.(*) Až príliš často sa s ním spája tichá výčitka, alebo dokonca rozhorčenie, že práve vám sa to muselo stať, čo tak ťažko postihlo vašu dušu, a to samozrejme nie je to pravé. Musí potom vaše volanie zadržať dolu.
K modlitbe nie je nutné formovať slová. Slová sú potrebné len pre vás, aby vám poskytli oporu pre váš cit; aby zostal pevnejší a nerozplynul sa v mnohých druhoch.

(*) Temno vždy ťažilo z toho, keď dokázalo zastrašiť svoju obeť, lebo takto jej pristrihlo tie krídla, ktoré mohli takto postihnutého vyniesť za Svetlom až tam, kde mohol nadviazať to potrebné spojenie so Svetlom a tak sa dokázať pred temnom zachrániť. Preto každý, kto radí opak, slúži temnu a zasieva najskôr tú neistotu a potom strach.

Či môže postihnutý temnom svojim cítením vytvárať myšlienkové formy lásky pre toho, ktorý ho napáda a všemožne mu škodí?!
Kto to chce tvrdiť, je pokrytec, lebo je to neprirodzené! 

Tieto fakty dokonale potvrdzuje naša história. Začnime Ježišom, a tým, ako doplatil na ústupčivosť tých, ktorí stáli po Jeho boku, ba mali ho chrániť. On, ktorý bol vrcholom lásky, pravej modlitby, ani jemu nepomohli spravodlivé Božie zákony, lebo jeho okolie, ktoré ho malo chrániť, nedokázalo vysielať také myšlienkové formy a postaviť sa temnu, aby zabránili tomu, čo sa stalo, ale tiež podľahlo temným našepkávaniam, ktoré radili ku tej ústupčivosti, ale aj vnútornému strachu. A ani tento fakt nedokázal opraviť hlúpe myslenie tých, ktorým to bolo určené, aj keď to bolo pre Svetlo také bolestné! Keď aj mala žena Piláta varovný sen zo Svetla, temno dokázalo spracovať Piláta tak, že sa vyhýbavo zbavil osobnej zodpovednosti a nechal to na tých, ktorí úplne slúžili temnu. Aj keď sa jeho žena modlila a prosila ho, aby dal od toho preč ruky. Zbavil sa problému diplomaticky. A to pretrváva stále aj v dnešnej dobe. 
Rovnako dopadol aj druhý Syn Boží Imanuel, ktorý tiež doplatil na ústupčivosť tých, ktorí boli okolo neho, ba mali ho chrániť. Nie je potrebné citovať všetky tie Jeho napomenutia, ba varovania svojmu okoliu. Veď  takto radia práve tí, ktorí sa hrdia, že Slovo majú v rukách, ba chcú teraz rozdávať svoje pochybné rady. Ako čítajú to Jeho Slovo, ba čo im hovoria tie mnohé prednášky? Platí pre nich aj varovanie Izaiáša: „Očami budete pozerať, ale nebudete vidieť! Ušami budete počúvať, ale nebudete počuť!“ A toto varovanie nám pripomenul aj samotný Syn Človeka! A aj tak mnohí nepočujú, ba ani nevidia.
Tieto varovania prehliadli aj tí, ktorí sa hrdili, že chcú slúžiť Prakráľovnej! Bol ich slušný hlúčik, ale rovnako vlažných a tiež ústupčivých, ba by sa dalo povedať, že „poondiatych“ pred temnom, alebo tiež priamo v jeho službách. A preto to znovu tak skončilo! Keď ju temno tiež zlikvidovalo, tak sa hneď prejavila ich odvaha, ba aj smerovanie, ktoré potvrdili, že boli iba v službe vlastnej vypočítavosti a že iba niečo očakávali, bez toho, aby chceli dať. Tak kde boli tie ich teraz radené modlitby a prečo tomu nezabránili? No preto, že počúvali našepkávaniam temna, ale nie Svetla, aj keď sa mnohí tiež hrdili, aké schopnosti oni majú, ba radili aj Pani Natálii samotnej, ba oni sú zodpovední za mnohé nesplnené rady, ktoré od nich v dobrej viere prevzala. A teraz znovu kalia vodu a snažia sa radiť, hrdiť svojimi schopnosťami, keď sme boli znovu varovaní pred podobnými praktikami, lebo teraz v hmotnosti, totálne vládne temno. Všetko, čo im je posúvané, sú iba obrazy z temna, ktoré takto chce ovládať aj tých, ktorí sa snažia odolať podobným tlakom. Výslovne prosím všetkých takých, aby ponechali slobodnú vôľu tým, ktorí sa v dobrej viere, ba bez strachu, snažia pomáhať. Svoju vôľu nech ponúkajú tým, ktorí budú ochotní, ich rady poslúchať. Už sa mohli presvedčiť, že naša stránka je o niečom inom.

Snažíme sa iba hľadajúcich priviesť k poznaniu zákonov Božích – prírody, ale nič nikomu nevnucujeme, nikoho neoslovujeme konkrétne, ale necháme to na vôli každého, či si naše rady vezme k srdcu, ale nesúdime nikoho.
Ani tých, ktorí nás odmietajú!
Slobodu, ktorú každému ponechávame, ale vyžadujeme aj pre seba!
Zostávame vždy vecní, rovnako, ako teraz!