_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY
 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení čitatelia a poslucháči!

Nahrávku a video s Úvodnou reláciou, ktorá je súčasťou obsahu nášho vysielania a ktorej uverejnenie na našej stránke bolo Prvým krokom v tejto aktívnej pomoci, sme presunuli do samostatného, novovzniknutého priečinka s názvom:

„ČO SA TO DEJE?“

Do tohto priečinka pribudnú postupne ďalšie nahrávky z pripraveného archívu Rádia Záchrana. Kedy a ktoré to budú, závisí od miery a spôsobu nastávajúceho duchovného budíčka, ktorý bude v prichádzajúcom období zvoniť čoraz hlasnejšie. Pretože už iba tvrdé rany dokážu ľudí vnútorne otvoriť a primäť ich klásť si tie správne otázky, ktoré vedú k PRAVDE a tým aj k duchovnej záchrane!

kolektív Rádia Záchrana

___________________________________________________________________________________________________________________________   5. 1. 2022

PRE PYŠNÝCH MATERIALISTOV
NEZNÁME FAKTY

Naše želanie do nového roku 2022

Iba tri prednášky od Tvorcu celého stvorenia a nášho vesmíru:

            1. Stvorenie človeka
            2. Duchovné zárodky
            3. Človek a Zem

7. Stvorenie človeka.

BOH stvoril človeka podľa svojho obrazu a vdýchol mu svoj dych!“ To sú dva deje: stvorenie a oživenie!
Obidve udalosti boli, ako všetko ostatné, prísne podrobené existujúcim Božím zákonom. Nič nemôže vybočiť z ich rámca. Ani jeden akt Božej vôle nebude v rozpore s týmito neochvejnými zákonmi, ktoré majú túto vôľu v sebe. Tiež každé zjavenie a zasľúbenie sa prejavuje podľa týchto zákonov a musí sa v nich splniť, nie inak!
Podobne je to i so vznikom človeka na zemi, čo bolo pokrokom v celom obrovskom stvorení, prechodom hrubohmotnosti do celkom nového, vyššieho stupňa vývoja.
Ak máme hovoriť o vzniku človeka, to predpokladá znalosti o jemnohmotnom svete, lebo človek z mäsa a krvi je vsunutý ako podporujúci spojovací článok medzi jemnohmotnú a hrubohmotnú časť stvorenia, zatiaľ čo jeho koreň zostáva v čisto duchovnom.
„Boh stvoril človeka podľa svojho obrazu!“
Toto tvorenie alebo stvorenie človeka bola dlhou reťazou vývoja, prebiehajúcim prísne podľa zákonov, ktoré sám Boh vložil do stvorenia. Najvyšším ustanovené, pracujú tieto zákony nezmeniteľne, neúchylne na plnení jeho vôle, samostatne, ako časť Neho, v ústrety k dokonalosti.
Tak aj pri stvorení človeka ako koruny celého tvorstva sa mali spájať všetky druhy, nachádzajúce sa vo stvorení. Preto sa v hrubohmotnom svete z pozemsky viditeľnej hmoty postupne v trvalom vývoji vytvorila nádoba, do ktorej sa mohla vteliť nesmrteľná iskra z  čisto duchovného. Trvalým usilovným formovaním vzniklo časom najvyššie vyvinuté zviera, ktoré už premyslene používalo rôzne pomôcky k udržaniu života a k obrane. Ešte dnes môžeme pozorovať rôzne nižšie druhy zvierat, ktoré používajú rôzne pomôcky na dosiahnutie a udržanie svojich životných potrieb, a ktoré pri obrane prejavujú často až zarážajúcu chytrosť.
Tieto najvyššie vyvinuté zvieratá, o ktorých je práve reč, a ktoré zanikli v prevratných dobách zeme, označujú sa dnes menom „pračlovek“. Avšak je veľkým omylom nazývať ich predkami človeka! Tým istým právom mohli by sme považovať kravy za akési „čiastočné matky ľudstva“, pretože väčšina detí v prvých mesiacoch svojho života potrebuje kravské mlieko priamo k výstavbe tiel. Teda pomocou nich sú deti schopné žiť a rásť.
Viac spoločné so skutočným človekom nemá ani ušľachtilé a mysliace zviera „pračlovek“; lebo hrubohmotné telo človeka nie je nič iné, než nevyhnutná pomôcka potrebná k tomu, aby sa mohol na hrubohmotnej zemi navonok prejaviť a všestranne pôsobiť.
Tvrdením, že človek pochádza z opice, sa doslova „vylieva s kúpeľom i dieťa“! Je to teda veľmi prehnané. Podružné dianie sa povyšuje na jedinú zvrchovanú skutočnosť. Ale to hlavné pritom chýba!
Zodpovedalo by to skutočnosti, keby ľudské telo bolo skutočne „človekom“. Takto však je hrubohmotné telo len jeho oblečením, ktoré odkladá, len čo sa vráti do jemnohmotnosti.
Ako teda vznikol prvý človek?
Keď vývoj v hrubohmotnom svete dosiahol vrcholu v najdokonalejšom zvierati, musela nastať zmena k ďalšiemu vývoju, ak nemalo dôjsť k zastaveniu, spojenému s nebezpečím úpadku. A táto zmena bola predvídaná a nadišla:
Vyšiel ako duchovná iskra, putujúc jemnohmotným svetom, všetko oživujúc a povznášajúc, a zastal na jeho hranici vo chvíli, keď hrubohmotná nádoba dosiahla vrchol vo svojom vývoji – taktiež jemnohmotne – duchovný človek, pripravený ku spojeniu s hrubohmotným, aby toto podporoval a povznášal.
Zatiaľ čo v hrubomotnosti bola vytvorená dozretá schránka, vyvinula sa v jemnohmotnosti duša natoľko, že mala dosť sily uchovať si svoju samostatnosť aj po vstupe do hrubohmotnej schránky.
Spojenie týchto dvoch častí znamenalo teraz vrúcnejšie zjednotenie sveta hrubohmotného s jemnohmotným až do duchovnej oblasti.
Až tento dej bol zrodom človeka!
Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.
Čisto živočíšneho druhu je tiež vývoj telíčka až do polovice tehotenstva. Čisto živočíšny nie je vlastne správnym výrazom, chcem to preto predbežne označovať ako čisto hrubohmotný.
Iba v polovici tehotenstva, pri určitej zrelosti rastúceho tela, vteľuje sa do neho k zrodeniu predurčený duch, ktorý sa až dovtedy mnoho zdržiaval v blízkosti nastávajúcej matky. Vstup ducha spôsobuje prvé záchvevy vyvíjajúceho sa malého hrubohmotného telíčka, teda prvé pohyby dieťatka. Pritom vzniká i zvláštny oblažujúci pocit tehotnej ženy, do ktorej od tejto chvíle nastupujú celkom iné city: je to uvedomovanie si blízkosti druhého ducha v nej, jeho vyciťovanie. A podľa vlastnosti nového druhého ducha v nej, budú aj jej vlastné city.
Taký je dej pri každom narodení človeka. Ale teraz sa vráťme k prvému zrodu človeka.
Nadišlo teda významné obdobie vo vývoji stvorenia: Na jednej strane stálo v hrubohmotnom svete najvyššie vyvinuté zviera, ktoré malo svoje hrubohmotné telo poskytnúť ako nádobu pre prichádzajúceho človeka, na druhej strane v jemnohmotnom svete stála vyvinutá ľudská duša, túžobne očakávajúca spojenie s hrubohmotnou nádobou, aby dala celej hrubohmotnosti ďalší rozmach k preduchovneniu.
Keď teraz nastalo plodenie najušľachtilejšej dvojice týchto najvyššie vyvinutých zvierat, nevtelila sa ako doteraz v hodine inkarnácie duša zvieracia,(*) ale miesto nej sa vtelila k tomu pripravená ľudská duša, prechovávajúca v sebe nesmrteľnú duchovnú iskru. Jemnohmotné ľudské duše s prevažne pozitívne vyvinutými vlastnosťami sa inkarnovali v súlade s rovnorodosťou do zvieracích tiel rodu mužského a duše s prevažne negatívnymi, nežnejšími schopnosťami do ženských tiel,(**) bližších ich druhu. (*) Pr. 49:„Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
Týmto dejom nemožno podoprieť tvrdenie, že človek, majúci svoj skutočný pôvod v duchovnom, pochádza zo zvieraťa „pračloveka“, ktoré mohlo človeku poskytnúť iba prechodnú hrubohmotnú nádobu. Dnes by ani najväčšieho materialistu nenapadlo považovať sa za priameho príbuzného zvieraťa, hoci predsa aj teraz ako kedysi je tu blízka príbuznosť po telesnej stránke, teda hrubohmotná rovnorodosť. Avšak skutočne „živý“ človek, teda to vlastné duchovné „ja“ človeka nemá vôbec nijakú rovnorodosť so zvieraťom, ani nie je od neho odvodené. (**) Pr. 78: „Pohlavie.“
Po narodení stál tento prvý pozemský človek teraz v skutočnosti sám, bez rodičov, pretože zvieratá, i napriek ich vysokému vývoju, nemohol považovať za rodičov a ani nedokázal s nimi sa spolčovať.
Ani to nepotreboval: bol úplne citový človek a ako taký žil súčasne v jemnohmotnom svete, ktorý mu poskytoval hodnoty, nahradzujúce všetko ostatné.
Odštiepenie ženy z prvého človeka bolo jemnohmotne duchovného druhu. Neudialo sa to hrubohmotne pozemsky, pretože biblické líčenie a záznamy v starých náboženských spisoch sa vzťahujú prevažne len na duchovné a jemnohmotné udalosti. Človek ako taký bol sám a pri svojom raste používal k prežitiu väčšinou drsnejšie, hrubšie city, čím tie jemnejšie boli čoraz viacej zatlačované stranou a izolované, až sa úplne odštiepili ako nežnejšia časť duchovného človeka.
Táto druhá nežnejšia časť, aby nezostala nečinnou v hrubohmotnosti, kde bola potrebná predovšetkým k jej povzneseniu, vtelila sa do druhej jemnejšej nádoby ženského pohlavia, zatiaľ čo drsnejšie city ostali hrubohmotne silnejšiemu mužovi. Celkom presne podľa zákonov jemnohmotného sveta, kde sa všetko formuje okamžite. Jemné a slabé dostáva ženské formy, prísne a silné mužské formy.
Žena mala a tiež mohla byť vďaka svojim cennejším duchovným vlastnostiam skutočne dokonalejšou ako muž, keby sa len bola snažila zverené jej city neustále harmonicky zjasňovať, čím by sa stala silou, ktorá by musela pôsobiť prevratne a vysoko povzbudzujúco v celom hrubohmotnom stvorení.
Ale žiaľ, zlyhala v prvom rade ona, keď sa stala hračkou daných jej mocných citových síl, ktoré k tomu ešte skalila a pošpinila pocitmi a fantáziou.
Aký hlboký zmysel spočíva v biblickom príbehu o ochutnávaní zo stromu poznania! Ako žena, podnecovaná k tomu hadom, podala mužovi jablko. Tento dej nemohol byť v hmotnosti vyjadrený lepším obrazom.
Ženino podanie jablka znamená uvedomenie si svojich vnád oproti mužovi a ich úmyselné využitie. To, že muž bral a jedol, znamená, že to prijal, a že sa prebudila jeho vnútorná túžba upútať ženinu pozornosť len na seba, čím sa začal hromadením pokladov a prisvojovaním si rôznych hodnôt robiť žiadúcim.
Tak začalo pestovanie rozumu so svojimi sprievodnými zjavmi, ako ziskuchtivosť, lož, utláčanie, nakoniec sa ľudia celkom podriadili svojmu rozumu, a tak sa dobrovoľne stali otrokmi svojho nástroja. Tým, že rozum povýšili nad vládcu, pripútali sa však nevyhnutne v dôsledku jeho podstaty pevne na priestor a čas. Tak stratili schopnosť chápať alebo prežívať niečo, čo je povznesené nad priestor a čas, ako všetko duchovné a jemnohmotné. To bolo úplné odlúčenie od vlastného raja a od jemnohmotného sveta , ktoré si sami zavinili; lebo teraz bolo neodvratne, že svojim rozumom, pevne pripútaným na priestor a čas a tým úzko ohraničeným obzorom ich chápavosti, už nemohli viac „rozumieť“ všetkému duchovne – jemnohmotnému, ktoré nepozná ani priestor ani čas. Tak sa pre rozumových ľudí stali zážitky a videnia citových ľudí iba „rozprávkami“, rovnako, ako sa nimi stali tiež nepochopené tradičné podania. Materialisti, teda ľudia, počet ktorých stále pribúda a ktorí sú schopní uznávať len hrubú, na priestor a čas viazanú hmotu, vysmiali sa idealistom, ktorým cesta k jemnohmotnému svetu nebola ešte celkom uzavretá vďaka ich rozsiahlejšiemu a bohatšiemu vnútornému životu. Označovali ich za rojkov, ak nie za bláznov alebo dokonca luhárov.
To všetko bol vývoj, trvajúci milióny rokov. Avšak dnes stojíme konečne blízko hodiny, keď vo stvorení nastane nové veľké obdobie, ktoré prinesie bezpodmienečný rozmach, taký, ako malo priniesť predchádzajúce obdobie pri vzniku človeka: narodenie dokonalého, preduchovnelého človeka!
Človeka, ktorý bude podporovať a zušľachťovať celé hrubohmotné stvorenie, čo je vlastne úlohou ľudí na zemi.
Potom už nebude viac miesta pre materialistu, pripútaného a lipnúceho len na priestor a čas. Bude vo všetkých zemiach cudzincom bez domova. Uschne a zanikne ako plevy oddelené od pšenice. Dajte si pozor, aby ste pri tomto triedení neboli nájdení príliš ľahkými!

 

243. Duchovné zárodky.

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.
Dnes sa teda chcem ešte o trochu viac priblížiť k východisku vášho uvedomovania.
Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa museli vyvíjať od dieťaťa.
Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších popudov vyvinula sama.
Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudský duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.
O deji priťahovania, prežarovania a s tým spojených zmien vyžarovania, prebiehajúcom podľa zákonov stvorenia, ešte nebudem hovoriť. Predbežne sa chcem zmieniť len o pomocníkoch pritom činných a o jednotlivých dejoch, ktoré vám môžu dať zrozumiteľný obraz.
Len čo vám totiž vo vysvetľovaní ukážem pevné formy, potom si budete môcť predstaviť niečo určité, čo približne zodpovedá skutočnostiam a podporuje oporu vášmu pozemskému porozumeniu.
Nechcem teda vysvetľovať, ako sa všetko napĺňa v zachvievaní podľa zákona stvorenia, ale ako sa to prejavuje pri formovaní!
V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.
Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, stojacich bližšie k jemnej hmotnosti.
Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol k najvyššej vrstve jemnohmotnosti.
Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich.
Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.
Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako nevedomý. Tým sa jeho kĺzaví zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju prv, než sa môže uberať ďalej.
Toto je znovu celkom samočinný dej, podmienený druhom okolia, ale aj veľký bod obratu pre duchovné zárodky. Tieto sa teraz nachádzajú v takej úrovni jemnohmotnosti, ktorej hustota ich zadržiava, čím je ich nevedomému putovaniu pripravený koniec.
Zrazu teda ležia vo vrstve mäkko ustlatej, ktorá ich nepustí ďalej. Len prebúdzajúce sa, aj keď iba slabé, ale predsa už vedomé chcenie môže nahromadiť takú silu, aby poznajúc okolie, preputovali ho a pobrali sa ďalej.
Práve tu musím s mojím vysvetľovaním napredovať pomaly a obzvlášť starostlivo, aby si ľudia mohli o tom utvoriť správny obraz a aby nič nebolo posunuté.
Pretože tu, kde duchovné zárodky v ich prvom nevedomom putovaní musia zostať doslova trčať pre celkom určitú hustotu jemnohmotnosti, preniknutej bytostnými prúdmi, odohráva sa pre ľudského ducha veľmi mnoho pre jeho cestu vnorenia sa do hmotnosti za účelom vývoja, a tiež pre cestu späť nahor po zrelosti dosiahnutej vývojom.
Práve táto vrstva je významnou hraničnou úrovňou v bytí ľudského ducha. Preto chcem u nej trochu viac pobudnúť a o nej povedať.
Ľudskému duchu, ktorý vystúpil až sem pripadá táto úroveň nesmierne vysoká a nádherná vo svojej kráse. Leží pred zrakmi zaliata miernym svetlom, ktoré sa zdá mierne a predsa je omnoho jasnejšie ako žiarenie nášho slnka tu na zemi. Lúče prebúdzajú, podporujú, posilňujú.
Táto úroveň zdá sa byť jednou nekonečnou záhradou. Jedna za druhou radia sa kvitnúce záhrady do nedoziernych diaľok, preplnené krásnymi kvetinami všetkých veľkostí a mnohých farieb. Opatrované sú jemnými bytosťami, ochraňované a strážené vážnymi mužskými postavami, ktoré kráčajú ich radmi, robia poriadok, dohliadajú a triedia.
Kvitnúce altánky stoja dookola, pozývajúc k odpočinku a k zotaveniu a... k tichému, vďačnému rozjímaniu.
Tá hutnejšia masa, tvoriaca pôdu, je jemnohmotnosť, ktorá zadržala duchovné zárodky, ktoré v nej uviazli pri svojom putovaní.
A potom sa stane to zázračné: Bytostný plášť, do ktorého nežné ženské bytosti zahalili každý duchovný zárodok pri jeho výstupe z duchovnej ríše, rozvije sa pod žiarením tejto úrovne, súc zakorenený v jemnohmotnej pôde a ošetrovaný bytostnými pestúnkami do nádhernej kvetiny. V jej kalichu spí duchovný zárodok a odpočívajúc, stále viac priberá na sile.
Pôsobením účinkov tejto úrovne, ktorá aj napriek jej všetkej jemnosti je hrubšieho druhu voči duchovnej ríši a silnejším doznievaním všetkých pohybov diania zburcovaný, môže sa potom duchovný zárodok pri celkom určitej zrelosti roztvorením sa púpätka súčasne prebudiť k postupnému uvedomeniu. Toto prichádzanie k uvedomovaniu nie je však totožné so sebauvedomením.
Je ešte veľký krok od uvedomenia prebúdzajúceho sa ducha k sebauvedomeniu dozretého ducha! Zviera je tiež vedomé, ale nikdy nie sebauvedomené!
Lenže pri tom sa teraz nechceme zdržovať.
Roztvorenie každého púpätka je teda vyvolané prirodzeným, samočinným účinkom zrelosti duchovného zárodku. A tento zvuk rozpuku prebúdza súčasne duchovný zárodok k uvedomeniu si svojho bytia.
To sú deje, ktoré môžu byť neskoršie vysvetlené do všetkých podrobností, aby sa v tom našla zákonitosť, v nich spočívajúca, ktorá dáva všetkému prostotu a prirodzenosť, ako sa to dá zakaždým poznať v celom stvorení.
Kvetina v kalichu, ktorej duchovný zárodok dozrieval, potrebovala len jednu časť bytostného plášťa. Druhá časť zostala okolo duchovného zárodku a pri prebudení k vedomiu prijala formu ľudského dieťaťa. Leží teda pri rozvinutí púpäťa v kalichu kvetiny pekne sformované dieťa v ľudskej podobe.
Aj tu musím opäť pripojiť niekoľko vysvetlení, prv než budem môcť pokračovať.
Duchovný zárodok prešiel dosiaľ už opatrovaním dvoch odlišných ženských bytostí, skôr než sa dostal do rúk záhradných ošetrovateliek. Oba druhy môžeme nazvať vílami. Tá prvá, ktorá sa ujala duchovného zárodku pri jeho výstupe z duchovnej ríše, zahalila ho jemným plášťom z najjemnejšieho druhu tejto úrovne alebo kruhu; tá druhá zase plášťom iného druhu.
Takže duchovný zárodok pri uviaznutí v jemnej hmotnosti dostal od víl už dva rôzne plášte, teda dva dary od dobrotivých víl!
Z týchto dejov vznikli neskoršie rozprávky o daroch víl do kolísky detí.
Vonkajší plášť sa teda vyvinul v hutnejšej jemnohmotnosti pod prebúdzajúcimi lúčmi ako ochranný kvetinový kalich a ten najjemnejší vnútorný obal pri prebudení sa ihneď stal malým telíčkom ľudskej postavy. Prečo sa jemnejší plášť musel sformovať do ľudského tela, chcem tiež vysvetliť.
V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné. obaly.
Len vo vedomí duchovného zárodku je totiž bytostný a jemnohmotný obal vždy krásny, keďže znetvorený môže byť až sebauvedomením si ducha, ktorý tým dostal tiež svoju slobodnú vôľu! Len sa zamyslite dôkladne nad touto vetou. Nájdete v nej veľmi mnoho rozlúštení.
Nájdete pritom tiež vysvetlenie, prečo všetky bytosti, ktoré slúžiac, vedome sa zachvievajú v Božej vôli, sú bez výnimky najjemnejšej krásy a dokonalej postavy; všetky nosia v sebe totiž duchovné, ale nemôžu svoju podobu znetvoriť nesprávne smerujúcim sebauvedomovaním.
Pri tomto vysvetlení nachádzate tiež rozdiel v tom, čo sme doteraz označovali veľkým hromadným názvom „bytostné“. Dnes vám v tom po prvýkrát prinášam celkom určité odstupňovanie, ale aj to môže byť dané predbežne len v celkom hrubých rysoch, aby sme nezašli príliš do šírky.
Sú bytostní, ktorí majú v sebe duchovné a slúžia, vedome sa zachvievajúc vo vôli Božej, a tiež bytostní, ktorí majú v sebe iba bytostné, ale duchovné im chýba. K týmto posledným patria napríklad zvieratá!
Aby som pritom predišiel zbytočným otázkam, chcem povedať, že bytostných pomocníkov vo stvorení treba ešte mnohokrát rozdeliť, do mnohých stupňov, aby som mohol dať ľuďom správne porozumenie. Urobím tak však iba z prípadu na prípad, len čo sa k tomu naskytne príležitosť. Tým sa to bude dať ľahšie pochopiť. Ľudia si potom sami budú môcť neskoršie urobiť o tom prehľad z Posolstva.
Teraz chcem povedať ešte toľko, že aj medzi bytostnými, majúcimi v sebe duchovné, možno urobiť rôzne rozdiely. Najväčšia časť sa zachvieva len v službe vôli Božej a je úplne nezávislá od všetkého ostatného.
Avšak malá časť, nachádzajúca sa ďaleko dolu od svetlých výšin a pôsobiaca v úzkom spojení s najhrubšou hmotnosťou, ako napr. trpaslíci atď., mohli byť prechodne, podobne ako mnoho iného, ovplyvňovaní vyvinutými ľudskými duchmi, žijúcimi v hrubohmotnosti. Lenže táto možnosť pôsobenia ľudského ducha mu už bola zase odňatá, takže aj títo malí bytostní pomocníci stoja v súčasnosti počas súdu a trvania tisícročnej ríše už iba v službe Božej vôle.
Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.
Lenže teraz to nesmiete všetko brať snáď príliš pozemsky, keď si utvoríte predstavu o týchto dejoch, lebo pritom nejestvuje pozemská príťažlivosť. A predsa nájdete aj v tejto hrubej hmotnosti na zemi deje podobných druhov.
Len si vezmite motýľa, vyvíjajúceho sa pod ochranou kukly, ktorú roztrhne, len čo k tomu dozrel.
U duchovného zárodku prijíma ochranný obal formu kvetiny, ktorá sa musí vyvinúť spojením s vlastnosťami pôdy v jemnohmotnosti. To „prečo“ a „ako“ sa dá presne zákonite vysvetliť, takže potom poznáte, že to môže prebiehať práve len takým spôsobom a formou a nijako inak.
Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.
Ohromení uvidíte, že ťažkosti poznávania vznikli len vo vás. Sami ste si ich pripravili a urobili ste si všetko neľahkým. Išli ste okľukami a bludnými cestami, ktoré vás museli unaviť. Zaviedli vás tak ďaleko, že bez pomoci zo Svetla by ste už vôbec nemohli dosiahnuť cieľ!
Lenže keby vám samoľúbosť vášho rozumu nebola zahrala taký zlý, avšak poriadne zaslúžený kúsok zbytočného chaosu, boli by ste v detskej dôvere, verne vedení Svetlom, ľahko a rýchlo dospeli k úplnej zrelosti, a to cestou, skrývajúcou pre vás len radosť.
Teraz to však máte veľmi ťažké; lebo musíte odpratať všetky kamene, ktorými ste si zahatali cestu; a nemôžete sa dostať na správnu cestu jedným skokom. Musíte všetky obchádzky a bludné cesty preputovať späť až k miestu, kde ste odbočili a len potom začať odznova na začiatku správnej cesty.
Preto som vás musel najprv tiež sledovať na všetkých vašich obchádzkach a bludných cestách, aby som vás dostihol, zavolal vás a potom tých, ktorí pôjdu za mojim volaním, starostlivo priviedol späť; vy sami nie ste totiž schopní dostať sa z tohto bludiska.
Nemohol som prísť priamou cestou zo Svetla, ale po vašich vlastných cestách som musel k vám prísť, ak som chcel priniesť pomoc.
Už to nie je tak ďaleko, keď všetkému tomu porozumiete tiež v poznaní. Potom sa vám mnohé stane ľahším.
Aj keď v tomto stvorení je všetko dôležité a má účel, predsa jestvuje pre vás priama línia, poskytujúca oporu vášmu uvedomovaniu, po ktorej môžete bezpečne kráčať nahor.
A jedine túto oporu vám chcem najskôr dať, lebo je naliehavo nutná.
Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza.
A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu.
Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.
Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, z akého vznikol predtým ako dar víly.
Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe!
Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských duchovných zárodkov.
Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, ktorý vychádza z túžby po uvedomení.
Usilujte o to, pozemskí ľudia, aby ste úplne zrelí mohli vojsť do ríše ducha! Tým sa potom zjednotíte s tými, ktorí sa mohli vyvinúť v duchovne bez toho, žeby sa najprv museli vnoriť do hmotností.
Nebudete potom menej silní ako oni; vy ste totiž prekonali mnoho prekážok a v námahe tohto prekonávania stali ste sa plameňom! Radosť bude potom vládnuť nad vami, ako to už bolo naznačené v podobenstve o „Stratenom a nájdenom synovi“.

263. Človek a Zem.

Čímže sa pričinil človek ku vzniku tejto zeme, čo by mu dávalo právo, ľubovoľne s ňou zaobchádzať! Neustále sa háda o rozdelení vlastníctva, bez toho, aby sa staral o to, čo k tomu povie skutočný majiteľ.
Vy, ľudia, sa vôbec nechcete o to starať, pretože presne vyciťujete, že závisťou a nenávisťou naplnené konanie je proti vôli majiteľa, poskytujúceho vám milostivo Zem ako príbytok v hrubej hmotnosti.
Toto konanie ostro charakterizuje postavenie pozemských ľudí voči ich Bohu a Stvoriteľovi! To už nezaprú ani prázdne slová, ani pokrytecké v sebe prázdne správanie. Podobní vandalom vyčíňajú pozemskí ľudia so zverenými im majetkami. Tieto majetky sú iba zverené pre správne používanie vo zmysle Božom a nie inak!
Nesmie vás preto tiež prekvapiť, keď títo zlovoľní, suroví hostia budú teraz vyhodení z príbytku, ktorý trvale zneucťujú, posmievajúc sa tak majiteľovi.
Majiteľovi! To nie je nijaké prázdne slovo, ani planý pojem a chcem stručne vysvetliť, chcem v hrubých rysoch ukázať, že je tomu tak; lebo aj v týchto veciach máte prejsť od viery k presvedčeniu. Chcem pritom hovoriť, iba o vašom príbytku, teda o Zemi! O jej výstavbe.
Viete, že všetko, čo sa môže vo svetoch sformovať, spočíva vo vyžarovaní všesvätého Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo nutné k vytvoreniu všetkých svetov, čo sa nemôže postrádať k ich udržiavaniu. Ak ma chcete správne sledovať, tak už vopred robte ostrý rozdiel medzi Bohom, samotným všesvätým Svetlom a Božím vyžarovaním.
Nesmiete robiť chybu a myslieť si, že Svetlo a jeho vyžarovanie sú jedno, pretože žiarenie prichádza zo Svetla. Také zdôvodnenie by vyvieralo z ľudského myslenia, ktoré nedokáže dosiahnuť tieto výšky, a preto tiež nemôže k tomu nájsť nijaký pojem.
Uspokojte sa preto s tým, keď poviem, že bezprostredné vyžarovanie Boha je síce božské, ale nie Boh sám. Treba sa na to teda pozerať ako dvoje, nie ako jedno.
Bezprostredné vyžarovanie Boha má však opäť svoje hranice v hrade Grálu. Vychádzajúc von sa mení, a preto ho už nemožno označiť ako Božské.
Čím viacej klesá nadol, tým viacej sa mení samo v sebe v dôsledku ochladzovaní a s tým spojených zmien. Napriek tomu sa stále nazýva vyžarovaním Svetla, ktorým zostáva ešte aj pri tých zmenách, len je v tom rozdiel.
V mojom Posolstve som to už všetko vysvetlil, tak ďaleko, aby sa o tom dostal presný obraz. Teraz chcem hovoriť iba o výstavbe Zeme. Preto obídem zmeny vyžarovania Svetla až k hmotnosti, i jeho účinky a začnem bez všetkého ihneď so samou Zemou.
Nie je ľahké sformovať napokon taký východiskový bod, uchopený z priestoru svetov, kde predsa všetko nachádzajúc sa v neustálom pohybe je nerozdeliteľné. Skúste si preto ujasniť túto vetu:
Všetko to základné, poháňajúce, budujúce, zachovávajúce a udržujúce je žiarenie!
V tom sa musí správne zakotviť vaše chcenie po poznaní. Tlak alebo sila samotného Svetla si k tomu vynúti napredujúci a krúživý pohyb, takže sa nič nemôže zastaviť.
A tento neustály pohyb, spojený s ohrievaním a ochladzovaním si formuje všetko, vždy podľa určitého druhu; zakaždým celkom určitým spôsobom, ako sa to podľa zákona žiarenia musí a ani inak nemôže formovať.
To sa môže vziať za základ obrazu toho, čo chcem dať.
Po ceste až nadol, k tým miestam, kde sa môžu zhutňovať a formovať hmotnosti, sa už mnohé uvoľnilo k  formovaniu, ako rôzne stupne čisto duchovného, duchovného a bytostného. Tým sa mohli utvárať úrovne a svety, neprekračujúce určité hranice, ktoré krúžia sami v sebe.
V primeranom ochladení žiarení mohli sa pozhlukovať aj hrubohmotné horniny zeme, pričom na tomto diele vedome pomáhali bytostní pomocníci, presne zodpovedajúci tomuto druhu hornín, ktorí skrz stúpajúce im pri tom vedomie, nadobúdali príslušné ľudské formy.
Voda, vzduch a zem sa pri tom už takisto oddelili.
Predpokladajme teda, že pri našej úvahe nachádzame na tomto diele sveta iba vzduch, vodu, zem a horniny. Toto všetko už bolo obsiahnuté v Božom vyžarovaní, ale mohlo sa vyzrážať až pohybom pri celkom určitom ochladení a stať sa tým hmotne badateľným a viditeľným.
Vzdor tejto viditeľnosti v ochladení zostáva každému tomuto druhu ešte určité vlastné žiarenie, takže aj horniny majú vlastné žiarenie, udržiavajúce ju pohromade.
Teraz hornina podlieha pôsobeniam vzduchu a vlhkosti, ako aj meniacim sa teplotám, zvlášť na jej povrchu. Časom tieto pôsobenia prinášajú na najvrchnejšej vrstve zmeny, označované ako zvetrávanie.
Nakoľko vlastné žiarenie horniny preniká navonok cez zvetranú vrstvu, obrazne povedané, túto prežhavuje, v tomto prežhavení sa mení ešte skôr, než môže pôsobiť navonok, pretože zvetranie najvrchnejšej vrstvy horniny privodilo zmenu.
Táto naskrze prirodzená zmena žiarenia, jej však tiež dáva zmenené vlastnosti. Len čo táto zmena vyžarovania horniny dosiahne celkom určitý stupeň, poskytne možnosť k vyzrážaniu semien lišajníkov a machov, zatiaľ ešte voľne odpočívajúcich v neviditeľnom hlavnom žiarení.
Hornina, zvetraná spomenutým druhom žiarenia priťahuje semená a príslušní bytostní pomocníci ich starostlivo ukladajú, pomáhajú k zrelosti a pestujú rast z nich vzniknutých rastlín, ktoré svojim zložením opäť rozvíjajú vlastné žiarenie.
Keď potom zvädnú a rozpadávajú sa, nastáva v ich vyžarovaní opäť zmena, poskytujúc pri celkom určitom stave cestu ku vyzrážaniu semien pre iné rastliny. Všade pri tejto práci sú činní láskaví a pomáhajúci bytostní pomocníci, ktorí sa môžu vytvárať ešte pred hrubším vyzrážaním semenných častí pod pôsobením zmenených žiarení, ako ich už často vídavali rôzni ľudia, a to gnómovia, elfovia atď.
Tak to ide ďalej vo výstavbe alebo vo vývoji, nech sa to pomenuje ako chce. Žiarenia poskytujú zmenami príležitosť k vyzrážaniu a k vývoju zakaždým nových druhov.
Tak vznikajú najrozličnejšie druhy rastlín, vždy v zmysle zákonitej výstavby, ktorá sa zachováva a  prejavuje v zmenách žiarení.
Zlúčením žiarení hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody ako aj vzduchu a zeme vznikajú pri celkom zákonite určenom množstve a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých hrubohmotné zárodky sa taktiež nachádzajú, neviditeľne odpočívajúc, v hlavnom žiarení.
Dotyčná, k tomu vhodná zmes žiarenia vyťahuje magnetický jestvujúce časti z hlavného žiarenia, ktoré zahrňuje všetko a tak sa formuje najprv rodok, ako zrazenina, nie snáď zviera, vyvíjajúce sa až potom z toho vyzrážaného semena.
Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, sliepka, alebo vajce?
Vývoj potom pokračoval týmto zákonitým spôsobom tvorenia, spočívajúcom v zmenách žiarenia, stúpajúc zo stupňa na stupeň, až nakoniec to najvyššie vyvinuté zviera v celkom určitom stave zrelosti, dostalo také vyžarovanie krvi, ktoré umožnilo ľudskému zárodku priťahujúc ho, dokonca nútilo, aby sa vplyvom druhu vtedajšieho vyžarovania krvi vtelil a prebudiac sa pomaly vo zvieracom tele, toto pretvoril, aby aj zovňajškom formoval dnešného človeka so vzostupnými stupňami sebauvedomenia.
Dnes vám chcem len v hrubých rysoch poukázať na vznik, ku sformovaniu obrazu, ktorý vám ukáže, že všetko musí byť vlastníctvom Boha, pretože vzniklo z jeho vyžarovania a  bez neho by ani nemohlo jestvovať.
Človek nemá však nijaký podiel na Zemi, lebo ju smie iba obývať. Bola už vybudovaná, keď sa smel na nej prebudiť k vývoju sebavedomého bytia.
Keby ste boli Božie zákony v stvorení starostlivo poslúchali v pokornom prijímaní všetkých darov a potom sa im podriadili, čo znamená, podľa nich konali, tak by ste už dnes boli žili na Zemi ako v raji, bez starosti, bez sporov, nepoznali by ste vôbec závisť a nenávisť, hrabivosť a túžbu po moci, boli by ste ľuďmi!
Šťastnými ľuďmi, zachvievajúcich sa v harmónii s lúčom Svetla, ktorí ďalej budujú ríšu, patriacu Bohu.

Dnešným materialistom by už vysvetlenie v poslednej prednáške nemalo byť cudzie, ba nepochopiteľné, nakoľko už aj my, teda dnešná veda dokáže meniť formy iba za pomoci iba žiarenia. Diaľkové ovládanie TV je toho istým napodobením.

                                                                                   Kolektív rádia ZÁCHRANA!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 24. 12. 2021

“VIANOCE“

Možno niektorí zostali teraz zaskočení, prečo sme názov tohto Sviatku dali do úvodzoviek. Lenže žiaľ, je to skutočne pravdivé, pretože dnešný človek ich slávi presne takto, iba v úvodzovkách, teda iba akože,  ale nie tak, ako si to tento Sviatok skutočne zaslúži a vyžaduje!
My, “ľudia“ , sme z neho urobili iba veľmi nepeknú karikatúru, a to pôvodné, veľké Božie dianie, z pred 2000 rokov, sme znížili do úrovní iba materiálneho prežívania a to dôležité duchovné poznanie – BOŽIE SLOVO, ktoré s týmto dianím prišlo vtedy na Zem, vôbec nespoznali. A pri tom to bolo dianie pre nás, aby sme konečne prijali Božie zákony a naučili sa podľa nich aj žiť!
Lenže toto ľudstvo, čisté Slovo Božie, a ani jeho Nositeľa, ešte nikdy neprijalo!
Neprijalo ho od Ježiša, neprijalo ho ani od Ježišom
Zasľúbeného Syna Človeka, a aj slovenský národ ho neprijal od Zasľúbenej ,,Ženy odetej Slnkom“ – Prakráľovnej.
Týmito slovami sa isto nezapáčime mnohým, ale uspatí sme už dosť a uspávanky predsa nášho ducha nemôžu zo spánku prebudiť, ale spánok ešte urobia tuhším, ba v dnešnej dobe veľmi hrozí, že aj trvalým!
Tak čo je potrebné dnešnému človeku skutočne pravdivo, bez pokrytectva zaželať?

Záverom už iba musíme doplniť, že Ježišove Slová, sú pre nás  v dnešnej dobe veľmi priliehavé:
,,Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!"
Dokonca táto rovnomenná prednáška z Posolstva je pre nás dokonalým varovaním, ktorú by si mal prečítať každý, kto to myslí s duchovným pokrokom vážne, lebo ho musí zobudiť!

 

63. „Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba
skrze mňa!“

JEŽIŠ prichádzajúc z Božského oprávnene použil tieto slová, pretože mohol všetko vidieť z nadhľadu a ako jediný to skutočne vysvetliť. Jeho posolstvo, ktoré je od neho neoddeliteľné, ukazuje v zmätku falošných názorov jasnú cestu nahor k Svetlu. To znamená pre všetkých ľudských duchov, že sa môžu povzniesť, alebo sa vzkriesiť z hmotnosti, do ktorej sú ponorení za účelom svojho ďalšieho vývoja. Také vzkriesenie znamená pre každého život!
Vypočujte raz pozorne: Všetko nízke a všetko zlé, teda všetko, čo sa nazýva temnom, jestvuje len v hmotnosti; a to v hrubohmotnosti a v jemnohmotnosti! Kto toto správne pochopí, už tým mnoho získal.
Ak človek zmýšľa zle alebo nízko, škodí tak nesmierne sám sebe. Hlavná sila jeho chcenia prúdi potom ako vyslaný magnetický lúč v ústrety nízkemu, tam v dôsledku svojej tiaže priťahuje hutnejšie a pre túto hutnosť opäť tiež temnejšie jemnohmotné, čím sa ľudský duch, z ktorého chcenie vychádza, zahaľuje týmto hutným druhom hmotnosti. Aj keď je myseľ človeka zameraná prevažne len na pozemské, keď je v moci nejakej náruživosti, ktorá nemusí byť len nemravnosť, hazardné hry a pitie, ale tiež vyhranená záľuba pre niečo pozemské, potom sa okolo jeho ducha utvorí viac alebo menej hutný jemnohmotný obal, takým spôsobom, o ktorom som sa už zmienil.
Tento hutný a tým i temný obal zdržuje ducha od každej možnosti vzostupu a pretrváva tak dlho, dokiaľ tento duch nezmení spôsob svojho chcenia.
Len vážne chcenie a vážne úsilie po vysokom duchovnom môže narušiť a nakoniec celkom odstrániť taký obal; keďže sa obalu potom nedostáva prílivu rovnorodej sily, pomaly stráca oporu a nakoniec rozložený odpadne. Tým sa duchu uvoľňuje cesta k vzostupu.
Jemnohmotnosťou nie je snáď mienené zjemnenie viditeľnej hrubohmotnosti, ale je to druh voči tejto hrubohmotnosti celkom cudzí a inej podstaty, ktorý sa však i napriek tomu môže nazývať hmotnosťou. Je prechodom k bytostnému, odkiaľ pochádza duša zvierat. Ak ľudia zotrvajú v hmotnosti, potom musia byť prirodzene aj oni raz vtiahnutí do rozkladu, ktorému je všetko hmotné podrobené. Preto v dôsledku svojho ťažkého obalu sa nemôžu odpútať v pravý čas od hmotnosti.
Sú to tí, ktorí sú na vlastnú žiadosť vnorení do hmotnosti za účelom vývoja a zostanú v nej spútaní, ak sa nebudú pridržiavať správnej cesty! Oni sa už nedokážu z nej vymaniť, i keby to znamenalo vzkriesenie k Svetlu. – –
K bližšiemu vysvetleniu, nech vám poslúži, že každý vývoj duchovného zárodku, ktorý túži uvedomiť si svoje „ja“, vyžaduje ponorenie sa do hmotnosti. Len prežívaním v hmotnosti sa môže k tomu vyvinúť. Inej cesty niet. Ale nie je k tomu snáď ani nútený, ale stáva sa to len vtedy, keď sa v ňom k tomu prebudí vlastná túžba. Jeho prianie ho potom ženie v ústrety nevyhnutnému vývojovému pochodu. Von z tzv. raja nevedomosti, a tak aj von z nezodpovednosti.
Ak ľudia nesprávnym prianím stratia v hmotnosti správnu cestu, vedúcu nahor zase naspäť k Svetlu, potom zostávajú blúdiť v hmotnosti.
Pokúste sa raz pozorovať dianie v hrubohmotnosti. Vznik a zánik v jej najbližšom, a vám viditeľnom okolí.
Spozorujete v klíčení, raste, dozrievaní a v rozklade formovanie, teda spájanie základných látok, ich dozrievanie a opäť spätný prechod do pôvodných látok rozkladom, t.j. rozpadnutím sformovaného spráchnivením. Vidíte to u vody, tiež pri zvetrávaní kameňov, u rastlín a zreteľne u zvieracích a ľudských tiel. Ale rovnako ako tu v malom, presne tak sa to deje aj vo veľkom a konečne i v celom svetovom dianí. Nielen v hrubohmotnosti, viditeľnej pozemskému človeku, ale aj v jemnohmotnosti, v tzv. záhrobí, ktoré nemá ešte nič spoločné s rajom. – –
Celá hmotnosť visí ako veľký veniec v najspodnejšej časti stvorenia a pohybuje sa v obrovskom kruhu, obeh ktorého trvá milióny rokov. V dianí veľkého stvorenia sa všetko otáča nielen okolo seba, ale to celé sa ešte nezadržateľne zvlášť pohybuje v obrovskom kolobehu. Ako tento veľký kolobeh prebiehal od prvého zhlukovania až k dnešnému dovŕšeniu, tak pokračuje neprestajne tiež rovnakým spôsobom ďalej, až začne a skončí opätovný rozklad v pralátku. Krúženie bude aj potom pokojne pokračovať ďalej i s pralátkou, aby sa v nasledujúcom novom zhluknutí zase vytvorili nové svety, skrývajúce v sebe panensky neopotrebované sily.
Taký je tento veľký, večne sa opakujúci priebeh vývoja, ako v najmenšom, tak i v najväčšom. A nad týmto kolobehom stojí pevne prvé, čisto duchovné stvorenie, tzv. raj. Tento, v protiklade k sformovanej hmotnosti, rozkladu nepodlieha.
V tomto večnom, nad kolobehom žiarivo spočívajúcom čisto duchovnom leží východisko nevedomého duchovného zárodku človeka. Je to tiež duchovné ako konečný cieľ ľudského ducha, ktorý sa stal v hmotnosti sebavedomým, a tým aj osobnosťou. Vychádza ako nevedomý a nezodpovedný zárodok. Navracia sa späť ako skutočná, vedomá, a tým aj zodpovedná osobnosť, ak ... nepoblúdi na svojej nutnej ceste hmotnosťou, a ak preto neuviazne v nej, ale oslávi vzkriesenie z nej ako úplne vedomý ľudský duch. Oslávi radostné vynorenie sa z hmotnosti v ústrety tejto svetlej, večnej časti stvorenia.
Pokiaľ sa teda ľudský duch nachádza teraz v hmotnosti, koná s ňou časť veľkého večného kolobehu, samozrejme bez toho, že by to sám pozoroval. A tak jedného dňa dostane sa spolu s ňou konečne tiež na hranicu, kde tá časť sveta, na ktorej sa nachádza, blíži sa pomaly k rozkladu. Potom je ale najvyšší čas pre všetkých ľudských duchov, nachádzajúcich sa ešte v hmotnosti, aby sa poponáhľali stať sa takými, aby mohli vystúpiť nahor k bezpečnému, jasnému prístavu večnej ríše, aby teda našli pravú a predovšetkým najkratšiu cestu, ako sa dostať z dosahu začínajúcich nebezpečenstiev v hmotnosti skôr, než ich tieto budú môcť strhnúť so sebou.
Ak to nedokáže, bude to pre neho stále ťažšie a nakoniec bude prineskoro!
Bude potom so všetkým ostatným stiahnutý do pozvoľného rozkladu; jeho získané osobné „ja“ bude rozorvané. Podstúpením tisícorakých múk stane sa znovu nevedomým duchovným semenom. To je to najhroznejšie, čo sa môže stať sebavedomému duchu.
Budú to všetci tí, ktorí svoju osobnosť vyvíjali nesprávnym smerom. Preto ju musia zase stratiť ako nepotrebnú a škodlivú. Treba pripomenúť, že rozklad sa nerovná zničeniu. Zničené nemôže byť nič. Je to len uvedenie do pôvodného stavu. U takto zatratených je zničené doteraz získané osobné „ja“, čo sa deje za najväčších múk.
Zatratení alebo zavrhnutí prestávajú byť hotovými ľudskými duchmi, zatiaľ čo ostatní smeli vojsť ako sebavedomí duchovia do večnej ríše radosti a Svetla a vedome sa tešiť zo všetkej tej nádhery. –
Ako obilné pole prináša po rade rokov stále horšiu úrodu a len zmenou osiva sa mu dostáva sviežej sily, tak je to i v celej hmotnosti. Aj táto sa raz opotrebuje a novú silu musí dostať rozkladom a obnovenou väzbou. Ale také deje vyžadujú milióny rokov. Predsa však v priebehu mnohých miliónov rokov nadíde raz určitý rok ako rozhodujúce rozhranie nutného oddelenia všetkého potrebného od nepotrebného.
A toto obdobie je pre nás teraz vo veľkom kolobehu dosiahnuté. Ľudský duch, nachádzajúci sa v hmotnosti, musí sa konečne rozhodnúť pre vzostup, inak ho hmotnosť zadrží zovretého pre pozdejší rozklad,... ktorý je večným zatratením, z ktorého už nikdy nie je možné duchovné, osobne sebavedomé vzkriesenie a vzostup do svetlej, večnej časti stvorenia, povznesenej nad taký rozklad. –
V prirodzenom vývoji celku je už dávno odňatá každá možnosť, aby sa na túto prezretú pozemskú pláň mohli vteľovať duchovné zárodky, túžiace po uvedomení. Potrebovali by totiž príliš mnoho času na to, aby ešte včas mohli odísť z tejto hmotnosti ako sebavedomí duchovia. V prirodzenom dianí vedie cesta duchovných zárodkov len na také časti sveta, ktoré sú v tomto smere rovnorodé. Nutnosť ich vývoja potrebuje práve toľko času, koľko vyžaduje v krajnom prípade duchovný zárodok k svojmu zdokonaleniu. Len rovnorodosť vývojového stupňa uvoľňuje cestu duchovnému zárodku, zatiaľ čo väčšia zrelosť niektorej svetovej časti vytvára pre nehotový duchovný zárodok nepriestupné hranice. I tu je vylúčená akákoľvek výčitka nespravodlivosti a nedostatku. Preto každý ľudský duch môže s najvyššou zrelosťou svojho hmotného okolia, v ktorom sa pohybuje, stáť súčasne zrelý na tej hranici, na ktorej sa teraz nachádza časť hmotnosti, ktorú v túto dobu obývame.
Niet ani jediného, ktorý by nemohol byť zrelým! Nerovnorodosť medzi ľuďmi je len nutný dôsledok ich vlastného slobodného chcenia. Teraz prechádza táto hmotnosť od prezrelosti k rozkladu, spejúc tým zároveň v ústrety svojmu znovuzrodeniu.
Avšak pre polia ľudských duchov, nadchádza kosba, žatva a tým i triedenie. Všetko zrelé bude pôsobením prírodných zákonov vyzdvihnuté k Svetlu, čím sa pozvoľna odstráni jemnohmotný obal, aby sa duch, od neho oslobodený, vedome vzniesol do rovnorodej ríše všetkého večne duchovného. Ale neschopné bude zadržané v hmotnosti hutnosťou svojho jemnohmotného tela, ktorú si samo spôsobilo. Osudom takých je potom to, že ich jemnohmotné telo zostáva podrobené nastávajúcim zmenám v hmotnosti a musia v nej pretrpieť tisícročia najbolestnejšieho rozkladu. Veľkosť týchto múk zasiahne nakoniec ľudského ducha natoľko, že stratí sebauvedomenie. Tým sa tiež znovu rozpadne útvar obrazu Božieho, získaný v uvedomovaní, teda forma ľudská. Po úplnom rozklade hmotného v pralátku uvoľňuje sa tiež to, čo sa stalo opäť nevedome - duchovným a vznesie sa do výšky k svojmu druhu. Avšak nevracia sa tam ako vedomý ľudský duch, ale ako nevedomé semeno, ktoré bude zase od počiatku začínať svoje putovanie v novej časti sveta, až sa v ňom prebudí nové prianie.
Pozerajúc z tohto vysokého hľadiska, teda zhora dolu volil Kristus ako vždy svoje slová a tým vylíčil celkom prirodzený postup vzkriesenia z hmotnosti, do ktorého sa ponorilo semeno ducha.
Vmyslite sa len raz do toho, že sami stojíte nad hmotnosťou.
Pod vami leží ako zorané pole rozprestretá celá hmotnosť v jej mnohých druhoch. Duchovné semená, prichádzajúce zhora, noria sa do hmotnosti. A postupne po dlhej dobe vynárajú sa z nej, v mnohých medziúrovniach hotoví ľudskí duchovia. Títo sa hmotným prežívaním stali seba vedomými a túžbou po vyššom snažení môžu odhodiť a zanechať všetko hmotné. Slávia tak vzkriesenie z hmotnosti!
Ale nie všetky zárodky sa opäť zrelé vracajú na povrch. Nejeden z nich zostane dolu a musí tam zahynúť bez úžitku. –
Je to všetko presne tak ako na obilnom poli.
Ako sa u pšeničného zrna celý ten tajuplný vlastný vývoj odohráva zemi k tomu potrebnej, tak hlavný vývoj duchovného zárodku prebieha vo všetkej všestrannej hmotnosti. –
Kristus každou svojou vetou vysvetľuje vždy obrazne nejaké prirodzené dianie vo stvorení. – –
Ak teda povedal: Nikto neprichádza k Otcovi, iba mojím posolstvom alebo mojím Slovom alebo skrze mňa, je toto isté. Znamená to toľko ako: „Nikto nenájde cestu, iba tým, čo hlásam.“ Jedno znamená to isté ako druhé. Podobne, ak povie: „Prinášam vám svojím posolstvom možnosť vzkriesenia z hmotnosti a tým aj život,“ alebo: „Svojím Slovom som pre vás vzkriesenie i život.“
Ľudia majú pochopiť zmysel slov a neprivádzať do zmätku samých seba vždy nanovo slovičkárstvom. – – –

_________________________________________________________________________________________________________________________
18. 12. 2021 a 20.12.2021 doplnený video dôkaz

A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...

 

Po tomto poslednom príspevku, teda po tomto videní, ba aj prežití, je potrebné doplniť niečo dôležité, teda to, prečo vlastne bolo toto videnie zverejnené. Bolo tak učinené v nádeji, že sa ešte spamätajú tí, ktorí majú tie dve zmienené Posolstvá zo Svetla v rukách, ale žiaľ, iba v rukách, ale ich rozum ich núti blúdiť po cestách, ktoré by mali byť pre ich duchov už opustenou tradíciou.
Mnohí „stúpenci“ Pravdy vyhľadávajú, ba obdivujú rôznych vodcov pochybných duchovných smerov, ba aj kazateľov, ktorí tieto posledné a dôležité Posolstvá zo Svetla vôbec nepoznajú, ale dokážu lichotiť ich egu, lebo znovu ponúkajú tú pohodlnú cestu, ktorú očakávali už aj od tých, zmienených dvoch dôležitých Posolstiev. Keby však ich duch správne tie Posolstvá prijal, tak by pochopil, že tej pohodlnej cesty vôbec niet! Teda tej pohodlnej, ba teraz stále hľadanej a už aj znovu... obdivovanej.

Treba dodať, že je tu ešte jeden dôležitý zámer, ktorý je príčinou mnohých bludných teórií, ba prekrúcaní Pravdy a aj faktov: Je to ľudská chamtivosť, honba za lacným ziskom, ba niekedy chceným, aj keď falošným, obdivom!
Do tejto kategórie treba zaradiť jednu knihu, pri ktorej autor šikovne využil popularitu inej osoby práve týmto spôsobom, ba v tomto prípade bol zámer ešte temnejší. Jedná sa o knihu Večné zákony 4. diel; pri ktorej bolo zneužité nie iba meno, ale aj poslanie pravej autorky predchádzajúcich troch dielov JEJ knihy. Nakoľko som toto dianie prežíval, ba dokonca upozornil autora na skutočnosť, že vlastním dôkaz o tom, že v uvedenej knihe použil zavádzajúci fakt, aj tak to nepomohlo. Z uvedeného dôvodu uvádzam to konkrétne prežitie:
Po prečítaní tej knihy VZ 4; som ja v nej objavil jeden závažný rozpor s tým, čo uvádzala Pani Natália a jednalo sa konkrétne o narodenie Imanuela. Ten autor, pán Kopecký, sa to snažil uviesť do tej polohy, že ku narodeniu nedošlo, ale vysvetlil to tak, že tým narodením mienila autorka obrazne to, že tým, že v knihách ho akoby znovu priviedla k čitateľom a teda ľudským duchom, bolo to za tým účelom, aby sa stal znovu známym, lebo už on a jeho dielo upadlo do zabudnutia. Lenže práve takúto otázku položil niekto osobne Pani Natálii na stretnutí v B. Bystrici, „že či to narodenie nie je iba takto obrazné, ba tá kniha nemá byť vyplnením jej poslania“; teda presne tak, ako to bolo vysvetlené následne  v tých VZ 4.
Lenže Ona to vyvrátila a odpovedala tak, že ku narodeniu skutočne dôjde. Preto som ja jej dcére Monike uviedol, že mám dôkaz na kazete, že je to nie tak, ako v tej knihe jej vtedajšieho manžela, ale že ku narodeniu došlo.  Preto ma poprosila, aby som jej požičal tú kazetu, že je stretnutie v B. Bystrici a že to chce teda uviesť na pravú mieru, aby som tam prišiel. Lenže ja som dostal chrípku a vysoké teploty a tak si prišla po kazetu ona.  Ja som mal následne, počas noci sen, že to bude všetko naopak, a tak som aj v teplote a aj keď bolo veľa snehu, išiel autom cez Šturec do B. Bystrice a skutočne som zistil, že tú informáciu z kazety vôbec nezverejnili, ale využili z nej iba to, čo sa im hodilo. Tak som im tú kazetu zobral, ba aj s patričným komentárom. Nakoľko som teraz zistil, že kniha Večné zákony 4. sa stále predáva, musím varovať čitateľov, že v nej uvedený fakt, je nie v súlade so zámerom autorky Večných zákonov, ba že jej  meno bolo využité k nečistým cieľom.
Nie je potrebné veľa našich slov, ale iba pár dôležitých citátov zo samotného Slova Pravdy, ktoré akosi títo v pohodlnosti prehliadajú. Budú to citáty iba z jednej prednášky, ktorej názov je v názve tohto príspevku. Ich nedočkavosť kladie otázku: „Kedy že ku tomu dôjde?“ Na túto otázku nenájdu odpoveď ani v tomto príspevku, ale na ďalšiu dôležitú, ktorá súvisí, na tú áno:
„Za akých podmienok ku tomu dôjde?“ 
Na túto otázku odpovedajú tie nasledovné citáty:

Nedôvera je teraz najhorším plodom nesprávneho chcenia a nesprávnych ciest tohto ľudstva. Nedôvera švihá bičom ako posledný dôsledok vášho luciferovského prisluhovania! Nedôvera je dnes zahniezdená všade, kamkoľvek sa pozriete, nielen v štátoch a cirkvách, v obchode alebo každodennom styku, ale dokonca v tom najvnútornejšom rodinnom živote, pri posvätnom krbe manželstva.

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. A vždy niečo nové vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše myslenie a konanie tu na tejto zemi.
Dovtedy sa však musia duchovne leniví oddeliť od čulých; oddelia sa samočinne, aby v budúcnosti nemohli brzdiť alebo miasť už nič, čo je podľa Božej vôle.

Hovorím vám: To živé Slovo, Posolstvo, ktoré som priniesol, je dôkaz, nad ktorý pre všetkých ľudských duchov nemôže byť vôbec daný lepší, alebo presvedčivejší!
A kto Slovo vo vážnom hľadaní už raz spoznal, ten je aj bez inej pomoci dokonale presvedčený! To jediné ho však môže tiež zachrániť, pomôcť mu, aby dokázal stúpať nahor do svetlých Božích záhrad, kde smie žiť večne, v radostnom tvorení podľa Božej vôle.
Nič iné! Len ten, kto Slovo spozná naozaj si ho osvojil, teda podľa neho skutočne žije, bude zachránený pred večnou smrťou. Taký sa však ani nepýta na iné dôkazy. Pre neho sa všetko stalo samozrejmosťou v prežívaní môjho Slova, ktoré mu tým podáva dôkaz!
Človek sa o to musí teda usilovať so všetkou vážnosťou a v pokore, bez domýšľavosti, bez zaujatosti. Ak to nesplní, nemôže mu Slovo nič dať. Zostane mu uzavreté, zatiaľ čo inak pre každého ďaleko prekonáva i tie najväčšie očakávania a vylieva bohatstvo, ktoré prináša mier, pravé vedenie a robí šťastným!

Ľudia to budú prežívať, aj keď sa tomu teraz vysmievajú. Ich duše majú byť ťažkými otrasmi skyprené, a tým pripravené na vrúcne chcenie prijímať. Potom už budú spoznávať bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz dávam.
Ľudia sa však budú meniť v celkom krátkom čase, pretože ich duše sú teraz ešte príliš meravé následkom svojvôle pokriveného rozumu.
Pochabí ľudia, za akých istých a veľkých sa asi považujete! Hovorím ešte raz: Nie vy smiete požadovať od všemohúceho Boha, ale ON teraz požaduje od vás, lebo jeho trpezlivosť je teraz u konca!
On požaduje dôkaz od vás, že ste schopnosti, ktoré zveril vášmu duchu, dobre použili podľa jeho najsvätejšej vôle! Že ste v duchu čulí a môžete spoznať v jeho Slove Toho, ktorého vám On teraz poslal!

Boh však teraz vyžaduje v svätom hneve: Ľudstvo dal som ti kedysi schopnosť vždy spoznať všetko prichádzajúce z môjho Svetla! Teraz spoznaj môjho Syna, inak budeš odsúdené a zavrhnuté ako ľudsky nehodné a Svetlu nepriateľské! –
Čo z toho vyplýva, čoskoro sami zažijete! A keď sa ľudstvo pýta svojím spôsobom, potom im dá BOH tentoraz odpoveď svojim všemohúcim spôsobom!
A všetka smiešna namyslenosť týchto pozemských ľudí sa v sebe zrúti ako kôpka prachu.–
Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!

Ako Ho chcú spoznať tí, ktorí tvrdia, že sa nenarodil?

Tieto podmienky sú nevyhnutné pre tú zasľúbenú dobu:
„SA VÁM VYPLNÍ TO VAŠE....“
SA NÁM VYPLNÍ TO NAŠE!

* * *

Tu uvádzame vyššie v príspevku spomínaný video dôkaz:

_________________________________________________________________________________________________________________________
12. 12. 2021

SEN -  VIDENIE
7. 12. 2021


Ráno o 04:00 som sa zobudil, ale následne som upadol akoby do krátkeho polospánku a mal som nasledovné prežitie.
Nejaký muž, ktorého som ani nevidel, ale bol pre mňa vážený, mi mohutným hlasom povedal:  „Sa vám vyplní to vaše 7   3   3   2 !“   A pri týchto slovách bola predo mnou otvorená kniha, a na poslednej strane bolo to aj napísané strieborným písmom v celkom spodnom riadku

Potom som hneď precitol a aj som si to hneď poznačil.

Dlhšiu dobu mi trvalo, pokiaľ som pochopil zámer tohto prežitia, ale podľa toho, ako som to vnímal, vysvetlenie by mohlo mať nasledovný zmysel:
Treba dodať, že text knihy som nevidel, iba akoby riadky boli zašrafované a výrazný bol ten spodný riadok na ktorom sa vynímali tie uvedené čísla. Tie ostatné riadky, ktoré boli vyššie, som vnímal iba ako nevýrazné, ba bez akýchkoľvek symbolov a výrazný bol iba ten spodný riadok, na ktorom boli ešte výraznejšie znázornené tie čísla.
„Sa vám vyplní to vaše!“   To je slovo, ktoré nám bolo adresované. Z nášho pohľadu je to možné prijať, ba vnímať nasledovne: „Sa nám vyplní to naše!“ A to „naše“, je predsa pripravované vysielanie rádia Záchrana! Potvrdzujú to aj prvé dve čísla, ktoré sú frekvenciou rádia Záchrana. Ba potvrdzuje to aj dátum prijatia: 7. 12. Lebo  1 + 2 = 3 a to je tá frekvencia nášho rádia Záchrana   7,3 MHz !
Preto prvé dva symboly znamenajú frekvenciu rádia Záchrana!  Čo znamenajú tie dva ďalšie, môže tiež vyplývať z našej aktivity, lebo máme pripravené tri (3) vysielacie stanovištia a máme pripravené vysielanie z dvoch posolstiev, ktoré ľudstvo dostalo zo Svetla.
Prípadne tie dve ďalšie čísla znamenajú termín, kedy ku tomu dôjde, ale v akých hodnotách je udaný, to si netrúfame predpovedať.
Dlho som rozmýšľal, ku čomu by som prirovnal tie riadky v tej videnej knihe, ale boli mi veľmi známe. Až po istom čase som si uvedomil, že boli presne také, aké sú na solárnom paneli rádia, ktoré všetci vlastníme:  SOLAR HYBRID.

Ešte treba dodať, že podobného povzbudenia a poučenia od vesmírnych priateľov sa nám už raz dostalo, prostredníctvom jednej členky z nášho kolektívu, ale nebudeme ho zverejňovať z dôvodu ochrany projektu. Neboli sme si veľmi istí, či to môže byť skutočnosť, tak teraz nám to bolo potvrdené v tomto druhom povzbudení.            

Kolektív rádia Záchrana!

* * *

Ešte doplníme jednu udalosť, ktorá niektorým možno pomôže uvidieť isté dôležité súvislosti. V tom istom čase, ako bol prijatý tento SEN – VIDENIE, jeden pán v Handlovej uvidel nad oblohou vznášajúci sa objekt, ktorý menil farby a vykonával rýchle pohyby na rôzne svetové strany. Informoval o tom aj reportérov TV Markíza a poskytol im aj svoje zábery toho objektu. Reportáž aj so zábermi objektu si môžete pozrieť tu:
                            https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/11911-zahadny-objekt-na-oblohe

Tak je to iba “náhoda“?

_________________________________________________________________________________________________________________________
29.11. 2021 
+ DODATOK 3. 12. 2021 + Dôkaz vo videu na konci príspevku 5. 12. 2021

SILA MYŠLIENKY
 

Toto označenie sa dnes často používa a mnohí sa usilujú poučiť svoje okolie o tomto deji, lenže opäť bez potrebných súvislostí. Ja sám som v začiatkoch a svojich mladých rokoch zachytil niektoré také poučenia, a bol o tom deji natočený aj jeden známy  film, ale dokonalým poznaním sa mi stalo až nové Slovo Absolútnej Pravdy – Posolstvo Grálu, kde je vysvetlené celé pôsobenie človeka vo stvorení a nie len v tomto jednom deji, ktorý sme nazvali „silou myšlienky“.
Aby sme však čitateľovi dokázali, že je to nie tak jednoduché, že skutočne jeden dej súvisí s druhým, nadviažeme na prežitie jednej panej a na ňom postavíme stavbu nášho nového stupienku poznania.

Je veľa ustálených slovných pomenovaní (šiesty zmysel, predtucha zvierat, ba aj ľudí, atď. ) a aj isté ľudové príslovie, ktoré potvrdzujú, že istý, ľuďmi už poznaný, ale dosiaľ neprebádaný komunikačný kanál medzi živými bytosťami, skutočne jestvuje.
Napríklad veľa ľudí verí v dej, ktorý možno majú aj prežitý, že keď niektorý človek zapraje inému niečo zlé, tak sa to prejaví napríklad silnou bolesťou hlavy. V tomto bode sú teda mnohí ochotní uznať silu „myšlienky“.

No a tu by sme s úvodom skončili a nadviazali na spomínané prežitie:
Popud k tomuto príspevku nám dalo prežitie jednej umelkyne z Aljašky, odvysielané 23. 11. 2021 v seriály „Mimozemšťania nad Aljaškou“*, na TV TRAVEL CHANEL. Táto umelkyňa - maliarka niekoľko krát videla po stromoch s ľahkosťou skackať a loziť malých tvorov, podobných humanoidom, ale nie príjemného výzoru, ktorých aj namaľovala. Lenže stalo sa niečo zaujímavé, lebo stromy, po ktorých skákali, následne všetky vyschli. Hovorila o tom svojmu priateľovi a ten ju vysmial, ba povedal jej, že je asi nie normálna, lenže stalo sa to, že ich raz videl aj on. Znepokojovalo ju to, že tie stromy vyschli, teda, že to nie sú dobré bytosti a tak sa odtiaľ presťahovali, lebo uvažovala, že sú to mimozemšťania, ale tí zlí, o ktorých sa na Aljaške pomerne často hovorí, nakoľko aj záhadných preletov a prežití tohto druhu je tam dosť veľa.
Toto je jej maľba, ako tieto tvory videla. Všimnite si opäť akoby mužskú a ženskú formu, podľa kratších a dlhších vlasov. Toto bude potvrdením citátu z Absolútnej Pravdy, ktorý bude nasledovať ako objasnenie.

Lenže mnohokrát sa zamieňajú tieto tvory s mimozemšťanmi nesprávne. A tu sa dostávame k podstate tohto príspevku a nášho pokroku v tom, aby sme pochopili, že naše myšlienkové a citové hnutia skutočne vytvárajú nie len účinky, ktoré sme si v úvode pripomenuli, ale aj žijúce a činné formy!
Podľa nás sa v prípade týchto bytostí na stromoch jedná o fúrie, ktoré sú vytvorené iba ľuďmi, ktorí ich vytvorili svojim negatívnym cítením a myslením. Splodil ich buď nejaký drevorubač, ktorý dokáže iba stromy ničiť, alebo niekto, komu tie stromy prekážali.

Tento dej prebieha nasledovne:
„Veď každá vzniknutá myšlienka, ako všetko v jemnohmotnom svete, dostáva ihneď určitú formu, ktorá stelesňuje a zobrazuje vlastný zmysel myšlienky.
Živá tvorivá sila, prúdiaca ľuďmi, zhustí pomocou zomknutej vôle to jemnohmotné hotovej myšlienky a sformuje ho do zhusteného útvaru, vyjadrujúceho zmysel tejto myšlienky. Živá sila sformuje teda niečo skutočné, niečo živé, čo potom v tomto svete myšlienkových foriem priťahuje rovnorodé pomocou zákona príťažlivej sily alebo naopak, je priťahované rovnorodým, podľa jeho vlastnej sily. Podľa toho, ako je myšlienka pri svojom vzniku súčasne spolupreciťovaná, buď silnejšie alebo slabšie, taký bude mať v sebe i jej jemnohmotný útvar život.
Kto sa raz vyrovnal so skutočnosťou, že všetko žije, a preto je vo formách, či je to už pozemsky viditeľné alebo nie, tomu nebude nijaký krok ťažký predstaviť si, že aj prírodné sily sú formované. K týmto prírodným silám patria okrem už mnohými, predtým viac než teraz vídanými trpaslíkmi, vílami, sylfami, rusalkami atď., tiež bytosti vzduchu, ohňa a vody. Sú tiež ovplyvňované myšlienkovými formami, čím opäť vzniká mnoho dobra alebo zla.“

„Tieto útvary ľudského citového chcenia majú v sebe silu, pretože vznikajú z duchovného chcenia, spojeného s „neutrálnou hlavnou silou“, ale najdôležitejšie pritom je, že tým pri svojom vzniku prijímajú do seba niečo z bytostného, t.j. z tej podstaty, z ktorej sa vyvíjajú škriatkovia atď. Chcenie zvieraťa to nemôže dokázať, pretože duša zvieraťa nemá v sebe nič duchovného ale len bytostné. Je to teda dej, ktorý sa uskutočňuje len pri útvaroch ľudského citového chcenia, ktorý pri dobrom chcení musí preto priniesť veľké požehnanie, ale pri zlom chcení nepredstaviteľnú škodu, pretože bytostné jadro takých útvarov má v sebe vlastnú hnaciu silu, spojenú so schopnosťou pôsobiť na všetko hrubohmotné. A tým teda vzrastá nesmierne zodpovednosť ľudského ducha. Jeho citové chcenie vytvára buď dobročinné bytosti alebo tiež démonov, čo záleží od jeho správania.“

„Vráťme sa k myšlienke, ktorá k sebe priťahovala cudzie myšlienkové útvary a stávala sa čoraz silnejšou a silnejšou: Ona nakoniec vystúpi z teba v pevne zomknutých vlnách sily,  prenikne aurou tvojej vlastnej osoby a bude vplývať na ďalšie okolie.“

„Istotne jestvuje mnoho ľudí, u ktorých sa vynorí otázka: A čo fúrie? Nemajú aj oni ženské formy a predsa sú veľmi pozitívne vo svojom pôsobení
Preto sa chcem tým už teraz zaoberať a vysvetliť vám to:
Fúrie sú v mužských i ženských podobách, ale obe, aj napriek ich mnohorakým pôsobeniam, majú len jeden cieľ: ničenie!
Avšak fúrie nie sú nijaké bytostné. Také niečo nepochádza z vôle Svetla! Fúrie sú iba výplody zlého chcenia ľudí. Patria k démonom, ktorí musia ihneď zhynúť, len čo sa chcenie ľudí zlepší a obráti ku Svetlu!
Zaiste sú veľmi nebezpečné a v súde budú uvoľnené, aby sa vrhli na celé ľudstvo. Ale uškodiť môžu len tam, kde sa môžu zachytiť, teda kde nájdu v človeku rovnaký zlý druh alebo strach.
Tým musia aj fúrie slúžiť Svetlu; lebo odpratávajú zlých pozemských ľudí, a tak podporujú veľkú očistu. Potom po ukončení očisty fúrie už nebudú mať viac potravy a musia zahynúť samé od seba.“

Tak to boli citácie zo spomínaného Slova Absolútnej Pravdy a teda vysvetlenie. Lenže ako povedal už jeden obyvateľ Aljašky v tom seriály:
„Pravdivosť je pre mňa dôležitá! Ukážte mi dôkaz a ja tomu uverím!
Klamstvá nechcem počúvať!“

No a my sme tento, nami získaný dôkaz na našej stránke už ponúkli!
Záujemca nech si pozrie v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ video s názvom „Medveď a objekt“ na konci príspevku SPLNENÝ SĽUB
Podľa nás, práve schopnosť nočného videnia snímať frekvencie, ktoré ľudské oko nevidí, umožnila zaznamenať túto citovú formu pozorovateľa, ktorý práve keď komentoval a hľadal, kde zmizol prvý medveď, vyšla z neho táto forma presne smerom, kde sa medveď nachádzal.

Dokonca sme odpozorovali istú zákonitosť a dôkaz vyššie napísaného: Formy ktoré vychádzajú z citu človeka, majú viac energie - sú žiarivejšie ako tie, ktoré vychádzajú len z rozumu. To tiež potvrdzuje Slovo a vysvetlenie, z ktorého sme citovali.

Niekto by možno dokázal vidieť aj tvar tejto formy v pravej podobe a nie len jej svietiace jadro, ako to dokázal tento prístroj.

Na záver ešte uvedieme niečo z tohto Slova ako isté doplnenie:
„Toto hrubohmotné oko sa v divočine stále viac a viac zostruje vplyvom nutného osobného boja proti iným ľuďom, proti zvieratám a živlom, pričom sa postupne naučí rozoznávať jemnejšiu a najjemnejšiu hrubohmotnosť.
Ak teraz uvážime, že rasám, stojacim na nízkom stupni duchovného vývoja je umožnený výhľad iba na rovnako nízke okolie, s malým voľným priestorom nahor, tak nie je ťažko pochopiť, že medzi nízkymi ľudskými rasami môžeme nájsť prevažne len strach z démonov a uctievanie démonov. Teda to, čo môžu vidieť a tušiť.“

To je tiež potvrdenie toho, že tieto formy videla obyvateľka z prírody – Aljašky.

Ďalší veľmi výrečný dôkaz tohto diania bol odvysielaný na TV CS MYSTERY 21. 6. 2021 v dokumente Záhady živočíšnej ríše 2. Papagáj, ako tvor, ktorý dokáže formovať slová, podľa toho ako sme ho to naučili, bol vybraný na jeden pokus. Jednalo sa o druh, ktorý má slovnú zásobu vyše 500 slov, ba aj istého obzvlášť vnímavého jedinca. Tento papagáj bol v oddelenej miestnosti 15 metrov od človeka. Človek dostal v obálke obrázky, ktoré predtým nepoznal a na tieto obrázky sa pozeral. Keď mal človek v rukách obrázok kvetu, papagáj vo vedľajšej miestnosti povedal: „môžeš zobrať kvet“. Keď boli na obrázku objímajúci sa ľudia, papagáj povedal: „môžem ťa objať?“, keď bol na obrázku muž s mobilom na uchu, papagáj povedal: „ako to, že telefonuješ“? Takto sa trafil viac krát, pričom odborníci, ktorí tento pokus zhodnotili, že šanca, aby sa aspoň raz trafil správne je jedna k miliarde a uzavreli to teda tak, že v tom niečo musí byť a nemohla to byť náhoda.

Čo si z tohto poznania teda má vziať dnešný človek ako ponaučenie?
V prvom rade by nás snáď nemalo nechať chladným tak zaujímavé prežívanie ba aj dôkazy, ktorých je aj v uvedenom priečinku viac, a mal by sa v nás prebudiť záujem doplniť si toto „nové“ univerzálne poznanie prírodných zákonov. Toto poznanie tu máme už takmer storočie, ale ľudia o ňom nevedia, ba ani to, že toto dielo je splnením dôležitého zasľúbenia, ktoré sme dostali od Boha. Lenže tomu sme venovali už viaceré príspevky.
Z tohto si vezmime uvedomenie, že naše myšlienky a city skutočne žijú, pôsobia a to nie len medzi nami navzájom, ale aj v prírode, ktorú často chránime len navonok, ale naše vnútro vytvára niečo úplne iné, čo ale stále pôsobí spätne aj na nás a naše ďalšie budúce smerovanie a náš „osud“.

* Chceme sa vrátiť k hviezdičke, ktorú sme nechali pri názve „Mimozemšťania nad Aljaškou“ a napísať, že lietajú aj nad Bratislavou, nakoľko v predpovedi počasia na RTVS sa 27. 11. 2021 objavilo nad lesom UFO. Najskôr pri prelete cez redšiu hmlu sa akoby rozžiari, potom úplne zmizne v nej a nakoniec sa znovu vynorí.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13984/296805

* * *

DODATOK

K predošlému príspevku, by sme ešte chceli dodať nasledovné: Mimozemské objekty lietajú nie len nad Aljaškou a Bratislavou, ale aj na oblohe ponad celým Slovenskom, čoho dôkazom je už niekoľko objektov zverejnených na našej stránke. Dokonca  niekto z nášho kolektívu objavil na starších diapozitívoch objekt, ktorý rovnako nemôže byť prirodzený, ba ani umelo vyrobený človekom zo Zeme, lebo intenzita žiarenia počas dňa, ale aj spektrum v ktorom žiari, to určite vylučujú. Navyše sa tento objekt nachádza na severe, teda Slnko tam na oblohe nemôže byť.
A nie je to ani žiadny svetelný klam objektívu.

Vždy pomôže, keď sa niečo potvrdí z viacerých strán a zhodou okolností presne s podobným prežitím sa zdôveril jeden pán menom Oldington Rusel v dokumente Mimozemšťania nad Aljaškou (5): „Pracujem pre letectvo americkej armády. Zameriavam sa na radary, viem ako rozpoznať lietadlo a prakticky všetko, čo lieta. Ako radarový technik mám prehľad o tom, čo vonku lieta. V januári 2018 som ráno vyšiel von a videl som dve veľké oranžové gule, ktoré sa pohybovali. Boli to jediné objekty na oblohe, pretože bolo zamračené a nemal som vidieť žiadne hviezdy, ale tie svetlá boli v našej atmosfére. To bolo mätúce. Potom sa guľa naľavo rozletela na západ, druhá klesla a rýchlo dohnala tú prvú. Boli asi 60 km odo mňa. Pozrel som sa na chvíľu inam a ony za sekundu zmizli. Takú technológiu my pozemšťania nemáme!“
Je zaujímavé, že aj z fotografie, ktorú zhotovil jeden z nás, vyplýva, že guľa je veľká, červená a je v našej atmosfére!

Otázku „PREČO SÚ TU?“ sme zodpovedali v priečinku (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY, ale aj v iných príspevkoch na našej stránke.

Nasledujúce video je dôkazom toho, že objekt nad kopcami je skutočne na severnej strane oblohy, nízko nad horizontom. Snímanie začína na západe, pohľadom na Martinské Hole, pokračuje pohľadom na Malú Fatru, ktorá je na severe, pred ňou je kopec Stráne, nad ktorým je ten objekt, a na východe sú kopce Veľkej Fatry a následne video končí na juhu, kde sa nachádza poludňajšie Slnko.

_________________________________________________________________________________________________________________________
20.11. 2021

INŠPIRÁCIA K NAPÍSANIU PRÍSPEVKU

Vážení čitatelia,

vrátime sa ešte v krátkosti k príspevku „Diabolský plán: C19“, uverejnenom na stránke dňa  7. 11. 2021,  resp. ku tomu, ako vznikal. Hlavnou myšlienkou príspevku je upriamenie pozornosti čitateľa na to najdôležitejšie, na prírodné - večné - Božie zákony a na hlavný cieľ putovania ducha človeka stvorením.
Inšpirácia k jeho napísaniu prišla prostredníctvom prírody. Príroda je tu práve pre ľudského ducha, v každom ročnom období, ba pre každú našu aktivitu, tou najdokonalejšou inšpiráciou. Ba je to práve ona, ktorá ešte dokáže udržať v pár ľuďoch aj pri živote ich ducha, lebo pôsobí priamo na cit človeka, čo je podmienkou živosti toho ducha, lebo duch sa prejavuje iba citom, o ktorom mnohí ani nevedia, že je to skutočný, živý človek, na rozdiel od hmotného tela, ktoré je len odevom ducha, a ktoré tak uctievajú.
Autor príspevku bol inšpirovaný konkrétne jeleňmi, a tiež maketou „jelenej hlavy“, ktorú si vyrobil za tým účelom, aby sa mohol priblížiť nebadane ku stádu. V rovnakom čase mu iný člen kolektívu rádia poslal fotografiu jelenej hlavy, ktorú našiel na prechádzke v lese. Napokon sa ukázalo, že v rovnakom čase, kedy autor príspevku blúdil prírodou a pozoroval jeleniu ruju, napísala o jeleňoch báseň ďalšia členka kolektívu Rádia Záchrana. Táto inšpirácia teda prišla nie náhodne, ale doslova visela nad kolektívom a bolo dôležité ju využiť.

Je potrebné uviesť, ako súvisia tie jelenie hlavy s tým, čo nasledovalo, ba inšpirovalo a usmernilo autora príspevku tým správnym smerom:
Jeleň dokáže to, čo by sme sa mali naučiť praktizovať aj my. Každý rok sa dokáže zbaviť toho nedokonalého, už zbytočného, ba nahradí to dokonalejším. Lenže je to tiež v platnosti iba do určitého veku, ba u každého je to v inom. Potom je to už naopak.
Teda aj človek by mal zbierať poznatky, poznávať večné zákony cez svoje prežitia, ale až to nedokáže do určitého veku, bude to už pre neho neskoro, ba začne upadať cez svoje pochybenia a ide to s ním tiež nadol, ako s tým jeleňom.

A prečo je to v platnosti iba do určitého veku? Má to súvis s temperamentom a vyžarovaním krvi. Ako je to uvedené v Slove:
„Vo všeobecnosti sa u ľudí rozoznávajú štyri základné druhy temperamentov človeka, podľa ktorých sa označujú aj samotní ľudia, a to: sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik. V skutočnosti je ich však sedem a so všetkými odstupňovaniami dokonca dvanásť. Lenže tie najhlavnejšie sú štyri.
Pri celkom zdravej krvi ich možno zadeliť do štyroch vekových skupín, v ktorých sa mení zloženie krvi. Ako prvý máme detský vek, rovnajúci sa sangvinickému temperamentu, t.j. bezstarostnému životu prítomnej chvíľky. Ďalej je to vek mládenecký alebo dievčenský, ktorý sa rovná melancholickému temperamentu, zasnenosti plnej túžob, potom vek mužov a žien rovnajúci sa cholerickému temperamentu činov, a nakoniec starecký vek, zodpovedajúci flegmatickému temperamentu pokojného uvažovania.“

Keď už sa zmení aktívny „cholerik“, ktorý môže použiť tú potrebnú silu na odvrhnutie toho nesprávneho, na „flegmatika“, ten už tú silu mať na to nemusí, lebo úlohou a prednosťou tohto temperamentu je už čosi celkom iné.
A ten samotný potrebný obrat je u každého človeka podmienený tým, čo má prežité počas predošlých inkarnácií a ako to dokáže využiť počas tej terajšej.


Záverom uvádzame spomínanú báseň.

            Jelene...

Ručali jelene, ručali do diaľky,
na lúke volali túžobným vytím,
a lane znežneli v ústrety prírode,
vábivé stretnutie stalo sa bytím.

Nepokoj jeleňov nocou sa ozýva,
pokojnej duši tiež nedáva spať,
je to to najvyššie pre zviera na zemi,
vlastného potomka splodiť a mať.

A čo ty, človeče? Čo tvoj cieľ na zemi?
Kam kráčaš? Odkiaľ si? A kto si, vieš?
Či už nič necítiš? A či sa nepýtaš?
Hlúpo si namýšľaš, že všetko smieš.

Čo v tebe plápolá, snažíš sa udusiť,
na zviera hrávaš sa – veď máš tiež pud,
kým jeleň s laňami dušu si rozvíja,
teba pud – bez lásky – vrhne do pút.

Plápolá iskierka, vznietiť chce, zahorieť,
rozum však utláča v človeku cit,
šepká mu nezmysly, k hmote ho pripútal,
namiesto večnosti, - začína hniť.

Nechápe padajúc, dávno si zastrel zrak,
zviazal si krídla, čo smeli ho niesť,
duch s hmotou v spojení – krásy smel užívať,
s čistotou láska, však mali ho viesť.

Až keď sa žena raz rovnako zachveje,
jak laň, keď vdychuje ľadový vzduch,
zodvihne plachý zrak, pretkaný nežnosťou,
s ľaliou spriaznený bude jej duch.

Až keď sa mužovi priamy zrak naplní
šľachetnou hrdosťou, jak lesa kráľ,
hmotu smie pretvárať v súlade s prírodou,
chrániac vždy múzu - laň, jak vzácny dar.

Zhasína iskierka, smutno je na zemi,
už iba príroda má správny tok,
sledujme jelene a lane v jeseni,
a k pravej ľudskosti urobme krok.

_________________________________________________________________________________________________________________________
11.11. 2021
a DOPLNENIE 12. 11. 2021

DÔLEŽITÉ SÚVISLOSTI

Kým sa objasní opäť náš zámer tohto príspevku a povedia nepoznané dôležité súvislosti, prv musíme uviesť jeden dávnejší a dôležitý rozhovor zo štúdia s Pani Natáliou de Lemeny Makedonovou, ktorý sa konal 7. novembra 1998!
Tu je:
Rozhovor v štúdiu (7.novembra 1998) časť 1.:

Dobrý večer.
Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?
Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať. Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.

Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?
Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Čo to vlastne prinesie tým ľuďom?
Nie je to také jednoduché povedať, ale pokúsim sa to aspoň tak stručne naznačiť. Ako som už povedala, začína nová etapa ľudstva a aby mohla začať, tak musí všetko staré zaniknúť. To staré sa myslí, že všetko, čo je nepravé, čo sa nehodí prežiť. Práve dnešná doba je tým charakteristická, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je vlastne to pravé, schopné prežitia a čo je to to nepravé.
A práve preto musí prísť Boží Syn, ktorý je známy tým, že bude vládnuť železnými zákonmi, tak je to obrazne naznačené v Biblii, kde sa zvestuje vládca Tisícročnej ríše. To znamená, že tieto železné zákony budú pevné zákony, pevné zákony kozmické, Božie zákony. Lebo doteraz ich ľudstvo nedodržiavalo tak, ako malo.

Takže aby mohli dodržiavať tieto zákony, tak musia ich najprv poznať. A práve preto, že tie zákony, ktoré doniesol Ježiš, sú v podstate tie isté, ale v mnohých detailoch alebo aj v niektorých zásadných veciach sa prekrúca ich význam, ľudia ich vlastne nedodržiavajú, lebo keby ich dodržiavali, tak by nebolo potrebné nejakú zmenu robiť.
Čiže nie sú správne ich výklady a keďže ich ľudia nechápu, alebo neberú dostatočne vážne, tak tu došlo k takej fáze, kedy hrozí ľudstvu samozničenie.
Aby k tomu úplnému samozničeniu ľudstva nedošlo, tak práve preto sa do tejto najstrašnejšej doby narodí Imanuel – Duch Svätý, aby tí, ktorí sú ešte schopní tej premeny, to znamená schopní pochopiť, v čom žijú nesprávne, v čom myslia a konajú nesprávne, aby mali možnosť sa chytiť nejakej tej opory a zmeniť sa, aby sa mohli stať obyvateľmi Tisícročnej ríše.

Čitatelia Vašich kníh “Večné zákony 1,2 a 3” nemajú problémy akceptovať informácie, ktoré sú v tejto knihe uvedené, lebo ich vraj chápu a mnohí hovoria, že akoby im vychádzali z duše, sú pre nich úplne prirodzené. Vaše výklady Biblie sú takisto teda také, ktoré ľudia nemajú problém prijať a akceptovať, tí čitatelia, ktorí knihu čítali, vedia, o čom asi hovorím.
Ale tí, čo ju nepoznajú, tí sa cítia, akoby boli podvedení, dokonca Vás považujú za akúsi falošnú prorokyňu.… Čo by ste vedeli povedať na svoju obhajobu?

Väčšina veriacich, keď počuje niečo, čo nepočujú v kostole, tak hneď sú ostražití a hneď vynášajú rozsudok nad niekým. Majú nato pohotové reakcie, lebo v Biblii sa píše, že v čase súdu, teda v dnešnej dobe, sa objaví mnoho falošných prorokov.
Avšak Ježiš sám hovoril, keď hovoril o tomto období, že poznáte pravých prorokov od falošných podľa ovocia …
A keďže oni nie sú ochotní si prečítať, alebo pochopiť, čo hovorí ten falošný prorok… stačí, že povie jednu vetu a už je iná, ako sú oni zvyknutí, tak už ho odsúdia, tak nemajú možnosť pochopiť už vopred, čo hovorí. …tak dosť ľahko sa potom týmto ľuďom niečo zneváži, čo nepoznajú.
A pre tých, ktorí hľadajú tú cestu ľahšiu a povrchnejšiu, že nechcú poznať tú pravdu, ktorú dokážem aj potvrdiť rôznymi proroctvami a večnými zákonmi, tak tí majú jedinú možnosť potvrdenia, teda poznania toho ovocia, čo hovorím, spoznať vtedy, keď sa to uskutoční.
Lenže pre mnohých už to môže byť aj neskorý čas. Lebo čas narodenia Imanuela, Ducha Svätého je spojený s očistou Zeme. Takže to neviem povedať, že či tá očista Zeme bude krátko alebo dlhšie po narodení, ale je to plánované na veľmi krátku dobu a ak do tej doby nepochopia, prečo sa narodí a kto vlastne je, tak si premárnili svoj osud ďalší.

Ešte zvlášť by som povedal, že je významné to, pre nás Slovákov, že sa narodí práve tu, u nás, na Slovensku.
Ako sa pozeráte napríklad na tých známych prorokov, akými sú… keď poviem len dvoch – Sibyla alebo Nostradamus, lebo sú najznámejší medzi ľuďmi?
Ale ja týchto dvoch prorokov práve najmenej poznám, lebo moje proroctvá sa opierajú hlavne o Bibliu, Starý zákon a Nový zákon a potom ešte také bližšie proroctvá, napríklad Fatimské posolstvo, ktoré je vlastne zatajované cirkvou. Takže ja som len počula od mojich čitateľov, ktorí čítali moje knihy, že Nostradamus hovorí podobné veci, že im to ako do toho rámca zapadá, takže nemôžem ho tu nejako rozoberať. Čo sa týka Sibyly, tak dokonca v mojej knihe som podala citát z jej knihy, kde sa potvrdzuje, že matka nového Mesiáša porodí ho na konci svojich štyridsiatich rokov, čiže približne 48-, 49-ročná a toľko práve mám aj ja.
Čiže dá sa povedať, že to proroctvo už, aj keď je také dávne, sa akoby napĺňa až na rok, skoro presne.

Najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo Vašich knihách “Večné zákony - 1,2,3” , majú práve veriaci.
Ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Imanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj Starým zákonom, aj Novým zákonom, tak oni o ničom nevedia, dokonca. A práve preto sú takí, sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak ju čítajú tak, že to, čo je tam to podstatné, tak to nevedia. Potrebujú nato niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby ju pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.
A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára… oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou. Obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie, ako poznanie Boha. Lebo to je jeden z večných zákonov, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať. A mnohí veriaci, skutočne, sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané zhora ešte z vyšších kruhov (pozn. - Vatikán), tak vlastne tí veriaci v kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach.
A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac pre to nerobia.
Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť, nemajú dosť.. akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba.

Cirkev má viac ako dvetisícročnú tradíciu, ale vy ste boli doteraz neznáma osoba. Čiže opäť tu sa vyskytá otázka, odkiaľ beriete tú silu vzoprieť sa Biblii a samozrejme aj jej výkladom a možno teda vlastne cirkevným výkladom Biblie?
Naozaj to chcelo odvahu vyjsť s niečím takým, o čom Vy hovoríte úplne smelo a úplne prirodzene.
Áno. Tak tú silu neberiem zo seba, ale beriem ju odtiaľ, odkiaľ mi bolo dané, aby som túto úlohu plnila. Samozrejme, keby normálny človek tvrdil niečo také, tak ho každý vysmeje, nikto mu neuverí. A keďže som sa dozvedela, že som sa narodila na Zem len preto, aby som túto informáciu šírila, oznamovala a aby som naplnila svojím tehotenstvom túto úlohu, tak tá sila prišla, lebo cítim určitú zodpovednosť. Keby som to nepovedala, čo sa stane a dieťa by sa narodilo, tak vlastne by nemalo význam, aby sa narodilo, lebo nikto by nepochopil, ani neveril, že kto to je.
Takže ja som tú silu dostala preto, lebo chápem nutnosť toho, aké je dôležité, aby ľudia spoznali Božieho Syna. A aby mi uverili, tak som musela napísať… s mojím poslaním, s tým materstvom, je spätá aj úloha napísať knihu “Večné zákony”, kde na základe zákonov a proroctiev vykladám tieto staré proroctvá a zároveň aj upozorňujem na nesprávne výklady cirkvi, čiže na nesprávne výklady Biblie cirkvou.
Čiže nespochybňujem Bibliu ako takú, ale spochybňujem, alebo upozorňujem na určité nedostatky v jej výkladoch, ktoré sú zavádzajúce a ktoré vedú k tomu, aby veriaci boli iba poslušnými otrokmi cirkvi, a nie poslušnými a oddanými ctiteľmi Boha. Ja viem, že to znie veľmi kruto, ale vychádzam v mojej knihe z histórie cirkvi, kde vlastne odjakživa, kto má záujem spoznať dejiny ľudstva, tak odjakživa práve v cirkevných kruhoch alebo v tých náboženských kruhoch, už aj za čias Starého zákona aj Nového, najviac popierali Boha práve tí, ktorí sú v cirkvi. Ale samozrejme musím hneď povedať, že to neznamená, že väčšina kňazov sú takí, ale sú tam určité autority, ktoré sa o to postarali, aby sa pokrivili tieto výklady a tí ostatní, ktorí sú ich obeťou, čiže kňazi, oni nechtiac prijímajú tieto výklady ako správne a šíria ich ďalej.

Podľa všetkého by ste mali byť už teraz v deviatom mesiaci, a samozrejme ste ešte stále nezistiteľne tehotná, alebo už sa teda vaše dieťa… je viditeľné? Ako podľa Vašej terminológie - už sa zhmotňovalo, teda z jemnohmotného stavu prešlo do stavu hrubohmotného, alebo aké sú tie najnovšie zmeny? Čo sa teda zmenilo u Vás a aké sú tie najnovšie novinky, ktoré by určite mnohí aj tí, ktorí čítali Vaše knihy, chceli počuť? Čiže v akom stave je to tehotenstvo?
Áno. Tak, dá sa povedať, že je stále situácia rovnaká, stále je lekársky nezistiteľné, lebo som na požiadanie jednej televízie, ktorá robila so mnou rozhovor na túto tému, bola si dať urobiť ultrazvuk a aj brala tento ultrazvuk, výsledok, tú fotografiu, na ktorej sa všetko hýbalo, tak to brala aj kamerou. Bolo to druhého novembra, teda nedávno, a robilo sa to u lekára, ktorý o ničom nevedel. A ten podľa toho výsledku na tom ultrazvuku konštatoval, že tehotná nie som. Že žiadne zmeny nie sú, čiže napriek tomu, že som v deviatom mesiaci, tak on sám, aj keď ma videl, keď som to tvrdila, tak sa veľmi čudoval, že ako to môžem tvrdiť, keď nato nevyzerám.
Hoci brucho nemám, ale ja som aj tak pribrala deväť kíl, ale tak to nie je dôkazom, to je len dôkazom toho, že moje telo sa pripravuje na to, že keď to dieťa sa zhmotní, aby sa zmestilo do môjho tela.
A môžem povedať takú perličku, že minulý týždeň, v piatok, keď som bola na služobnej ceste v Banskej Bystrici, tak tam sa na chvíľu to dieťa zhmotnilo. Boli tam so mnou ešte traja ľudia od nás, dvaja muži a jedna žena a aj to videli a aj vnímali moje pocity, lebo som vraj celá zbledla z toho, lebo ma to strašne tlačilo na vnútornosti a nechápala som, že prečo sa to stalo, lebo my sme sa už zľakli, že už asi to bude, ale potom to asi po dvadsiatich minútach prešlo. A vraj to budem mávať teraz častejšie, že aby si moje telo zvykalo na to, aj sa tak stalo, že od tej doby každý deň na chvíľu cítim, že teda mám to dieťa v sebe, že je zhmotnené a už to nie je také nepríjemné, ako to bolo prvý raz.

To znamená, vaše tehotenstvo je nezvyčajné, ste vlastne ešte nezistiteľne tehotná, keby že to poviem touto terminológiou. Avšak, teda ľudia sa pýtajú, príde k normálnemu pôrodu… k normálnemu pôrodu ako u každého bežného človeka, čiže k ľudskému pôrodu?
Tak to ja neviem povedať, lebo ja som nedostala o tom informáciu, ale myslím si, že asi áno, že aby mi ľudia uverili, tak asi by to malo byť normálnou cestou. Ale … už sa pýtajú aj nato, že v ktorej nemocnici sa narodí, a to ja neviem povedať. Lebo jednoducho ja nad tým nerozmýšľam. Ja čakám, že budem nejakým spôsobom vedená tak, aby som robila to, čo mám v danej chvíli…

Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?
Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť.

Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť...
Áno.

…a ja sa opýtam, keď sa dieťatko narodí, spomínate, že by malo mať isté nezvyčajné znamenia. Mohli by ste nám o nich ešte niečo povedať? A čo to bude, aké znamenia to budú, ktoré budú teda označovať, že to dieťa nie je obyčajný človek?
Áno. Bude mať takú zvláštnu auru, dosť takú silnú, viditeľnú, bude to aj na prvý pohľad vidieť, že je to iné dieťa. A bude nosiť v sebe duchovné znamenia: zlatý kríž a bielu holubicu nad ním tak, ako to bolo poznať na Ježišovi, a budú tie znamenia vidieť viacerí ľudia.
Dá sa povedať, že skoro z každej oblasti, aby sa každý mohol povedzme o tom presvedčiť, napríklad medzi jehovistami bude nejaký človek, ktorý sa príde pozrieť, aby to videl, medzi katolíkmi, medzi evanjelikmi, aby každý ten prúd mal určitého svedka, ktorý svojím duchovným zrakom toto bude vidieť a bude to také silné prežitie, že budú mu veriť, keď to bude rozprávať, že naozaj je to tak ... a okrem toho ešte samozrejme sa udeje aj niečo iné, čo bude vidieť každý človek.

Čiže tieto znamenia, to znamená ten kríž a bielu holubicu nebude vidieť každý. Alebo teda nie preto, že by nemohol prísť, ale aj keby prišiel, nie každý je schopný tieto znamenia vidieť. Tak?
Áno. To budú také duchovné znamenia, to bude niečo podobné ako napríklad... nie každý vidí auru človeka, hoci máme ju všetci. Ale určití citlivci vidia auru človeka. Tak takisto aj tieto znamenia budú vidieť určití ľudia, nevieme ešte, akí to budú, kto to bude, a aby oni potom zvestovali v tých svojich kruhoch, že to je naozaj ten Boží Syn.
Je to akoby pomoc od Boha pre tých, ktorí doteraz neverili a nechápali.
Ale potom ešte všetci ľudia dostanú pomoc, aby sa presvedčili o tom, že sa narodil Boží Syn u nás. A to bude pomoc nebeská, že sa zjaví na nebi nová hviezda, ktorá bude veľmi žiariť a bude úplne iná ako ostatné hviezdy a táto bude zvestovať jeho narodenie. Treba aby to ľudia vedeli už teraz, aby chápali jej objavenie sa, že aký to má význam.

Vráťme sa ešte k tomu tehotenstvu. Teda tesne pred pôrodom by sa to dieťa malo zhmotniť, čiže to tehotenstvo by sa malo na krátky čas úplne ako keby klasickým, normálnym podľa predpokladov. To znamená, že istý čas budete viditeľne tehotná?
Tak keď sa zhmotní až tesne pred pôrodom, tak asi až len vtedy, a keď zoberieme tých pár minút, čo bývam aj teraz, tak aj vtedy som viditeľne.

Predpokladáte, že to dieťa príde na svet u vás doma v domácich podmienkach, alebo to bude v nemocnici, alebo ako... či máte o tom nejaké správy, alebo dokonca plánujete pre bezpečnosť predsa len navštíviť nemocnicu, alebo ako je to? Ako si to vôbec predstavujete? Alebo ako viete, že by to malo prebehnúť?
Tak ja si to nijako nepredstavujem, lebo neviem, ako to bude prebiehať.

Dobre. Teraz samozrejme prichádza otázka, dieťatko príde na svet a čo teraz? Tu by mali byť opäť nejaké informácie alebo indície o tom, čo teda ... bude nasledovať už po pôrode, i keď samozrejme pôrod je doteraz tou najočakávanejšou udalosťou. Ale čo bude potom?
Ja vám poviem pravdu, že najväčší problém s týmto narodením mám jeden. A to, že keď sa ma opýtajú v nemocnici, že kto je otec, tak sa bojím, že keď poviem pravdu, že Duch Svätý, že mi to neuveria. Tak preto som sa rozhodla, že im poviem, že poviem to až po pôrode, lebo si myslím, že oni to zbadajú, že to dieťa je iné, lebo keď má žiariť, tak asi to zbadajú a myslím si, že bude lepšie, že keď im to až potom poviem.

Pokračovanie rozhovoru - časť 2.:

Vy ste spomínali, že týmto pádom Váš pobyt na Zemi by sa v podstate mal istým spôsobom ukončiť. Ako... alebo čo by ste nám mohli k tomuto povedať?
No tak, to je dosť taká otázka, kde sme načreli veľmi hlboko. Tak pokúsim sa to aspoň stručne objasniť.
Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia.
Je to paradoxné, ale práve najviac nepriateľov to dieťa bude mať v cirkvi. Tak, ako to vidíme doteraz, že oni ho popierajú, nič ľuďom nehovoria, ale naopak, už v kostoloch moje knihy napádajú a hovoria veriacim, aby ich nečítali, že to nie sú pravdivé knihy, čiže tým dokazujú, že oni nepripravujú veriacich na túto udalosť, ale naopak popierajú ju.
A keď sa narodí, tak ich útoky sa ešte zosilnia, aby si udržali tú svoju moc, ktorá sa zastiera pod rúškom viery v Boha. Nabádajú napríklad ľudí, že “nečítajte túto knihu, ale musíte veriť priamo Bohu, samotnému Bohu”, a nie mojim zákonom, ktoré nazvali, že tie zákony, o ktorých ja píšem, že to sú moje zákony, že to nie sú Božie zákony. A takýmito varovaniami vlastne dokazujú, že oni chcú, aby ľudia nespoznali toho Božieho Syna.
Takže nechtiac vyvolajú davovú psychózu, aká nastala napríklad pri ukrižovaní Ježiša, že väčšina ľudí pod výkrikmi pár ľudí, ktorí chceli, aby ľudia ho nespoznali, podľahli tejto psychóze a dospeli k tomu, že vlastne si ho ukrižovali.
Boh vie, že podobná situácia by sa opakovala už v detstve Imanuela, a preto to v tých proroctvách aj oznamuje ľuďom, aby to vedeli, že naozaj najväčších nepriateľov bude mať ľudí v rúchach cirkvi, tak preto to musím aj ja teraz verejne ľuďom hovoriť, aby tí, ktorí sú tam, aby aspoň sami skúšali hľadať tú Pravdu a nech si prečítajú tie “Večné zákony”. Nech sa toho neboja. Ak majú naozaj pevnú vieru v Boha, tak predsa nemôže... Boh sa postará o to, aby sa nenechali zviesť a postará sa aj o to, aby naozaj poznali, kde je Pravda.

Dobre. Keď sme už hovorili v rozprávaní, to čítať a to nečítať, to sa zakazuje a to nie je dobré, tak myslím si, že cesta informovanosti by mala byť otvorená z každej strany a človek by si mal vybrať sám, čo chce a čo nechce.
Na moju výzvu, ako som vám povedal, že môžete telefonovať svoje otázky na pani Makedonovú, ak vás niečo z dnešného rozprávania zaujalo, alebo vás zaujalo niečo z jej kníh Večné zákony 1,2 a 3... zareagoval už prvý poslucháč, ktorý sa dovolal … komu prajeme dobrý večer?

(poslucháč 1) - Dobrý večer.
Aká je Vaša otázka, prosím, formulovať jasne.
(poslucháč 1) - Ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako... pani Makedonovej, tak ako voči jej osobe nič nemám, ale voči tomu, čo hovorí.
A chcete sa niečo spýtať?
(poslucháč 1) - Áno, chcem niečo... chcem niečo prečítať z Biblie, ak môžem.
Hej, dúfam, že je to stručné. Nech sa páči.
(poslucháč 1) - Pár veršov: Keď Ježiš hovoril učeníkom o posledných udalostiach a vravel, vtedy keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci, dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, tak že by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je taká zaujímavá vec, pokračuje, keď vám povedia, hľa, na púšti, nevychádzajte, hľa v tajných chyžiach, neverte, a má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna Človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokolenie Zeme a uvidíte Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
Hej. A našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorilo o narodení ... Ducha Svätého v Starom zákone alebo trebárs aj v Novom zákone?
(poslucháč 1) - No, takéto niečo nie, a čo som počul pani Makedonovú hovoriť o boji toho Michala s drakom...
Dobre, tak to sa spýtame pani Makedonovej, hej? To je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať? Áno?
(poslucháč 1) - Áno, presne k tomuto, čo hovoril Ježiš.
Dobre, ďakujem za Vašu otázku, majte sa pekne, dopočutia… nech sa páči.

Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa bránia týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozornil na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdu informácie v Biblii o tom, že sa narodí Imanuel.

Čiže ktoré proroctvo hovorí aj o takom narodení.
Áno. Takže podrobnosti o narodení kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izaiáša, celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe… o dobe jeho narodenia, čiže o dnešnej dobe a je tam... stade pochádza aj ten známy výrok “Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Imanuela, o súde a o Tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v tretej knihe.
Druhá kniha Izaiášova hovorí o Ježišovi.
Cirkev však tvrdí, že všetky tri knihy hovoria o Ježišovi, proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej.
Potom ďalšie novšie proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsa hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, a to hlavne v 12.kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, “ktoré sa majú stať ” a keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša.
Ďalšie proroctvá sú potom, napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Imanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe, na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti.
Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, alebo prekrucovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť.

Dobre. Máme na linke ďalšieho poslucháča... ten už asi je nachystaný, takže dobrý večer, komu a kam?
(poslucháčka 2) - Dobrý večer, ja som sa chcela spýtať pani Makedonovej, ja som čítala obidve knihy Večné zákony jedničku, dvojku a čítala som potom aj Posolstvo Grálu, veľmi sa mi to páčilo a ďakujem pani Makedonovej, moje deti sú už v takom dospelom veku, študenti...
A tiež čítali knihu Večné zákony?
(poslucháčka 2) - Tiež čítajú, ešte čítame stále, lebo je to fantasticky zaujímavé. Píšete tam o slovenskom znaku, veľmi ma to zaujalo,… a tiež to trojvŕšie ako Božská trojica a ten dvojitý kríž vlastne… je dvojitá ochrana Božská a politická…
Čiže vlastne teda čo v sebe skrýva slovenský znak... ďakujeme za váš telefonát, majte sa pekne, ďakujeme, …nech sa páči...

Ja by som ešte tejto čitateľke chcela pripomenúť, že vyšiel už aj tretí diel Večných zákonov, lebo spomínala, že čítala len tieto dva, kde sa hovorí ešte viacej o mojom tehotenstve a kde sa vysvetľujú tie staré proroctvá v takom chronologickom slede, ktoré potvrdzujú narodenie Imanuela.
Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.

Dobre, tak hovorili ste o dvojkríži a bola tu otázka na to trojvŕšie. Má aj ten dvojkríž teda nejaký význam alebo dve ramená toho kríža? Myslím, že sme to už samozrejme v našom rozprávaní spomínali, tak len veľmi stručne Vás poprosím, aby ste sa k tomu vrátila... , aby sme tam stihli ďalšieho poslucháča.
Áno. Tak ... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.

Na našej telefónnej linke myslím v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča, takže skúsime ešte jednu otázku. Dobrý večer prajem...
(poslucháčka 3) - Dobrý večer prajem, …pani Makedonová, ja by som sa chcela spýtať, že aby ste povedali presné meno lekára, gynekológa, ktorý zisťoval Vašu graviditu, a kedy to bolo?
Dobre, ďakujeme, dopočutia...
(poslucháčka 3) -... a po prípade, keď gynekológ to nezistil, tak potom je ešte nejaké oddelenie, kde teda ako liečia takých ľudí, ako je pani Makedonová. To by bolo všetko, ďakujem.
Ďakujem za telefón.

A teraz by som dal posledné slovo Vám, pani Makedonová, takže... nech sa páči.
Ja, napriek tomu, že táto pani ma niekde odporúčala, tak by som jej odpovedala na túto otázku, aj keď nie celkom presne. V treťom mesiaci tehotenstva, v piatom mesiaci a teraz v deviatom mesiaci tehotenstva som bola u rôznych troch lekárov, ktorých mená nebudem hovoriť, ale ak bude treba, tak ich zverejním. Sú to lekári, ktorí vôbec nie sú moji známi, lebo ja roky nikam nechodievam, nechodila som predtým, a teraz naposledy som bola vyzvaná jednou televíziou, ktorá tam bola prítomná, ktorá zistila, že je to v skutočnosti tak a keď bude treba, tak tieto všetky záznamy mám, aj výsledky ultrazvukom mám zaznamenané na fotografii, aj na tej televíznej páske sú, takže už by som sa k tomu viacej nevracala.
Tie posledné minúty, ktoré teraz sú, tak by som chcela využiť nato, aby som vysvetlila, že v ktorých proroctvách je oznamované narodenie Ducha Svätého, pre tých veriacich, ktorí by si to chceli v Biblii naozaj nájsť.
Takže som už hovorila, že to bol prorok Izaiáš v Starom zákone, jeho prvá a tretia kniha, potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, 12.kapitola, a potom 3.Fatimské posolstvo, ktoré cirkev utajuje, nechce ho zverejniť, tvrdí, že ešte nie je nato čas.
Napriek tomu, že vlastne ten čas, kedy ho mali otvoriť, a kedy boli vyzvaní nato… pápež vtedajší… tak bolo to pred štyridsiatimi rokmi, a nerobí to.
Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.
Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém.

Dobre. Ďakujem za tieto posledné slová aj za návštevu pani Natálii de Lemeny-Makedonovej… .

 

SÚVISLOSTI POTVRDENÉ PREŽITÍM

Týmto rozhovorom, ktorý sme teraz zverejnili, sme sa pokúsili podať dnešnej verejnosti dôležitú informáciu, o ktorej väčšina dnešnej populácie vôbec nevie, alebo malá časť vie, ale aj tak im chýbajú potrebné súvislosti. Ale čo je horšie, táto informácia, ba ponúkaná pomoc, ľudstvo vrhla znovu do blúdenia, ba spavej duchovnej temnoty.
Mňa osobne tento, teraz zverejnený rozhovor vrátil do tej doby, ktorú som vtedy veľmi intenzívne prežíval, ba následne prežil aj to, čo ostaní neprežili, ba pre niektorých som to vysvetlil v knihe: „Proroctvá vo Svetle Pravdy.“ Lenže tiež so žalostným výsledkom, teda presne takým, aký zožala aj ONA, dôležitá osoba, ktorá mohla byť tou pravou pomocou – pre ľudstvo.
V tomto zverejnenom rozhovore sa uvádza, že pri narodení kráľa Tisícročnej ríše, sa objaví na oblohe hviezda, ako znamenie JEHO narodenia. Lenže žiaľ, to sa nestalo!
Ale mne sa toho znamenia dostalo, lenže nie hrubohmotným zrakom. Videl som túto hviezdu na juhozápade, ba ešte skôr, ako bol predpovedaný termín narodenia Imanuela. Následne, po osobnom stretnutí s Pani Natáliou u mňa doma, som sa jej opýtal, či ešte cíti pohyby toho dieťaťa. Odpovedala mi nasledovne: „Už istú dobu nie!“ Takže pre mňa sa týmto dostalo potvrdenia môjho videnia, ba pochopil som, že sa tak už udialo. Ďalšie okolnosti a udalosti nebudem rozvádzať, lebo je to známe a aj prežité tými, ktorí boli toho diania svedkami, ba vysvetlené je to aj v tej uvedenej knihe. Dokonca sa mne a mojej manželke dostalo aj rovnakého prežitia, ako prebehlo aj s tým zasľúbením, ba aj narodením. 
Lenže ja som od tej doby zápasil s jednou, veľmi závažnou otázkou a nenachádzal na ňu odpoveď. Tá otázka práve súvisela s tou zasľúbenou hviezdou, ktorá mala byť znamením narodenia, a ktorú som ja síce videl, ale niekedy aj čiastočne pochyboval, či bola skutočne tým zasľúbeným znamením. Dokonca som si kládol otázku, ktorá bola skoro istou výčitkou, že prečo nám ako pomoc, teda tým, ktorí tomu zasľúbeniu uverili, to znamenie narodenia bolo hrubohmotne odopreté, ba prečo som ja tú hviezdu videl tak nízko nad juhozápadným obzorom.
Až teraz, keď ma ten zverejnený rozhovor vrátil do toho minulého prežívania, sa mi konečne dostalo odpovede na tú moju, tak dlho, v mojom vnútri hlodajúcu otázku. Pre mňa konečne zažiarila aj tá hrubohmotná hviezda nádeje, teda presnejšie povedané, vysvetlenie toho, prečo to všetci nevideli, ba aj toho, prečo som ju ja videl tak nízko, nad západným obzorom.
V uvedenej knihe bolo podané isté vysvetlenie, že narodenie sa našou vinou odmietnutia udialo niekde inde, a súvisí to s Venušou. Teda udialo sa to v hmotnosti, v ktorej je planéta Venuša. A ako je známe, Venušu my na oblohe môžeme pozorovať práve po západe Slnka práve na juhozápade, alebo západe, a vtedy ju voláme „Večernica“, alebo zas na východe, a vtedy ju voláme „Zornička“.
Keďže my, pozemšťania, sme odmietli prijať Syna Človeka, Ducha Svätého – Imanuela, tak sa nám ani nedostalo zasľúbeného znamenia v našej hmotnosti, ale ja som videl tú hviezdu na tom západe, teda ako Večernicu, ktorá pre nás symbolizovala vstup do noci, teda následnej temnoty, ktorú odvtedy prežívame. Dokonalá symbolika, ba aj to prežitie!
Keby bolo ľudstvo prijalo to ponúkané zasľúbenie, ba aj narodenie Imanuela, ako kráľa Tisícročnej ríše, tak by sa nám bolo dostalo hrubohmotne toho prežitia zasľúbenia tej hviezdy, ako znamenia narodenia, ale bolo by to na východe, teda ako symbol svitania a Svetla, svetla novej doby, ktorú by sme boli začali prežívať. Potvrdené to máme v nasledovnom citáte z Posolstva Grálu:

Vychádza už Zornička zasľúbenej tisícročnéj ríše! Má teraz žiariť všetkým národom pomocou bohato obdarených, ktorí nosia kríž Pravdy ako znamenie svojho presvedčenia!

______________________________________________________________

Už onedlho sa budú ľudia úzkostlivo pýtať na kríž v nádeji, že teraz prostredníctvom vás budú môcť nájsť to, čo v sebe nesie pravú pomoc a vytrhne ich z vysiľujúceho zúfalstva, vyzdvihne ich z trosiek pyšných nádejí, ktoré vkladali do pozemských ľudí a ich znalostí!
Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!

Prvú časť toho citátu sme prespali, ba tú ponúkanú pomoc odmietli, tak pre nás zostáva v platnosti iba to nasledujúce zasľúbenie, ktoré už dlhšiu dobu prežívame. Prežívame, ale aj dnešné ponúkané pomoci v prežitiach odmietame a stále hľadáme výhody iba tam, kde ich nikdy nezískame, ba od tých, ktorí ponúkajú kamene miesto chleba. Nesnažme sa zachraňovať to, čo sa zachrániť nedá! Objavme konečne už v sebe to, čo jediné môže žiť a to aj večne, toho svojho ducha! Bez toho sme už teraz mŕtvi, * aj keď si tak pyšne užívame, ba si namýšľame, že môžeme zvíťaziť nad tým, čo nás teraz má priviesť ešte v poslednej chvíli na správnu cestu. V tomto boji s prírodnými – Božími zákonmi NEZVÍŤAZÍME!

* Pre tých, ktorí sa cítia týmto výrokom urazení, je výstižný tento citát Ježiša Krista, ktorý ale pochádza z Posolstva Grálu: 
Kristove slová:„Nechajte predsa mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych!“ Lebo kto je duchovne hluchý a slepý, je vlastne ako duchovne mŕtvy!

Človeče; poznaj konečne sám seba, svet, v ktorom žiješ, tie zákony, ktoré v tom tvojom svete vládnu!

Inak neprežiješ! 

_________________________________________________________________________________________________________________________
7.11. 2021
a DOPLNENIE 10.11.2021

DIABOLSKÝ PLÁN:
C19

Už je viac ako isté, že tento vírus, s ktorým teraz ľudstvo bojuje, ono samotné splodilo, ba  sleduje ním už tiež dávno známy cieľ: Znížiť populáciu ľudstva na Zemi na tú, podľa toho plánu únosnú hranicu, ktorá je udaná tiež už dávno na tých známych (niekomu) Georgijských poradných kameňoch. Je to 500 miliónov ľudí!

Komu sa tento citát zdá ako výmysel a utópia, nech si preštuduje vyjadrenia odborníkov z uvedenej oblasti, dokonca prehovorili aj tí, ktorí na tom diabolskom pláne pracovali. Dokonca je známy aj ten, kto tento plán zosnoval, ba aj financoval a doplníme teraz ešte jednu dôležitú súvislosť:

MENO TOHO REŽISÉRA TOHO DIABOLSKÉHO PLÁNU, ZNAMENÁ V TALIANSKOM JAZYKU TOTO:
"ČELUSTE"! 
TEDA JE TO VÝZBROJ TEJ BIBLICKEJ ŠELMY?

 Informácie môže získať tu:

https://gloria.tv/post/7pjQwhmM26ABDdjTaSvXTb4zS

https://otevrisvoumysl.cz/dr-judy-mikovitsova-durazne-varovani-ohledne-covid-ockovani-o-neizolaci-viru-sars-cov-2/

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-147-2021-10-18/

Až sa niekomu tento nami prežívaný scenár, ba tieto informácie budú zdať znovu iba ako konšpiračná teória, nech skúsi logicky pouvažovať týmto smerom, ktorý bude nasledovať. Dôkazy sú vlastne všade okolo nás, lenže ochota sa s nimi zoznámiť je iba u nemnohých.

Skúsime teraz za pomoci tej logiky dokázať, že tento zosnovaný scenár je skutočnou realitou.
Vytvorený vírus má za úlohu znížiť teda tú záťaž Zeme ľudskou populáciou na tú uvedenú hodnotu. Lenže predsa ten, kto tento diabolský plán chce uviesť do života, teda zrealizovať, nepostupoval by predsa tak, že vyvinie vírus na tú chcenú genocídu, vrazí do toho projektu značný kapitál, ktorým vzápätí znovu za pomoci svojho vrazeného kapitálu bude naopak eliminovať vlastný zámer tým, že vyvinie vakcínu oproti vlastnému zámeru! To by bolo predsa kontraproduktívne! 
Preto bol zvolený ten diabolský plán, že na tom chcenom zámere, predsa pôvodca nesmie prerobiť, ale ešte sa riadne nabaliť. A tak využije ľudskú hlúposť, potvrdí svoju chamtivosť, ba domnelú chytrosť a vrazené peniaze do výskumu vírusu mu pritečú aj s hojným ziskom za výrobu vakcín, ktoré jeho zámer neohrozia, ale naopak tiež iba znásobia. A tak ten vírus, ale aj vakcína, plnia spoločný zámer: Genocídu ľudstva, na tú chcenú úroveň: 500 miliónov!

Tak čo; je to iba konšpiračná teória, alebo to má aj logiku?
Tá logika je v tom, že je to najdokonalejší plán, ako „zachrániť“ tú planétu,

o ktorej záchranu sa tak jalovo usiluje zo všetkých strán – naoko!
„Zachrániť“ ju, ale iba pre vyvolených! 
Lenže tí, iba sebou uznávaní „vyvolení“, sa tentoraz prerátajú, a praví vyvolení budú celkom iní.
Pre tie luciferove deti, ktoré to spôsobili, bude aktuálny nasledovný odkaz, ktorý sa možno zíde aj tým pravým vyvoleným, ktorí o tom tiež nevedia:

BOŽÍ ZÁKON:
„ČO KTO ZASEJE, TO ZOŽNE“

Prečo sa teraz prerátajú? No preto, že nepoznajú prírodné – Božie zákony, ktoré takto prestupujú!

My sme už na našej stránke viackrát upozorňovali, ba snažili sa poradiť, čo je achillovou pätou dnešného ľudstva.

Človek nepozná sám seba, svet v ktorom žije, a preto nepozná ani prírodné – Božie zákony, ktorým je sústavne podrobený, aj keď on o nich nevie, ale ktoré nám stále vládnu.

A sú to tieto tri základné zákony, ktoré udržujú prírodu, celý vesmír, ba celé stvorenie Božie a aj poriadok v ňom:                 
 1.  Zákon tiaže.

 2. Zákon príťažlivosti rovnorodého.
 3. Zákon zvratného pôsobenia.

Tieto tri hlavné zákony spôsobujú to, že vo stvorení nemôže jestvovať žiadna nespravodlivosť, ba musí fungovať nám teraz tak veľmi chýbajúca mravnosť. Potom sa tieto zákony v našom prežívaní prejavujú nasledovne:
Každý z nás nosí v sebe „záznamové zariadenie“, ktorým si vyrába vo svoj prospech, ale aj neprospech, potrebné dôkazy, nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe týchto dôkazov aj usvedčí, ba nosí v sebe aj sudcu, ktorý ho, na základe  ním samotným vyrobených dôkazov, aj odsúdi! 

Keď si toto človek dneška uvedomí, ba uzná to ako pravé presvedčenie, stúpne mravná hodnota ľudstva, ba každý si dobre rozmyslí, či sa dopustí prestúpenia týchto funkčných, prírodných – Božích zákonov. Môže to urobiť síce každý, lebo slobodná vôľa mu zostáva zachovaná, ale musí si byť vedomý toho, čo je uvedené vyššie: „Čo kto zaseje, to zožne“! To nám nechal Ježiš, ako dôležitý odkaz a aj Jeho evanjelium lásky iba potvrdilo starý zákon spravodlivosti, ktorý zostáva v platnosti: „Oko za oko, zub za zub!“ Lenže uvádzať do platnosti tento zákon neprislúcha človeku, lebo stratil schopnosť nahliadnutia do tých jemnejších úrovní, ale aj nepozná súvislosti v toku večnosti,  lenže vykonajú to dokonale uvedené zákony samotné.  Teda s týmto plnením zákonov, musia počítať aj tie luciferove deti, ktoré spôsobujú terajšie problémy. Bežní ľudia sa nemusia obávať nespravodlivosti, ba pochybovať o pôsobení týchto zákonov tí, ktorí teraz trpia, ba  vidia, ako sa práve tým luciferovým deťom darí. Blíži sa doba, ba už ju žijeme, že prežívame ten, všetkými veľkými náboženstvami predpovedaný POSLEDNÝ SÚD! Do doby súdu, nám bola zachovaná slobodná vôľa a teda každý mohol prestupovať tieto zákony! Ale to za krátku dobu skončí!
Takže všetci tí, ktorí poznajú tieto zákony, ba aj priliehavé zasľúbenia, by mali vedieť, že až dôverujú týmto zákonom, dôverujú vlastne Bohu a nemali by sa báť ani Covidu, ani vakcíny, ba ani toho, čo doposiaľ všetci nazývajú smrť! Lebo to, takto menované, je iba zbavenie sa toho najhrubšieho obalu svojho ducha, ale nie žiadny koniec, teda tá nimi menovaná „smrť“.
A zachraňovať ten vrchný, ba pre novú dobu už vlastne nepotrebný obal ducha, je rovnako detinské, ako zachraňovať prednostne odev, pred samotným človekom. Tým nie je povedané, že človek si nemá vážiť toto hmotné telo, práve naopak, má si ho udržiavať v takom stave, aby umožňovalo duchu, správne pôsobiť prostredníctvom neho. Lenže iba tým smerom, aby práve ten duch mohol zostať živý, telu vládnuť, lebo jedine on – duch, môže byť večný! 
Rovnako je to aj s tými, ktorí sa snažia zachraňovať iba ten najhrubší obal Zeme, lebo všetka hmotnosť je podľa prírodných – Božích zákonov odsúdená k zániku. Ani v tomto prípade však nenabádame ku tomu, aby sme poškodzovali ten hrubý obal Zeme, lebo tieto svety sú dokonale prepojené a poškodzovanie jedného, má vplyv na  stav toho druhého. Tak je to s našim telom, ale aj samotnou Zemou. Lenže pravá ochrana toho hrubého nespočíva v tom, čo dnes všetci aktivisti záchrany Zeme produkujú. Každý jeden z nás musí byť aktívny, ba prakticky činný, aby nepoškodzoval ani to hmotné, nám iba zatiaľ viditeľné, ale naopak, aby to zušľachťoval. A tu si tiež každý píše pre seba ten priliehavý scenár, a tie zákony mu vrátia presne to, čo svojim konaním zasieval.
Preto tie luciferove deti, ktoré sa pre seba snažia vypočítavo zachrániť iba ten najvrchnejší obal, ba učinili sa samotní vyvolenými, zostanú pripútaní iba na ten najhrubší obal Zeme, ktorý zanikne s nimi. Lenže otvoriť im ich slepé oči je nemožné, lebo sa rozhodli slúžiť nepravému pánovi. Pre nich to teda nie je určené, ale iba pre tých, ktorí sú ochotní sa ešte nechať poučiť. Ale žiaľ, aj tých je zatiaľ veľmi málo, ba aj zostane, pokiaľ sa nestane toto:

Mocní musia zostať bezmocní, študovaní bezradní a ľahostajní zvedaví!

  A toto dianie na nás v krátkej dobe čaká, ba nemá vo svojej moci odvrátiť to nikto, lebo je to v pôsobení tých dokonalých prírodných – Božích zákonov. Kedy sa to stane, to sme si tiež napísali do vlastného scenára sami, ale dočká sa toho každý. Buď ešte tu, na tomto svete, alebo tam, v tom, ktorý nazývajú cirkvi záhrobím!
Ako sa teda zachrániť? Na našej stránke je to vysvetlené a to z viacerých uhlov pohľadu. Ale aj v tomto príspevku. Dokreslí to priliehavý citát z absolútnej Pravdy, Slova Syna Človeka, Posolstva Grálu:

„Základnou podmienkou toho je však presná znalosť Božích zákonov vo stvorení. Tieto zákony ukazujú človeku, ako má žiť, ak chce byť zdravý na tele i na duši (*), ukazujú presne cestu, vedúcu nahor do duchovnej ríše; dajú mu však človeku spoznať tiež jasne všetky hrôzy, ktoré na neho musia doľahnúť, ak sa Božím zákonom protiví!“
(*) Duša je duch, z viacerými obalmi - telami.

AMEN

_________________________________________________________________________________________________________________________
25.10. 2021

BOJ SVETLA A TEMNA
DÔKAZY

Chceme opäť poukázať na seriál ,,Záhady a monštrá Ameriky“, ktorý je možné sledovať na TV CS Mystery, konkrétne na jeho piatu časť. Je tam zdokumentovaná jedna zaujímavá udalosť, ktorú prežili už v roku 1994 obyvatelia malého mesta Oakville v štáte Washington, o ktorej by ste sa vo vtedajších, ale ani už terajších oficiálnych médiách, asi nedozvedeli absolútne nič. Lenže súvislosti vyplývajúce z tohto dávnejšieho prežitia sú dôkazom toho, čo práve v globálnom rozsahu prežívame dnes a teda táto pandémia, nie je nič nového, iba pokrokovejšieho, ale zámer je ten istý.
Pre tých, ktorí o tomto seriáli počujú prvý krát, uvedieme, že na začiatku každého dielu vždy zaznie informácia, že je to televízna rekonštrukcia skutočných prežití jednotlivých ľudí, ktorí sa rozhodli verejne prehovoriť o tom, čo videli a zažili. A títo samotní v tých dieloch svoje prežitia pred kamerou aj rozprávajú.

Táto oblasť, kde sa nachádza mesto Oakville, je pre miestnych dobre známa tým, že zhruba trištvrte roka im tam prší. Teda miestne podmienky a podnebie, ako domáci, dobre poznajú. Jednej noci tam ale padal nezvyčajný dážď. Niektorí domáci vraveli, že bol neobvykle hustý, ako sirup, ale šéf miestnej polície David Lacey, ktorého akurát na obchôdzke tento dážď zastihol, vravel, že je ako želatína a na čelnom skle auta pri spustení stieračov sa mu ním sklo tak zamazalo, že musel vystúpiť a ísť to ručne očistiť, lebo nič na cestu nevidel. Povedal tiež, že sa v ňom nachádzali aj akési žlté škvrny.
Po tom daždi sa začali diať udalosti, že ľudia začali vo veľkých počtoch chorľavieť, a nie len ľudia, ale aj niektoré psy a mačky začali hynúť. Niektorí ľudia začali mať prejavy ochrnutia a slabosti, zvracali a strácali vedomie, až potrebovali pomoc lekára. Toto sa stalo mame miestnej pani Barcliftovej, ktorá dokonca absolvovala aj záchranársky kurz. Keďže bola v oblasti zdravotníctva zbehlejšia, vzala s bratom, ktorý je tiež záchranár, vzorku tých hustých kúskov dažďa a pri nutnej hospitalizácii jej mamy, dala túto vzorku lekárovi, ktorý jej mamu vyšetroval, aby to dal na rozbor. Tie husté kúsky bolo po tom daždi možné nachádzať na rozlohe okolo 50 km² v okolí mesta Oakville.
Policajtovi Davidovi Laceymu, to ale stále vŕtalo hlavou, čo to bol za dážď a prečo za sebou nechal kúsky podobné vazelíne. Počas ďalšej obhliadky mu nahlásili jedno podozrivé auto a on ho šiel skontrolovať. Keď sa priblížil, videl dodávku a pri nej ľudí oblečených v zdravotných ochranných odevoch, ako zbierajú vzorky týchto kúskov. Tak šiel za nimi. Lenže oni rýchlo nastúpili do dodávky a odišli. Opísal si ale evidenčné číslo dodávky a tak zistil, že evidenčné číslo patrilo federálnej vláde a teda pomyslel si, a bol rád, že asi túto udalosť vyšetruje aj armáda a teda sa zaujímajú.
Následne ale aj David Lacey ochorel a to vravel, že počas celého života nevynechal ani jediný deň v službe. Zvracal, cítil sa veľmi slabý a mal vysoké teploty a to takmer tri týždne. Po troch dňoch ale prepustili z nemocnice aj mamu pani Barcliftovej a povedali jej, že sa nakazila nejakým neznámym druhom vírusu. Lenže čo je zaujímavé, že po tom daždi, aj nemocnice v tej oblasti hlásili vysoký nárast práve respiračných ochorení!
Pani Barcliftová vravela, že niekoľko dní po tom daždi sa nad ich mestom začali objavovať rôzne čierne lietadlá a helikoptéry a takéto prelety boli u nich jednoducho dosiaľ neobvyklé a prišlo jej to zvláštne.
David Lacey sa ale z toho zdravotne napokon dostal a samozrejme, ako je to normálne v jeho povolaní, snažil sa pátrať ďalej po súvislostiach. No získal aj on jedno výrečné prežitie, po ktorom zmenil názor, lebo jedného dňa ho začal sledovať vojenský vrtuľník. Keď došiel domov a vystúpil z auta, tak ten vrtuľník tiež zastal a vznášal sa nad jeho domom asi minútu a potom odletel. Potom mu to začalo dochádzať a ako sám povedal: ,,...bola to od nich správa, aby som sa držal od vyšetrovania ďalej.“
Potom, podľa slov pani Barcliftovej, sa začali objavovať v mestečku muži v čiernych oblekoch a pýtali sa otázky o veciach súvisiacich s týmto dažďom, o ktorých nemali ako vedieť a o ktorých nebola ani zmienka v oficiálnych vtedajších médiách. Pán Lacey hovoril, že bolo tiež zvláštne, že od miestnych úradov nedostali žiadne vyjadrenie ku tomuto neobvyklému dažďu. Požiadali oficiálne o rozbor aj ministerstvo zdravotníctva vo Washingtone, ale výsledok im jednoducho nedali a ani ho neuverejnili. Až tvorcovia tohto TV seriálu sa nejakou cestou dostali ku tomuto utajovanému dokumentu a výsledok rozboru bol údajne takýto: ,,Laboratórna správa identifikovala ľudské biele krvinky a dva typy baktérií, ktoré spôsobujú ochorenie.“
Pani Barcliftová ďalej hovorí, že epidemiológovia skúmali tú vazelínovú látku, a že sa údajne jedná o niečo, do čoho je možné vložiť baktériu, alebo vírus.
Ďalej bolo na rovinu v tomto diele uvádzané, že americká armáda robila od roku 1952 do 1996 pokusy s biologickými zbraňami, teda s baktériami a vírusmi, na vlastných ľuďoch!
A teraz si spomeňme na video Dr. Davida Martina. Nie je zaujímavé, ako v ňom on uvádza, že patent na teraz údajne ,,nový“ vírus SARS, bol národným inštitútom pre alergie a infekcie, podaný už v roku 2002?
Tie roky sú vedľa seba veľmi blízko, takže záver je, že táto pandémia nie je nič nového, iba pokrokovejšieho, ale zámer zostáva ten istý! 

Informácie v médiách a zámer vlád je teda cielený týmto smerom a je to cielená genocída ľudstva, o ktorej niektorí politici ani nevedia, ale sú iba poskokmi tých, ktorí tento zámer dobre poznajú.
Kto a prečo má na tom záujem sme vysvetľovali v predošlých príspevkoch. 

Prežívame teda obdobie súdu a boj Svetla s temnom!
 Áno, popri temnom zámere ničiť, ktorý sa bude stupňovať,
je tu aj Svetlý zámer, zachrániť tých, ktorí si to ešte zaslúžia.

Mnohí si myslia, že súd bude len pri nejakej globálnej pohrome a nie to, čo prežívame dnes, lenže opak je pravdou a každá generácia ľudských duchov prežíva očistu, ba aj prítomnosť Pravdy inou formou.

Nasledovný citát z Vesmírneho spojenia pre nás niečo dôležité dokazuje:
“VÝVOJ SVETOVÝCH UDALOSTÍ PRED BLÍŽIACIM SA KONCOM SVETA NEBUDE PRE ĽUDSTVO SPOČIATKU PRIAZNIVÝ, AVŠAK VINOU NEHO SAMÉHO!!!” 

Naša čitateľka získala ďalší veľmi výrečný dôkaz o prítomnosti mimozemských civilizácií o ktorý by sme sa radi podelili, nakoľko by niektorým mohol pomôcť sa zorientovať a položiť si nejakú otázku, ktorá smeruje aj vyššie od zeme a nie iba to, čo sa im ponúka zo všetkých dnešných médií.
Nech je to pomocou aj pre tých vodcov a ich obdivovateľov, ktorí sa tejto téme vyhýbajú, pretože nevedia toto prežívanie začleniť do Zasľúbení, alebo sami patrili k tým, ktorí v iné civilizácie neverili a museli by priznať svoje poblúdenie. 
Náš obdiv nech naopak patrí tým, ktorí museli bojovať s ľudskou hlúposťou a nenávisťou temna, aby nám toto poznanie priniesli!

Citujeme zo správy od nej:
„Október je pre mňa mesiacom „vďakyvzdania“, keď sa zo záhrady zberá úroda zeleniny a ovocia. Aj keď posledné roky zberáme menej plodov zeme z našej záhrady, predsa som vďačná Bohu aj za to malé množstvo úrody. Tento týždeň sme ukončili jej vyčistenie a prišla očakávaná orba. Na druhý deň po orbe som išla do záhrady,  pokochať sa v nej a poďakovať sa Bohu. Mala som pri sebe mobil, tak som záhradu spontánne odfotila. Keď som pozrela, čo som nasnímala, neverila som očiam.

Po týchto záberoch si plne uvedomujem, že prichádza zber nášho duchovného ovocia.“

Všimnite si aj tie body vľavo dole pod slnkom, ba aj ten, ktorý je pri zemi a je podobný ako tie, ktoré sme už uverejnili aj v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ.

Detail na objekty na oblohe:

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
17. 9. 2021

VYZNANIE
NEŽIVÁ VEDA

 

Rozum je produktom mozgu, mozog je orgánom tela, lenže telo je nie živé, ale iba po nejaký čas „oživené“ (*) tiež iba „oživeným“ duchom, ktorého „oživil“ BOH, ktorý jediný je ŽIVOT!

* (Namiesto výrazu „oživené“ by bolo správne uviesť – uvedené do pohybu.)

Aj keď pre ten rozum je to niečo nad jeho schopnosť pochopenia, skúsime si  pomôcť citátom od kompetentného:
„PREDSTAVA človeka o živote bola doteraz nesprávna. Všetko, čo nazýval životom, nie je nič iné než hnaný pohyb. Naň sa smie pozerať len ako na prirodzený prejav vlastného života.

V celom stvorení je teda formovanie, dozrievanie, udržiavanie a rozklad iba následným pôsobením viac alebo menej silného pohybu. Ľudský rozum prebádal tento pohyb a považuje ho za to najvyššie. Našiel v ňom taktiež svoju hranicu, za ktorú vo svojom bádaní nemôže prísť ďalej, pretože on sám je produktom tohto pohybu. Preto tento pohyb nazval ako vrchol svojho poznania jednoducho „silou“ alebo „živou silou“, alebo tiež „životom“.
Život, skutočný život, je niečo dokonale samostatné, dokonale nezávislé. Inak by sa to nesmelo označovať slovom „život“. Ale ten je jedine len v Bohu!

V človeku je jedine duch v spojení s tým životom, ale lepšie by bolo povedať, že iba môže byť!
Prečo? No preto, že väčšina ľudí o svojom duchu vôbec nevie, a preto taký duch, nemôže nadviazať spojenie s tým životom a tak je možné povedať, že takí ľudia nesú v sebe iba spiaceho ducha, aj keď ich rozum je bystrý. Lenže dosiahne iba do tých rovnorodých úrovni, do ktorých patrí iba to  jeho neživé telo! A to je prípad väčšiny našich vedcov, ba je to pre získanie Pravdy veľmi málo, ale práve je to to podstatné.  Preto im je ťažko uznať to, čo človek s „oživeným“ - prebudeným duchom berie ako samozrejmosť, ba potom také riešenia, ako boli predložené v príspevku „Dôkazy z Mesiaca“ nemôže prijať a vlastne pochopiť. Podrobnejšie vysvetlenie v  nasledujúcich riadkoch možno niekomu pomôže. To už ale bude záležať od toho jeho ducha, či ho dokáže zobudiť.
Toto moje osobné vyznanie je potrebné urobiť z viacerých dôvodov, aby konečne mohlo dôjsť k vzájomnému pochopeniu tých, ktorí sa zatiaľ rozchádzajú v názoroch na stav poznania ľudstva, ale v prvom rade tých, ktorí sa snažia zdieľať už spoločné presvedčenie, ale tiež sa to zatiaľ niekedy nedarí.  
Posledný príspevok na stránke pod názvom: „Dôkazy z Mesiaca“ si vlastne vynútil tento krok. Z príspevku jasne a logicky vyplýva, že je to súhrn prežití iba jedného, konkrétneho človeka, vekom už staršieho, takže renomé ostatných zostane nedotknuté a nepoškvrnené, ako sa niekto domnieva, ba obáva, keď dotyčný s niečím v príspevku uvedenom - nesúhlasí.  Obáva sa vydedukovaného záveru, ktorý ale logicky vyplynul z faktov podaných v príspevku, ako výsledok dokumentovaných prežití. Z položených logických otázok som sa snažil priviesť k tomu, čo vlastne priviedlo aj mňa k môjmu presvedčeniu, prezentovanému v príspevku, lebo z kladných odpovedí to jednoznačne vyplýva. Sú to tieto otázky:

1) Uznávate, že mimozemšťania sú prítomní aj na Mesiaci?
2) Uznávate, že dokážu ovládať gravitáciu?

3) Uznávate, že pomocou nej si dokážu ochrániť svoje objekty?
4) Uznávate, že nám je doposiaľ predkladaná nepravda?

No a keď si na tieto štyri otázky opýtaný zodpovie kladne, tak zákonite musí dôjsť  k presvedčeniu, akému dospel autor príspevku – a to bezvýhradne! Lenže kladne si na tieto otázky môže zodpovedať iba ten, ktorý mal nejaké faktické prežitia, ktoré u neho vybudovali to presvedčenie. Ak si na ne zodpovie kladne ten, ktorý prežitia nemal, tak sa nechal  niekým iba ovplyvniť, a  tak je iba pokrytec! Ako väčšina tých našich vedcov. Podobne  je ale hodnotený aj ten, kto na ne odpovie záporne.
A toto je problém všetkých našich vedeckých autorít, ktoré uznávajú iba to, čo ich naučili, ale chýba im to podstatné, to pravé presvedčenie, lebo im chýba potrebné prežitie! Lenže to potrebné prežitie oni nemôžu získať, lebo im chýba pri ich hľadaní  to podstatné: ČISTOTA! Prežitie môže získať iba ten, ktorého duch žiari tou čistotou, lebo získal potrebné spojenie! Preto až chcú získať tie prežitia a priblížiť sa ku Pravde, ba znalosti pravých večných prírodných zákonov, musí pri ich hľadaní vládnuť tá čistota, ale nie vypočítavosť a hľadanie výhod. Iba ten, ktorý hľadá iba preto, aby sa poučil a stal sa nezištným darcom tohto poznania aj pre iných, získa potom pomoc v tých dôležitých prežitiach, ba aj potrebné presvedčenie. To pravé, ktoré teraz vedcom a ľudstvu chýba. Chýba preto, že každý hľadá a báda iba preto, aby získal výhody vo forme obdivu, postavenia v hierarchii moci, kapitálu, a iných všemožných výhod, ktorých je veľa a každý má inú motiváciu k tomu hľadaniu, ale všetky iba tie nečisté, ktoré vylučujú pre neho to potrebné spojenie a následne prežitie.                     

Citát:
„Lenže sa to nestáva cez noc a nenapadne mu to v spánku, ale to vyžaduje vážne úsilie a veľké, silné chcenie, ktorému nesmie chýbať čistota.“

No a keď dotyčný nemôže získať to prežitie, lebo mu to neumožní jeho nečistota, tak odmieta všetko, ba všetkých, ktorí toto prežitie mali. A spôsobuje to jeho vnútorná a tichá žiarlivosť, o ktorej možno ani nevie, ktorú si ani neuvedomuje, alebo vie, ale ju ukrýva! Je to žiarlivosť na všetkých tých, ktorí prežitia mali, ktoré im závidí. A preto ich tvrdenia, ba aj fakty odmieta, alebo ukrýva, aby sa o nich nedozvedeli ďalší a aby sa on nedostal do pozície neznalého, a aby sa nepripravil o falošné, ba nezaslúžené výsady a výhody, ktoré si doposiaľ užíva, ale mu nepatria.  A toto je koreň, ba príčina všetkého zla a nevedomosti, ktorá teraz ľudstvu vládne! Tie výsady by mali patriť práve tým, ktorých on doposiaľ nazýva iba konšpirátormi, ba ich tvrdenia a fakty ukrýva, alebo iba zosmiešňuje. Ale už nie dlho! A plody tohto pestovaného pokrytectva teraz začíname žať a to vo všetkých oblastiach! A „príčin“ je pomenovaných veľa, ale tá pravá stále chýba, alebo sa ukrýva. Je to tá, ktorá je podaná v úvode. Tie ich „príčiny“, sú iba následky tej pravej a jedinej príčiny, teraz pomenovanej! Lenže presvedčenie tých „konšpirátorov“ nedokáže nikto zlomiť, lebo oni majú prežitia, ktoré vybudovali to pevné a nezlomné presvedčenie, podopreté nezvratnými argumentmi. Naše dejiny dokazujú, koľko tých „konšpirátorov“ bolo v minulosti neprávom upálených! Namiesto upálenia sa dnes využívajú tie úplatné médiá. A aj toto im tí „vedátori“ vlastne závidia, lebo cítia, že podobnej obete nie sú schopní a preto proti ním broja a tak sa plní to pravdivé  príslovie:

Pokiaľ máte Pravdu, nikto vás nemá rád!
alebo
Čím viac sa priblížite ku Pravde, tým viac ľudí oproti sebe poštvete!
Ktorý z vedcov je schopný tieto slová prijať, ba sa nenahnevá?
Tak ten už zobudil toho svojho ducha!

_________________________________________________________________________________________________________________________
21. 8. 2021 + DOPLNENIE 25.8.2021 
+ DOPLNENIE 11. 9. 2021

DÔKAZY Z MESIACA

 

Po dlhej dobe sa mi potvrdili moje pozorovania z Mesiaca, ktoré mi vtedy, pri mojom objave, ale až doposiaľ nedali spávať, a  teraz sa pokúsim posunúť ich aj čitateľom, teda verejnosti. Musím sa ale vrátiť do minulej doby, kedy to všetko začalo, teda do začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia, teda ešte pred tú slávnu „nežnú revolúciu“. Ja som mal vtedy moje prvé pozorovania mimozemských aktivít, tu u nás na Zemi. Uvediem iba dva prípady, aj keď potom ich nasledovalo viac, ba aj zaujímavejších. Ale tieto prvé dva boli pre mňa výnimočné. Prečo, to pochopíte z nasledujúceho textu.
Tento prípad, uvedený ako prvý, bol v skutočnosti druhý, ale preto som ich prehodil, lebo bol tento pre verejnosť vierohodnejší. Prečo? No preto, že mám naň svedkov, teda nemôže sa mi vyčítať, že som mal iba ja vidiny. A obidvaja svedkovia ešte žijú!
Bol som s priateľom na nočnej poľovačke, pričom sme kráčali cestou zimným, listnatým lesom, teda sme mali nad sebou na oblohu istý, ale iba krátky výhľad. Bolo to na hrebeni kopca a nad našou hlavou, asi vo výške možno ani nie sto metrov, letel žiarivý disk, ktorý osvetľoval Mesiac. Ten disk mal na hornej strane akoby priehľadnú, ale vlastným svetlom osvetlenú kupolu, na vrchu ktorej blikal majáčik oranžovej farby. Lenže v tej osvetlenej kupole sme nevideli nikoho, lebo sme sa pozerali zospodu, teda sme videli iba jej hornú časť. Tento prelet mi následne potvrdil aj jeden môj kolega, ktorý bol rovnako vonku, ba dokonca mal dokonalejšie pozorovacie možnosti, lebo bol na voľnom priestore, ale zas o hodne ďalej od toho objektu. Lenže mi uviedol, že ten objekt následne letel aj nazad. To sme my už ale nevideli, lebo sme mali prácu s úlovkom. Objekt letel z juhu na sever, možno mierne severovýchod.

Druhý prípad bol ešte pozoruhodnejší, ale žiaľ, na ten nemám priamych svedkov, aj keď predsa. To som sedel na poli počas noci a teda som mal výborné pozorovacie možnosti aj na oblohu, ktorá ma zaujímala rovnako, ako poľovanie a dalo sa to teda dokonale skĺbiť. Nad horizontom kopcov, ktorých priemerná nadmorská výška bola okolo tisíc metrov, asi 40 stupňov nad tými kopcami, sa na oblohe razom rozsvietili dva veľmi silné svetlomety, ktoré svietili nadol, ba akoby pátrali po niečom, lebo menili uhol, dokonca svietili aj mojim smerom, ale nie pred kopce z môjho pohľadu, ale ďaleko až za tie kopce. Potom bolo vidno, ako zhasínajú podobne, ako svetlomety auta. Následne sa zasvietili znovu, a to v momente  o hodne bližšie ku mne, ale ich lúče stále dopadali za kopce. Svetlomety boli od seba vzdialené na ešte o čosi väčšiu vzdialenosť, ako sa javí na oblohe Mesiac. Veľmi ma to zaujalo, lebo som hneď pochopil, že ten objekt musí byť ohromných rozmerov, ba aj veľmi vzdialený, keď lúče nedopadajú medzi mňa a tie kopce, ale možno až niekde veľmi ďaleko.
Ráno som o svojom pozorovaní povedal kolegom v práci, ktorí sa zachovali obdobne, ako sa chová väčšina aj dnes. Nič iné som od nich ani nemohol očakávať. Ja som ale po návrate z práce sadol nad podrobnú porastovú mapu a zo zistených údajov, teda výšok a uhlov, som sa dopracoval k záveru, že ten objekt musel byť vo výške 40 – 60 kilometrov vysoko a musel byť veľký 25 kilometrov. Tento údaj je dôležitý, tak si ho zapamätajte. Lenže nasledujúci deň ráno, keď som prišiel do kancelárie polesia, rozrušene na mňa volal ekonóm: „Jaro, Jaro, teraz v správach hovorili, že ten objekt pozorovalo aj nejaké lietadlo!“ Takže som si počkal na opakovanie tých správ a zneli nasledovne: „Sovietske dopravné lietadlo, letiace na linke Kyjev – Minsk, malo zaujímavé pozorovanie. Piloti videli letieť obrovský objekt, ba udávali, že letel vo výške okolo 40 až 60 kilometrov, teda ako polovica Pskovského jazera, nad ktorým letel. No a toto jazero má dĺžku 50 kilometrov. Svietil dole silnými svetlometmi, takže bolo možné dokonale všetko rozoznať, ako autá, ba aj domy.“ Takže aj toto moje pozorovanie sa mi nakoniec úplne potvrdilo. Žije ešte aj tento ekonóm, ba aj kolegovia. 
A boli to tieto moje prežitia, ktoré ma inšpirovali k tomu, že som si povedal, že keď sú tie mimozemské aktivity prítomné tu, dole u nás na Zemi, že musia byť pozorovateľné aj mimo, teda na Mesiaci a keď lietajú väčšinou v noci, tak bude výhodné, zamerať sa na ten Mesiac. Preto som si zadovážil istú výbavu, v medziach svojich skromných možností. PC som už mal a tak som si dokúpil teleskop so stonásobným zväčšením, ku ktorému bol pripojený snímač obrazu, so zväčšením 1,6, teda som získal obraz so 160 násobným zväčšením a keď ku tomu ešte pripočítame obrazovku monitoru, ku ktorému bol teleskop pripojený, ba aj možnosť zväčšenia cez PC, tak to už boli celkom zaujímavé pozorovania Mesiaca. Pritom som si zaujímavé zábery mohol ľubovoľne ukladať do PC, alebo aj mazať. No a keďže som už bol na dôchodku, tak bolo aj času na to a využíval som každé vhodné podmienky, ba už aj manželka ma hnevala, že či ma to baví, pozerať stále to isté! Lenže ono to nikdy vlastne nebolo to isté! Mal som veľa zaujímavých pozorovaní a aj odlet objektov z Mesiaca, z ktorých niečo možno nájsť na tejto stránke. Lenže teraz je veľa toho, mimo chcenú tému.

Podarilo sa mi na Mesiaci objaviť istý objekt, ktorý sa vymykal mojej schopnosti chápania, a vlastne až doposiaľ, kedy sa mi znovu dostalo potvrdenia aj z inej strany. Práve preto som sa rozhodol až teraz o tom napísať. Prečo? No preto, že som tam objavil veľmi vysokú vežu, ktorá podľa môjho odhadu po porovnaní s okolitými a mne známymi krátermi, mala výšku 25 kilometrov. Lenže veľmi zaujímavý, ale pre mňa nepochopiteľný bol jeden fakt: táto veža tam nebola pozorovateľná vždy! Niekedy tam akoby nebola, teda na tom mieste chýbala!
Podľa mojej úvahy som si začal dávať túto „vežu“ do súvislosti s mojim minulým prežitím a pozorovaním na Zemi, potvrdeným aj tým lietadlom. Uvažoval som tak, že ten objekt, je totožný s tým, ktorý som pozoroval a ktorý tam niekedy „parkuje“ a inokedy niekde poletuje. Veď to aj pripomína naše rakety na rampe.  Lenže teraz, po tom potvrdení aj z druhej strany, sa začala črtať aj iná, ba ešte fantastickejšia úvaha, keď je známe, že je tých veží tam viac, s ktorou sa teraz pokúsim vás zoznámiť:
Musíme si uvedomiť, že moje pozorovacie stanovisko na Zemi sa voči Mesiacu mení podľa toho, v akej polohe je os obidvoch telies navzájom, ba aj podľa toho, v akom uhle dopadajú slnečné lúče na ten pozorovateľný objekt, teda aj podľa polohy Slnka. Preto ani jedno moje pozorovanie nebolo vlastne totožné, aj keď som pozoroval rovnaký objekt. Keď sa teraz zistilo, že tie veže sú z materiálu podobnému nášmu sklu, tak si musíme uvedomiť, že keď sa lúče odrážajú od plochy toho objektu, tak sa stáva pozorovateľný, ale keď ním prechádzajú, stáva sa naopak neviditeľný, lebo cez objekt pozorujeme okolitú krajinu. Rovnako ako je tomu aj pri bežnom okne. 

Spomínané potvrdenie, záber tej veže, sa objavilo v TV dokumente ,,Záhadný vesmír“ na Prima Zoom, a bolo to v 20. časti, ktorá sa volala  ,,Odvrátená strana Mesiaca“.
Pre porovnanie uvádzam snímku veže zo spomínaného TV dokumentu a aj tú, ktorú sa podarilo natočiť teleskopom mne a už bola použitá aj v príspevku: ,,UFO NA SLOVENSKU – MESIAC SVEDOK PRAVDY“.

 

Po týchto faktoch si treba uvedomiť, že tie veže majú zaručene dôležité využitie, ba aj fakt, že z vrcholov tých veží, rozumne rozmiestnených po povrchu Mesiaca, je možné vlastne pokryť pozorovateľne celý jeho povrch. No a všetci dobre vieme, že my sme najskôr stavali vysoké stožiare, ktoré mali umožniť komunikáciu, neskôr sme ich nahradili satelitmi na oblohe, ktoré sú už dnes na mnoho funkcií a majú nám pomôcť predvídať isté okolnosti, ba aj pozorovať Zem, čo sa na nej deje. Na orbite už máme nebezpečné vesmírne smetisko, o ktorom už uvažujú, ako orbitu vyčistiť, lebo môže nás následne ohrozovať, ba aj ďalšie nové satelity. Ohrozovať nás môže ale aj to, čo prilieta z vesmíru vzdialeného, ako meteority, meteory, bolidy a kométy, ba aj tie lietajúce cudzie objekty. Stále hľadáme vhodné technológie, ako sa tomuto ohrozeniu vyhnúť. Zatiaľ ale neúspešne. Lepšie by bolo potrebné povedať, že ohrozeniu sa snaží zabrániť iba hŕstka vedcov, ale väčšine ide o opak. Niektorí hľadajú záchranu iba pre malý počet vyvolených!
No a teraz si už môžeme vydedukovať z napísaného, že tá civilizácia na Mesiaci, je už technologicky na takej úrovni, že neprodukuje tie smeti a rôzny odpad, ako my, ale je pre našu primitívnu technológiu vlastne akoby skrytá, teda neodhaliteľná. Teraz si ale musíme ešte niečo dôležité doplniť. Vo vesmíre sa odhaľujú iba tie ešte nezrelé civilizácie.
Okrem tej veže, ktorú som ja na Mesiaci objavil, vŕtal mi v hlave ešte jeden veľký problém, ktorý nám tiež veľa objasní, ba aj doplní. Treba si uvedomiť, koľko tých meteoritov, a podobných objektov vlietlo do našej atmosféry, ba niektoré aj dopadli na zem, počas tej dlhej doby môjho pozorovania Mesiaca. A potom je tu druhý fakt: Mesiac je celý pokrytý krátermi o rôznej veľkosti, čo dosvedčuje, že aj naň dopadá veľa toho rôzneho vesmírneho materiálu. Dopadá...(dopadalo) ešte viac, ba všetko na jeho povrch, lebo nemá atmosféru. Z tohto dôvodu som ja dúfal, že sa mi počas môjho pozorovania podarí vidieť a aj nasnímať dopad aspoň jedného takéhoto telesa. Samozrejme som vedel, že žiariť nad Mesiacom ho nemôžem vidieť, lebo tam chýba atmosféra. Lenže dopad takého telesa je spojený s tak obrovskou energiou, ktorej sa aj na Zemi obávame, a to aj keď nás chráni atmosféra, že by pri dopade na tmavú plochu Mesiaca musel byť vidno záblesk tej veľkej, uvoľnenej energie. Naopak, pri dopade na osvetlenú časť Mesiaca, by muselo byť vidno oblak prachu, ktorý by sa uvoľnil pri dopade. Veď naši vedci tvrdia, že keď vyhynuli veľké zvieratá, bolo to po dopade veľkého meteoritu, Zem zahalili také mraky, že všetko zostalo v temnote a chlade. Prečo som ja potom, počas celej tej dlhej doby, nenasnímal ani jeden najmenší dopad takéhoto telesa na Mesiac, keď na Zem ich za tú dobu dopadla kopa? Mesiac je najsledovanejšie teleso našej slnečnej sústavy a ešte nikto sa nepochválil, že nasnímal naň dopad meteoritu. Moja odpoveď je nasledovná: 

Keď už vieme, že na Mesiaci žije, alebo pôsobí vyspelejšia civilizácia,
tá už dokáže včas taký objekt odhaliť, ba ho aj zlikvidovať! 

No a práve tento fakt, je ďalším dôkazom prítomnosti vyspelejšej civilizácie na Mesiaci!

A tak sme našli aj využitie tých veží na Mesiaci, ktoré určite plnia viac funkcií, ba sú dôkazom už aj nám známej pravdy: „Vývoj sa uberá od primitívneho, cez zložité, ku jednoduchému!“ Len žiaľ, že väčšina civilizácií sa až ku tomu jednoduchému nedostane, ale sa dovtedy zlikviduje...alebo príde zaslúžený trest, o ktorom sa píše vo všetkých duchovných knihách. A na tejto ceste sme aj my! Tie veže na Mesiaci dokážu zastať všetky tie naše primitívne technológie, ktoré už začínajú byť tými zložitými, ba preto máme všetky tie teraz prežívané sprievodné problémy. Spôsobuje to tá večná chamtivosť a mocichtivosť vládcov, ktorí sú ochotní vo svoj prospech zničiť všetkých, ba všetko okolo seba. A túto dobu tu teraz máme!
Vyspelá civilizácia neprodukuje už žiadny odpad a to ani energetický, a ani hmotný, lebo využíva voľné a čisté energie vesmíru a preto je vlastne neodhaliteľná. Nepotrebuje žiadne zbytočné stavby, ako sú cesty, supermarkety, športové haly, fitneská, a mnoho iného, ani ropu, ani atómovú energiu, ba ani zbrane. Dokonca ani kostoly a mešity, lebo im vládne iba pravá služba Bohu. Lenže sú aj civilizácie, ktoré slúžia inému pánovi, ale to je tiež teraz mimo témy. Vo vesmíre sa dajú odhaliť iba takí bordelári, ktorí tento bordel produkujú, sú preto terčom pozorovaní, ako sme pozorovaní my, lebo ohrozujeme iné bytosti nie iba na Zemi, o ktorých ani nevieme, ale aj v iných úrovniach stvorenia. Čo myslíte...dokedy ešte budeme trpení tými vyspelejšími, ktorých vlastne tiež ohrozujeme?

Spamätajme sa, lebo bude neskoro!
Ale iba pre nás...pyšní pozemšťania!

Prežívame tento cirkus a bordel preto, že sa našimi vládcami necháme „vodiť za nos“, teda klamať, ba ešte im robíme poskokov a necháme sa využívať. Dokonca si ich sami volíme! A keď sa nás niekto snaží o tom presvedčiť a poučiť, tak ho zaradíme medzi konšpirátorov, alebo ho zavrieme na psychiatriu, umlčíme inak, dokonca ho aj zlikvidujeme. A to za potlesku tej verejnosti, ktorú môžeme smelo nazvať masou hlupákov!

Tak čo, presvedčia niekoho tieto fakty?
Až nie, nech si odpovie sám, do ktorej skupiny patrí!

 

* * *
DOPLNENIE

Je veru zaujímavé, že akurát v nasledujúcej 21. časti už spomínaného TV dokumentu ,,Záhadný vesmír“, boli uvedené ďalšie fakty, ktoré si myslíme, že dobre nadväzujú na tento príspevok a pravdivosť v ňom napísaného len podtrhujú. Chceme sa preto opäť o informácie podeliť, pretože deň čo deň človek môže získavať dôkazy verejnej manipulácie ľudí smerom ďaleko od skutočnej pravdy a skutočného života. Lenže žiaľ, stále je málo tých, ktorí si položia otázky: ,,Prečo nám je bránené získať toto pravé poznanie? Prečo je snaha mocných tohto sveta ukryť pred nami skutočnú pravdu?“

Koncom šesťdesiatych rokov v Estónskom meste Tallinn, si jedného dňa jeden pán chcel na dvore vykopať studňu. Keď došiel do hĺbky zhruba šesť metrov, narazil na veľmi tvrdý kus nejakej platne. Skúšal sa cez to prebíjať, nakoniec sa mu to nejako podarilo a voda odtiaľ začala vyvierať, ako aj chcel. Lenže ten materiál sa mu zdal neobvyklý a kúsok z neho, ktorý sa mu podarilo odštiepiť, dal na chemický rozbor. No a po rozbore to začalo byť zaujímavé, pretože v laboratóriách zistili, že takýto materiál s magnetickými vlastnosťami my na Zemi nedokážeme vôbec vyrobiť a ani sa prirodzene na Zemi nemôže vyskytnúť. Tak odkiaľ sa tu vzal?
Tento materiál sa údajne skladá z 38 chemických prvkov Mendelejevovej tabuľky a niektoré z nich, je podľa našich pozemských poznatkov, ani nie možné vzájomne zlúčiť.
Napriek tomu, že materiál vyzerá ako kov, má bunkovú  štruktúru rovnakú, ako bunková štruktúra rastlín!
A takto znie zistené výsledné zloženie záhadného materiálu: ,,Je to magnetický kompozitný materiál armovaný vápenato železito kremičitými vláknami, ktorého matricou je kovové sklo.“
To ale z tohto zážitku toho pána nie je všetko, pretože na to miesto sa samozrejme nahrnuli vládni technici, lebo už asi tušili o čo sa tu jedná, no stále s istotou nevedeli povedať, akému predmetu tá platňa s týmto materiálom patrí. Bol privolaný ruský vedec, ktorý urobil na mieste biolokáciu, ktorou zistil tvar toho podzemného predmetu a aj jeho odhadovanú veľkosť.
Tu je jeho výsledok meraní:

Takže aj tu nachádzame, pravdepodobne havarovaný,  mimozemský letún - UFO, na ktorého plášti sa našiel materiál podobný sklu. Teda prieskumné lietajúce veže z Mesiaca sú už tou zdokonalenou a väčšou verziou.
To, že materiál letúnu má bunkovú štruktúru rastlín len potvrdzuje fakt , ktorý bol v príspevku napísaný, že sú civilizácie, ktoré už dokážu vytvárať zliatiny materiálov prírodnou cestou, teda je to pravý bio priemysel, nám dosiaľ neznámy, a tak už znečistenie v značnej miere nevytvárajú.
Spomenuli ešte zaujímavosť, že podľa nich je tento letún zapichnutý v zemi aj niekoľko tisíc rokov a tiež zistili, že ten materiál podobný sklu, má stále akúsi neznámu energiu, ktorá má vplyv aj na ľudí.
Aj tento fakt niečo napovedá, lebo údajne mali záujem o výskum materiálu aj Japonci, a aj tam prišli, ale americká vláda im u Estóncov zariadila, aby ich jednoducho poslali domov, lebo nález chceli získať pre seba.
Oficiálny záver pre verejnosť bol taký, že sa nenašlo nakoniec nič zaujímavého a že materiál platne o ktorom sa tak v médiách vtedy rušne hovorilo, bol obyčajnou bežnou u nás sa vyskytujúcou zliatinou. Teda takto nakoniec verejnosť uspali, ktorá sa ale sama uspať nechala!

Ľudia, usilujme sa všetky tieto fakty pre seba zúročiť správne. Pretože dokazujú, že existuje poznanie, poznanie pravých prírodných Božích zákonov, o ktorých nevieme nič a ktoré je úsilie pred nami zamlčiavať a tajiť už oveľa dlhšie, než v zemi leží ten letún.
Neuspokojme sa len s konzumným materiálnym ,,životom“, ktorý je len jedom a smrteľným spánkom nášho ducha!
A to je náš cieľ týchto príspevkov, prebudiť ducha zo spánku, aby sám pre seba začal konečne hľadať to pravé poznanie Božích zákonov a tak ešte v poslednú chvíľu získal možnosť svojej záchrany!

* * *

11. 9. 2021

Podarilo sa nám získať ešte jeden dôkaz. V dokumente „Nebezpečné nebo“ ktorý odvysielali na CS Mystery 10. 9. 2021 bol podaný ďalší veľmi výrazný dôkaz a záber veže, ktorú spomíname aj v príspevku. Lenže tento krát ju bolo vidno nie oproti povrchu Mesiaca, ale na horizonte a tak je dôkaz ešte zreteľnejší. 
Ani v tomto dokumente, kde venovali Mesiacu značnú pozornosť, nespomenuli výraz meteorit v súvislosti s Mesiacom a rôznymi svetlami, a objektmi, ktoré sa tam vyskytujú. Jedine pri Zemi niekedy bolo tvrdené, že to môže byť meteorit. To je jasný nepriamy dôkaz prítomnosti inteligencie na Mesiaci.

_________________________________________________________________________________________________________________________
6. 8. 2021

BLUDÁRI

A teraz nech si všetci tí, ktorí si myslia, že sme to s posledným príspevkom necitlivo prehnali, položia nasledovnú otázku:

Bola pri poslednej pomoci ľudstvu zo Svetla JEHO VYSLANKYŇA zoslaná dole do našej hmotnosti bez pomocníkov?

Ešte nikdy v minulosti sa to nestalo! A nestalo sa to ani naposledy, pri vtelení Prakráľovnej!
No a teraz, nech si všetci zas položia ďalšiu otázku:

Kde boli tí jej pomocníci, keď ich najviac potrebovala, ba ktorí si tú poctu zaslúžia?
Poctu, nazývať sa pomocníkom!

Nebudeme odpovedať za čitateľov, lebo ich vlastne nebolo, ba nenájdu ich ani oni samotní!
A sú to práve všetci tí, ktorí teraz vnútorne cítia, že prišli sem, na Zem, s nejakým poslaním, ale žiaľ, blúdia v rôznych duchovných smeroch, ktoré s ich pravým poslaním nemajú nič spoločné. Ale stále je ešte čas pre Pravdu, ale hlavne pre nich samotných. Lenže to by sa museli najskôr vzdať svojej namyslenosti a pýchy na tú svoju domnelú duchovnú vyspelosť, obrniť sa pokorou a uznať, že aj pre nich platí tá rada Izaiáša, že:

Ich oči zostali slepé a uši hluché, lebo otupelo ich srdce!
Viac sa nikomu poradiť nedá!
Toto je naše ospravedlnenie pre tých, ktorí to neuznajú ako radu!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
4. 8. 2021

SKLAMANIA

V poslednom príspevku bola z našej strany snaha pomôcť niektorým (taktne poukázať na večne sa opakujúcu chybu tých, ktorí mali byť pomocníkmi vyslanca – vyslankyne Svetla).
A dopadlo to znovu presne tak, ako vždy doposiaľ! „Oči zostali slepé a uši hluché“ – teda presne tak, ako nám to predpovedal Izaiáš. Aj keď bol text tak výrečný, že mnohých zraňoval, nebol dosť ostrý a priamy, aby zasiahol tak, ako bolo chcené.

Preto teraz bude niečo ešte doplnené a je nám jedno, koľkí návštevníci stránky odpadnú tak, ako tomu bolo v roku 1998, keď sa ich vypočítavé očakávania nevyplnili podľa ich túžob. Doba je už tak pokročilá, že: „na preťahovanie medových motúzov popod nos, je už veľmi neskoro!“ V týchto úvodzovkách je staré, ale múdre príslovie, ktoré možno tiež tí teraz dotknutí – nepoznajú. Ku svojej chybe. A bude to povedané celkom presne, vecne – „po lopate“, teda tak, aby nikto nemohol pochybovať o tom, či to správne pochopil:

Terajšie „duchovné hlásne trúby“, teda tí, ktorí sú aktívni, prespali správnu dobu,
čo teraz duchovne cítia, lebo boli to oni, ktorí mali byť týmito hlásnymi trúbami,

ale v roku 1998 a byť pomocníkmi pri tom novom, ba pomocníkmi TEJ, ktorou
pohrdli a zostali znovu iba pri tom starom, už pre nich prežitom.
Koľko že ich splnilo svoju úlohu? A koľko stúpencov zostalo?
Na túto otázku nech si zodpovedia oni samotní, ba aj tí ich terajší poslucháči.

Toto terajšie tvrdenie dokazujú jednoznačne prežívané fakty: Všetci tí, ktorí majú teraz priestor na svoje aktivity a sa im aj darí, nie sú pri pravde, lebo temno neohrozujú, ale mu naopak nevedome pomáhajú, lebo zostali pri tom starom, už pre dnešok prežitom.
Nebudeme sa opakovať v tom, akú dobu teraz žijeme, iba stručne dodáme: „Pán zahalil svoju tvár!“ A všetci praví nasledovníci a šíritelia Jeho Slova, to veľmi tvrdo pociťujú. Ale aj tak neprestávajú plniť svoju úlohu. Aj keď žnú iba nepochopenie, ba možno aj nenávisť, ba tvrdé útoky z temna! Počas celých našich dejín tomu tak bolo. Prečo sa nikto z toho nepoučil?  Pociťujeme to tak tvrdo, ako tomu bolo pri samotných Vyslancoch Svetla. Nikto z tých, ktorí to neprežívajú, by to neuveril a preto o tom nepíšeme, ba ani nebudeme. A ani sa teraz nesťažujeme, iba vecne konštatujeme. Ku pomoci niektorým!

Koľko ich bude, to je na každom z nich!

_________________________________________________________________________________________________________________________
29. 7. 2021

BLÚDENIE

Je smutné, ako v dnešnej, tak výrečnej dobe, ktorú žijeme, mnohí čitatelia Posolstva Grálu, ba aj Večných zákonov, skackajú po rôznych duchovných smeroch, vracajú sa tam, kde pre nich by to malo byť už prežitkom a nekonajú podľa toho, čo to ich už získané, ale iba navonok predstierané, vlastne malo požadovať! Malo požadovať, ako majú konať!
Lenže konať vyžaduje sebapremáhanie a aj námahu, ktorá im je cudzia, ale viac im vyhovujú ľúbivé sľuby už prežitých duchovných smerov, pochádzajúce iba od vypočítavých ľudských duchov, ktorí sa snažia seba samých pasovať na vodcov.
Je zbytočné takto konajúcim robiť dlhé kázanie a preto bude nasledovať iba veľmi krátka rada:

Pre istú skupinu ľudských duchov sú tieto menované aktivity POKROKOM, ale pre tých, ktorí už poznajú Posolstvo Grálu, ba aj Večné zákony, sú ÚPADKOM!

BOJ

V jednom z predošlých príspevkov sme uverejnili videnie, ktoré bolo istým proroctvom a je veľmi dôležité. Bolo to videnie čiernej mačkovitej šelmy, ktorá prechádzala sprava doľava. Mnohí sme čakali, čo nás čaká a môžeme napísať, že pôsobenie tejto šelmy - ZLA sa v posledných mesiacoch skutočne prejavuje čoraz silnejšie a očividnejšie. Neostali sme ale bez pomoci a nemusíme zúfať, lebo prišla nám istá pomoc nádeje, ktorú následne potvrdili aj skutočné udalosti a prežitia. Preto by sme teraz chceli uverejniť prednášku od Abdrushina – Radcu - Ducha Pravdy, ktorá pre nás niečo dôležité potvrdzuje a dosiaľ bola nie známa, ktorá je však skutočným nápojom pre ducha človeka a posilnením v tejto dobe:

19. mája, TURÍCE – z neuverejnených hovorov

Prednášky od Abdruschina

O Žiariacej Hviezde

100. Veľká bolesť ide všetkými krajinami.

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy!
Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov.
A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská domýšľavosť!
Potom však nastane chvenie, ktoré bude podmienené priblížením sa Hviezdy * a v určitom, okamžiku sa pripoja všetky svetové telesá. Je to okamih, kedy nastane kríženie lúčov, kedy sa stretnú záchvevy a kedy sa stretnú s bodom, ktorý pomocou zákona tiaže nadviaže celkom vzájomné spojenie vo vašom systéme.
Súhvezdia sa otáčajú, Lev mení postavenie. Z toho vznikne nový a neznámy rytmus hviezdnych dráh a všetkým otrasie. To naplní atmosféru plynmi, farebnými výparmi, vzduch sa rozochveje, otrasie a zachveje sa každý lúč, to sa pohybujú nebeské telesá – oku poznateľné zo zeme. Otrasie to strašnými záchvevmi okolo telies a na zemi to pocítite.
Namodralo trblietajúce sa svetlá vám tancujú pred očami, slnečná pletena sa chveje tak, že nie ste schopní stáť, zmocní sa vás závrat, nohy vypovedia službu. To je od vás dvojnásobne žiadané, aby  ste sa pohybovali lebo toto všetko je sila v procese premien. Viete čo je to, čo to znamená a snažíte sa to ovládnuť. Lenže nie pomocou strnulého násilia, ale pomocou múdrosti. Zachovávať mieru vo všetkom je teraz príkazom. Ovládaním sa vo všetkom, duchovne, telesne, duševne, myšlienkovo.
Bude ťažkým silným trápením pochopiť to pre všetkých tých,  ktorí merajú všetko svoje nové prežívanie a skúsenosti iba silou rozumu. Rozkladajúca sila ich stravuje na tele a duši. Priestorom prúdi teraz množstvo lúčov, ktoré sa trblietajú všetkými farbami ako tisícnásobne lomené slnečné svetlo a tieto lúče vykonávajú bolestné účinky na nervy. Majú temer rozožierajúce, rozkladajúce pôsobenie na všetku hutnosť. Prichádzajú prudko hlavne tam, kde by sa chcelo pozemské chcenie votrieť pred dôležité požiadavky ducha; vytvárajú konflikty, ktoré nútia k pôsobeniu a k boju a ku zničeniu. Vyzdvihujú všetko zlo a prenikavo ho osvetľujú a z toho vzniká očista, polepšenie alebo vylúčenie.
Nechajte preto vniknúť do seba iba čisté myšlienky, ale ešte viac ich nechajte zo seba vychádzať, lebo pomáhajú posilňovať žriedlo sily okolo vás tým, že jemný obal, ktorý okolo vás tvoria, bude prijímať svetlé lúče stále rýchlejšie, stále čistejšie a bude prepožičiavať stále viac ochrany. Už nehĺbajte o vás ani o iných. Nechajte každému jeho náklad, ktorý na seba naložil, aby ho niesol sám. Nezaťažujte sa tým, inak nemôžete vyletieť do výšky až tam, kam nezaťažený smiete stúpať.
V pohybe súdu sa vytvárajú žiarenia, ktoré zápalne preskakujú do hrubohmotného sveta a tu pôsobia podľa rovnorodého druhu, ktorý nesú v sebe. Pokiaľ je to však raz tak ďaleko, nedá sa na tom nič zmeniť; lenže ak sa zlepšia potom ešte naraz tiež ľudia, tak sa musí toto nové, dobré chcenie najskôr znovu vytvoriť v jemnohmotnom, musí tam dozrieť až ku celkom určitému stupňu, aby až potom zapôsobilo na hrubohmotné svojim druhom lúčov. Medzitým sa však valí to už odtiaľ bežiace v hrubohmotnom pokojne ďalej, pretože ono vami zmenené chcenie sa má iba potom ubrať rovnakou cestou a môže tak v hrubohmotnom pôsobiť omnoho neskôr, ako to skrz vás vzniklo! Možnosť urýchlenia pritom spočíva v sile chcenia!
A preto som vás včas upozornil na udalosti, katastrofy v duchovnom, bytostnom a jemnohmotnom svete, aby zmena vo vašom chcení nebola schopná pôsobiť až potom, keď už bude táto zem v troskách!        
Koľko ľudí sa potklo a padlo, pretože pre nich nebolo možné  nasledovať vlastný zmysel starých slov: „Vzdaj sa (zriekni sa) najskôr seba, potom sa znovu zrodíš, silný v duchu a zachvievajúci sa do netušených výšin.“
„Vzdaj sa“ – neznamená vo všetkej jednoduchosti nič iného než: Nasmeruj svoje vlastné myslenie podľa Vôle Božej, snaž sa zjednotiť svoje chcenie s Božím, potom prerastieš seba samého, budeš stúpať do svetlých výšin, pretože sa ty, teda tvoje vlastné ľudské myslenie postaví  do vyššej Vôle Božej a týmto sa vzdávaš. Potom zostáva takto konajúci ľudský duch plne vedomý a stane sa silnejším ako by sám mohol byť, pretože takto s ním je a pôsobí vo všetkom Božia sila!
Teraz viac než kedykoľvek strážte svoje myšlienky a jazyky, vy ľudia, bráňte sa proti každému vyklíčeniu tichého, špatného názoru a nesprávneho pochopenia či úsudku, ktorý môže spočívať vo vašich slabostiach. – Cvičte sa a strážte sa.
Keď reptá tvoj hnev často k nebu a keď prosí tvoja duša o silu pokory, potom je to môj hlas, ktorý ťa roznecuje; lebo sa máš učiť ovládať a tiež sa rozhnevať a tvoja sila musí byť tak veľká ako tvoj hnev a tvoja pokora musí byť tak veľká ako tvoj hnev.
Očistené (napravené) bude ešte všetko, čo skrýva kalné a zármutok bude vzbudený udalosťou často v málo rozvážnych sekundách a objavujúc sa v najmenej očakávanom okamihu a jednaní.
Keď budete v sebe živými a keď pochopíte pre seba a pre ostaných to podstatné a pravé okamžite pomocou citu, vtedy stojíte v zákone. Slovo prebýva vo vás, žijete tiež vy v ňom? Len potom môže vo vás prebývať Pravda keď mu vytvoríte priestor svojim bytím a keď ho zachováte po všetky časy. Potom zostávate tiež vy živými, inak nie.
Kde sa podívam, vidím ešte úzko obmedzenú pôdu, medze, ktoré ešte nie sú pohyblivé. Všetko poznať, prežiť a pochopiť a z toho zbujnieť, to je požiadavka Pána.
Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď vám to útechou.

                                                                                                                      Abdrushin           
Turíce 1929         

Tieto slová sú tak posilňujúce, že každý živý človek, ktorý v tejto dobe trpí, v nich musí nájsť potravu a obšťastnenie. Aby sme však ostali vecní nadviažeme na časť o žiarení Leva. Znalí nových poznatkov o stvorení z Posolstva Grálu, ale aj Večných zákonov, už môžu vedieť, že Lev je ako praobraz a cnosť odvahy a hrdinstva sformovaný ako jedna z prvých bytostí stvorenia a jeho žiarenia prenikajú nadol, aby pomáhali a povzbudzovali ľudí vo vývoji. Podľa nás by práve tieto žiarenia mohli byť istou odpoveďou Pána na pôsobenie šelmy. Iste nie je náhoda, že videnie, aj táto prednáška, prišli v rovnakom čase. Aby sme to povedali čím zrozumiteľnejšie – kým temno bude usilovať odviesť ľudí ľsťou a klamstvom z tej správnej cesty prostredníctvom šelmy, naopak žiarenia Leva budú pôsobiť na ľudí silnejšie než dosiaľ a nejeden svetlý hrdinský čin ľudí za Pravdu bude protiváhou tejto temnej snahy!

BOJ SVETLA A TEMNA SA TEDA ZOSILNÍ EŠTE VIAC!

To znovu nie je len teória, ale život to už začína potvrdzovať, nakoľko sa stalo niečo, čo mnohí po Pravde túžiaci už dlho očakávajú. Významný človek - predseda istej celosvetovo angažovanej organizácie, ktorá spravuje patenty nabral odvahu a vyšiel s pravdou na verejnosť ohľadom koronavírusu a aj vakcín, ba odvysielal fakty v istom nemeckom rádiu. Tieto nemožno nazvať „konšpiračnou teóriou“, nakoľko sú to len údaje, ktoré musia otvoriť každé oči, ktoré prídu s týmito informáciami do styku a každý si ich môže aj overiť:

https://otevrisvoumysl.cz/dr-david-martin-reiner-fuellmich-zadny-novy-koronavirus-a-varianty-tu-nejsou-exkluzivni-rozhovor/

Potvrdil sa teda náš názor z minulosti, že táto epidémia je výtvor temných síl na Zemi a má iba znovu v predstihu spochybniť predpovedané zasľúbenia pre posledný súd. Temno nás zamestnalo pandémiou, aby sme nemali čas na duchovné vzdelávanie, ba ani si nevšímali pravé znamenia posledného súdu!

* Mnohých tiež zaujala správa o príchode kométy nebývalých rozmerov, ktorá sa naposledy v našej slnečnej sústave objavila pri poslednom evolučnom skoku ľudstva. Či aj to je iba náhoda, alebo to dokonale zapadá do skladačky zasľúbení a našich prežívaní, môže posúdiť čitateľ sám:

https://fontech.startitup.sk/naposledy-sa-ukazal-v-dobe-kamennej-slnecnu-sustavu-navstivi-unikatny-objekt-ktory-sa-zjavuje-raz-za-600-000-rokov/

Aby sme ale neodkazovali len na iných, dostalo sa aj nám istého povzbudenia v dôkaze, ktorý sme opäť získali nečakane. V TV dokumente s názvom ,,Votrelci dávnoveku“, v časti ,,Jadrová agenda“, na krátku chvíľu uviedli jednu maľbu, ktorú v roku 1486 namaľoval Carlo Crivelli a v tom dokumente ju považovali za vecný dôkaz existencie UFO, pretože na obraze je zachytený objekt, ktorý pri všetkej logike a vecnej úvahe a tiež dávnych historických záznamoch a dôkazov prežití mnohých, nemôže byť považovaný len za vír mračien s anjelmi, z ktorého prichádza Holubica, nad hlavou ktorej autor uvidel ešte aj kruhovú žiaru!
Túto niektorí umelci pri prijímaní obrazov uvidia nad hlavou vysokých osobností zo Svetla, ktoré potom tak aj namaľujú. Teda jedná sa tu očividne nie len o “obrazné“ zachytenie nejakého diania, ale o zobrazenie skutočného príchodu Osobnosti Holubice, Ducha Svätého – Imanuela, ku Žene – Prakráľovnej, ako Jeho matke, Žene kľačiacej vo vrúcnom očakávaní!

Teraz uvádzame tú maľbu, aby sme mohli pokračovať ďalej:

Teraz už možno niektorí začínajú tušiť, prečo nás táto maľba zaujala a kam tým smerujeme.
V priečinku ,,UFO MAGAZÍN“ sme uviedli maľbu Ženy s labuťou od Albrechta Dürera **, ktorú nazval ,, Zvestovanie“!
No opäť je veľmi zaujímavé, že aj Carlo Crivelli nazval túto svoju maľbu tiež ,,Zvestovanie“ a obe boli namaľované na prelome rovnakého storočia. Obe podľa nás vzájomne súvisia a Crivelli už prijal zvesť s novým obrazom, a to je bod, ku ktorému sme sa chceli dostať, pretože na tejto maľbe je už zachytený aj PÁV!

Teraz musíme nadviazať na náš dávnejší príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, ale uvedieme z neho len časť, aby sme sa opäť dostali do obrazu a potom už bude jasné, že aj táto maľba Ženy s Pávom je dôkazom Pravdy:

,,HIERARCHIA SVETLA

Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!
Tento hierarchický postup pre vtelenie všetkých Vyslancov Svetla, je nutné dodržať pri každom príchode všetkých Vyslancov Svetla do hmotnosti, alebo nižších úrovní stvorenia!
Na tomto nepochopení už stroskotali mnohí „znalci“ Slova, ktorí sa do tejto úlohy obyčajne samotní pozdvihujú.
Keď došlo ku vteleniu novej vyššej duchovnej bytosti, tak na tomto nepochopení stroskotali mnohí. Následne samozrejme aj na tom, čo táto nová, vysoká osobnosť hlásala.
Keď v roku 1997 začala pôsobiť, tak práve tí, ktorí sa považovali za najväčších znalcov Slova, ba mali byť účastní na jej pomoci – títo všetci zlyhali, práve na nepochopení tohto, v úvode zverejneného, ba v zmysle Božích zákonov, nutného postupu.
Keď ona samotná uviedla rovnako svoj vyšší pôvod, zodpovedajúci týmto istým zákonom stvorenia, alebo zákonom Božím, tak sa vzbúrili práve všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi, ba tento postup, mal byť pre nich samozrejmosťou!
Začali jej vytýkať, že: „Raz hovorí o sebe, že je Prakráľovná, potom Swanhilda, ba aj nejaký páv!“
Všetci títo nepochopili, že hovorí rovnako o tom stále platnom a nutnom postupe, ktorý je nutné dodržať pre všetkých, ktorí prichádzajú z tých úrovní, ktoré sú nad úrovňou pôvodu človeka. A teraz si skúsme zoradiť ten postup, ktorý poznáme – zatiaľ, z toho nového Slova, ktoré nám priniesla ona. Tvrdila o sebe, že je:

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!

Pre vysvetlenie a následné pochopenie, je potrebné uviesť niečo podstatné z Posolstva Grálu:
Vysvetlíme si to na úvodnom citáte:

Imanuel – Parsifal – Abdruschin!

Imanuel – Je božský, bezbytostná časť, ktorá je pri každom vtelení tohto Vyslanca nutná! Vteľuje sa z nej iba nepatrná časť tejto osobnosti.
Parsifal – je to rovnako, iba malá časť osobnosti, ktorá má svoj pôvod v prastvorení!
Abdruschin – je to duchovná osobnosť, ale úplná, ktorá je rovnako nutná pri vtelení!

Všetky tieto hierarchické časti sú samostatné bytosti, ktoré spolupracujú pod vedením tej najvyššej.

Práve táto posledná, duchovná časť, je tou najbližšou nám ľudským duchom.
No a teraz, nech si skúsia všetci odporcovia Pani Natálie de Lemeny Makedonovej – to je tá časť, ktorá je rovnorodá s časťou Oskar Ernst Bernhardt, podľa zákonov stvorenia, obohatiť svoje poznanie, v zmysle zákonov, o tie ďalšie osobnosti, v zmysle svojho pôvodu.
Keď začneme zhora, teda zo Svetla, tak jej osobnosť z Prakráľovnej je tá najvyššia, ale iba malá časť z ducha Prakráľovnej, ktorá potrebovala tiež iba malú časť z Prastvorenia a to bola malá časť bytostnej Swanhildy. Prečo to musela byť časť z bytostnej úrovne, to musí zostať zatiaľ nepovšimnuté, lebo je to nad pôvodom nášho poznania, aj keď hĺbavý čitateľ, môže dôjsť pre seba k poznaniu, až správne pochopí Slovo. Lenže ani v PG, ba ani vo VZ, nenachádzame odkaz na tú poslednú, ale rovnako nutnú časť - duchovnú  - páv! (*)
Poznanie Slova a logický úsudok, aj v tomto prípade každého, ktorý správne hľadá, môže priviesť k tomu – pre seba uspokojivému výsledku. Lenže to už musí všetko vykonať každý sám!
Práve na tomto nepochopení stroskotali v roku 1998 mnohí, ba následne aj neskôr, a vlastne sústavne to pokračuje.“

Ešte môžeme poukázať na jeden zaujímavý detail z maľby, ktorý si možno všimli aj iní. Sú to tri vankúše, ktoré má Žena na posteli uložené. Všetky sú rovnaké, avšak sú tri a každý je inej farby!

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!“

** Tento obraz Zvestovanie, pripájame aj k obrazu Zvestovanie od Albrecha Dürera, do pričinku UFOMAGAZÍN, nakoľko spolu súvisia a spolu majú veľkú výpovednú hodnotu!

Záverom je potrebné objasniť ešte niečo podstatné, čo našu snahu dokreslí: Pravý umelec, bol – mal by byť duchovne na takej úrovni, že dokáže nahliadnuť do vyšších - jemnejších - svetlejších úrovní Božieho stvorenia a odtiaľ prinášať obrazy, alebo slovo, ktoré má ľudstvo duchovne pozdvihnúť! V minulosti to bolo samozrejmé a preto sa na umenie minulých čias treba pozerať z toho uhla pohľadu, ba venovať tomuto pravému umeniu minulosti, patričnú pozornosť.
Žiaľ... táto schopnosť umelcov sa v dnešnej dobe úplne zvrhla, presne tak, ako pravá ľudská duchovnosť, lebo dnešní umelci dokážu tiež nahliadnuť do jemnejších dimenzií, ale žiaľ, už iba do tých temných! Veď si len porovnajte výtvory umelcov minulosti, no a tie dnešné. Netreba ku tomu žiadny obsiahly komentár, aby každý pochopil ten rozdiel.
No a podobne  je to so všetkými dnešnými aktivitami, teda astrológiou, liečiteľstvom, mágiou a podobnými aktivitami, ktoré sa honosia názvom: „duchovné“! Dokonca sa to týka aj väčšiny duchovných smerov, ba aj vierovyznaní!

Tento náš komentár nezožne veľký úspech, ale tí múdrejší vedia, že platí:
„Pokiaľ máte pravdu, nikto vás nemá rád!“
Alebo:
„Čím viac sa priblížite ku pravde, tým viac ľudí voči sebe poštvete!“

Pravdivosť týchto  dvoch citátov jednoznačne potvrdzujú naše dejiny, ktoré mali už toľko mučeníkov, ktorých až neskoršia budúcnosť dokázala očistiť... niektorých!
Ale blízka budúcnosť ich očistí všetkých!
Teda aj tú, na tých obrazoch – zvestovaniach.

_________________________________________________________________________________________________________________________
26.6.2021, 29. 6. 2021 a 30. 6. 2021, 2.7.2021 príspevok doplnený o dodatok s názvom ,,ODPOVEĎ POSTIHNUTÉHO"

DUCHOVNÁ VAKCÍNA

 

Terajšia doba je v znamení vakcinácií a všetci, ktorí sa považujú za kompetentných, radia, že sa treba nechať zaočkovať, až chceme prežiť. Lenže žiaľ, zabúdajú na dôležité zasľúbenia všetkých duchovných smerov, ktoré máme k dispozícii. A nie je ich málo! Menovať ich je nie potrebné, ale postačí iba jeden biblický výrok, ktorý dnešnú dobu dokonale vystihuje, ba hlavne naše nesprávne konanie: „Kto si bude chcieť zachrániť život – stratí ho; ale kto ho stratí v mene Pravdy – zachráni si ho!“
Tento citát je mierne upravený, priliehavo tejto dobe, ale jeho hodnota zachovaná, aby bolo možné pokračovať zrozumiteľne, ba dosiahnuť chcenú vecnosť. Na stránke sme už viackrát uviedli: „Človek nepozná seba samého, ani svet v ktorom žije a následne nepozná ani zákony, ktoré v tomto svete vládnu!“  Preto za život považuje to, čo životom nie je!  Odev svojho ducha považuje za to živé, a o tom skutočne živom nič nevie. Preto sa dopúšťa jednej chyby za druhou a potom sa diví, že tie ním nepoznané zákony prírody, alebo Boha, ho patrične odmeňujú. Všetko čo teraz prežívame ako utrpenie, sme si splodili samotní, neznalosťou uvedených zákonov, ba zabúdame na tie dôležité staré, ale aj nové zasľúbenia:

ĽUDIA! ŽIJEME V BOŽOM SÚDE!

A práve tí, ktorí sa považujú za duchovných vodcov, teda kňazi, rabíni, ba všetci „stúpenci Boha“, radia nám sa nechať zaočkovať, ba oni samotní boli medzi prvými, čím dokazovali, ako tomu svojmu Bohu dôverujú, ba aj svojmu učeniu – „presvedčeniu“, ktorému vládne iba vypočítavosť. Pravý stúpenec Boha svojmu Bohu dôveruje, spolieha sa na Jeho múdrosť, ale hlavne spravodlivosť a vie, že Jeho múdre zákony mu prinesú tú spravodlivú odmenu, alebo zaslúžený trest.  Nespolieha sa iba na ľudský rozum a na vakcínu v ampulkách! Vie aj to, čo je v ňom živé a čo treba zachraňovať. Vie teda aj to, ktorá vakcína je pre neho tá pravá! Je to vakcína pre ducha – znalosť Pravdy, teda Božích zákonov! Vie, že keď stratí „život“ – iba odev ducha, môže si zachrániť život – samotného ducha! A iba ten je večný! Alebo lepšie povedané – môže byť.

Vakcína v ampulke vášmu duchu nijako nepomôže, ale ani nepoškodí!(*)

Aby sa nám otvorili naše hluché uši a slepé oči, nestačia ani  C 19, ani tornádo na Morave, ani záplavy, suchá, ani iné pohromy, ba ani UFO, ktoré je každodennou aktivitou, ale stačí nám, keď sa postavíme do radu a necháme sa otestovať, potom zaočkovať a s pocitom nádeje sa vyberieme na dovolenku, ktorá je iba istým druhom pýchy a dokonalého stresu. Ľutujem všetkých takýchto upachtených úbožiakov, ktorí ešte v živote nepoznali tú pravú pohodu svojho ducha, ba vlastne ani toho jeho odevu – iba tela. Snažia sa takto zachrániť to, čo sa zachrániť nedá, lebo raz nadíde čas, keď ten, sebou uznávaný „život“ – STRATIA! Lenže oni majú na to odpoveď svoju: „Veď práve preto si treba užiť!“
Nech sa idú pozrieť na tú, teraz postihnutú, Moravu, možno si uvedomia, že raz, po návrate z tej vysnívanej dovolenky, alebo aj na tej dovolenke, môže ich počkať niečo podobné. A na to ešte žiadnu vakcínu nemáme! Máme však vakcínu dokonalejšiu, ktorá zaberá na všetky utrpenia, ktorú ale doposiaľ iba odmietali, alebo si z nej dokonca robili posmech, a rovnako z tých, ktorí im ju radili.

(*) - Veta s hviezdičkou má byť dôkazom, že nechceme zasahovať do slobodnej vôle a odrádzať od očkovania, ale ani ku nemu radiť.

Mnohí aj na túto radu majú svoju uspokojivú odpoveď: „Veď všetci tí, ktorí s touto duchovnou vakcínou prišli, svoj „život“ stratili!“ To je ale iba ich pravda, lebo stratili iba ten život v úvodzovkách, ale ten pravý – ten si zachránili!
„Lenže kto nám to dokáže, ba túto Pravdu pre nás potvrdí?“ To je ich ďalšia obhajoba!

Nestačí im ani dôkaz ich „Spasiteľa“ Ježiša, ktorý nám to predviedol a zanechal nám to ako jasný dôkaz! Radšej všetci tí, ktorí sa k nemu hlásia, čakajú v rade na vakcínu v ampulkách, ba takto potvrdzujú svoje „presvedčenie“. 
Tak je možné ešte takýmto ľuďom nejako pomôcť? Nie je! Lebo pomôcť si môže iba každý sám! Pomôcť nám môžu práve iba terajšie, ba aj budúce prežitia, ktoré v mnohých utrpeniach, budú tou poslednou milosťou Božou. Milosťou, ktorá nám pomôže hľadať tú pravú vakcínu – vakcínu ducha!

KDE JU HĽADAŤ, je na tejto stránke už v rôznych príspevkoch radené!

 

***

29. 6. 2021

„Kde bol Pán Boh?!“
„Dodatok“

V reportáži pri rozhovore s pánom, ktorý bol postihnutý „Apokalypsou“ Moravy, padla jedna veľmi závažná, do neba volajúca, nespravodlivá a zároveň veľmi smutná otázka voči STVORITEĽOVI!
Citácia:

„Kde bol Pán Boh?!“ pýtal sa s plačom muž, ktorý bojoval s tornádom o holý život.
„Vyzeralo to strašne, to sa nedá ani popísať. Schoval som sa v garáži, kde som sa držal kompresoru, aby ma to nevytiahlo hore. Nikomu to neprajem zažiť. Kde bol Pán Boh?" rozplakal sa muž v stredných rokoch.“

Táto otázka určite vytryskla v beznádeji, v smútku, s hnevom a výčitkou voči NAJVYŠIEMU v nejednom človeku a nie teraz prvý krát, ale niekoľko krát na tejto Zemi počas katastrof a utrpenia po celé tisícročia existencie ľudstva.
Nemali by sme si túto otázku položiť opačne smerom k sebe?
Na túto otázku sa nedá odpovedať inak, ako jednoducho otázkou, ktorá prinúti zúfajúceho človeka úprimne v sebe hľadať na ňu odpoveď.

„KDE SOM JA, keď mi BOH nepomohol? KDE SA NACHÁDZAM, keď už nepociťujem JEHO blízkosť a nenachádzam JEHO pomoc???“
BOH JE, bol a bude stále na rovnakom mieste!!!

Odpoveď je jednoznačná, ale zároveň veľmi, veľmi smutná!
My ľudia máme tendenciu vždy, keď sa nám deje v živote niečo zlé, hľadať príčinu a vinníka  všade inde len nie v sebe!
Nebolo by spravodlivejšie tú výčitku a obvinenie nasmerovať na nás? Kde sa nachádzame, keď už necítime JEHO blízkosť, nenachádzame JEHO pomoc?! Kde sme my, aké miesto v tejto ponurej dobe zastávame v tomto stvorení, ktoré nám BOH prenechal k nášmu vývoju a zveľaďovaniu JEMU ku cti?
Kde sme my, keď sa nám dejú takéto zlé veci, katastrofy jedna za druhou, utrpenie, choroby...atď.
Sme na tom mieste, kde sme mali byť za tie tisícročia našej existencie? Nie sme!
Sme to práve my, čo sme sa vzdialili a zanevreli na BOHA. Prestali HO hľadať, cítiť a nachádzať k nemu cestu. Prestali rešpektovať JEHO DIELO a JEHO ZÁKONY!
Starali sme sa celý život o všetko možné, len nie o BOHA. Volali sme po ňom len v čase veľkej núdze a utrpenia.

Áno, my sme HO opustili a nie ON nás!!!

Nech si odpovie na tieto otázky každý poctivo a úprimne vo svojom vnútri.
Nech sa zamyslí každý sám nad touto otázkou a zároveň odpoveďou, lebo je najvyšší čas si dať na ňu úprimnú ODPOVEĎ, nie: „Kde bol Pán Boh?!“ ale: „Kde sme my???!“

Prišlo k nám jedno video*, ktoré by tiež dokazovalo, že to vôbec nemuselo byť dielo Boha, ale dielo ľudí, našich vládcov, ktorí si voči nám dovoľujú tie najväčšie nehoráznosti práve kvôli našej ľahostajnosti, lebo dokonca ani tá pozemská pravda nás nikdy nezaujímala. Väčšina ľudí tvrdí, že vládcovia a médiá nám pravdu nehovoria, ale tá istá väčšina zároveň označuje všetko iné za „konšpirácie“, ktorým sa len posmieva. Akú to má logiku?
*https://rumble.com/vj0o4t-torndo-v-r-na-hodonnsku-v-souvislosti-s-ovldnm-poas-tzv.-geoinenrstvm.html?fbclid=IwAR2SA9ZpJgoxhks1c3ljT9i-FOj8j9N1f_Qe9ZcGnusXt7TLY4mUK98Cnik

A na záver Citácia z Doznievania k Posolstvu Grálu, ku pomoci:
„Prebuďte sa všetci, ktorí ešte driemete! Tak volá ku vám ustavične radosť aj utrpenie; lebo vaše náhlenie sa pozemským bytím je spánkom ducha, nie však tou bdelosťou a tým životom, ktorý vás môže priviesť vo stvorení nahor!“

„Ale práve to sa stane človeku skazou; lebo tým nikdy neprijal podanú mu ruku pre vzostup a musí teraz v účinkoch posledného zvratného pôsobenia prežiť sám na sebe to, že táto ruka, ktorú až dosiaľ nechával nevšímavo bokom, sa stiahla späť, pretože chodil pyšne okolo nej, v klamnej predstave, že sám vie všetko lepšie.
Práve potom, keď by ju v hodine svojej núdze rád uchopil, potom ju už nenájde!“

30.6.2021

Božia vôľa

Nasledujúci text by mal byť z našej strany takou BODKOU za predošlými príspevkami, ktoré sa snažili poukázať, ako ľudia v nesprávnom názore a nesprávnou výchovou, snažia sa všetky svoje problémy posúvať na iného, ba dokonca sa to odvažujú aj na samotného Boha, Darcu ich života a mnohých pomocí, o ktorých z vlastnej viny nevedia nič. Nevedia, lebo v tomto prípade sa zas slepo a v pohodlnosti, spoliehajú na iných. Lenže pre poučenie sme teraz zvolili nie naše slová, ale SLOVO z ABSOLÚTNEJ PRAVDY, teda priamo od nášho TVORCU A DARCU života:  

Vy, ľudia, stojíte placho pred mojimi slovami, lebo nepovažujete prísnosť za božskú! To však je jedine vaša vina, keďže ste si všetko Božské, všetko prichádzajúce od Boha predstavovali doteraz ako zmäkčilo milujúce a všetko odpúšťajúce, pretože tak vás to učili cirkvi!
Tieto nesprávne náuky boli iba rozumovými výpočtami, ktorých cieľom bolo hromadné lovenie ľudských duší. Ku každému lovu je potrebná návnada, pôsobiaca lákavo na všetko, na čo je nastavená. Správny výber návnady je najdôležitejšou vecou pri každom love.
Keďže tu išlo o lov na ľudské duše, plán bol obratne postavený na ich slabostiach. Lákadlo muselo vyhovovať hlavnej slabosti! A touto hlavnou slabosťou duší je pohodlnosť a lenivosť ich ducha!
Cirkev celkom presne vedela, že musí dosiahnuť veľký úspech práve v tom, keď vyjde čo najďalej v ústrety tejto slabosti a nebude snáď vyžadovať jej odstránenie!
S týmto správnym poznaním cirkev vydláždila pozemským ľuďom širokú a pohodlnú cestu, ktorá mala údajne viesť ku Svetlu; lákavo ju ukazovala týmto pozemským ľuďom, ktorí radšej odvádzali desiatok svojej práce, kľakali na kolená, mrmlali stokrát modlitby, len aby sa nemuseli ani na okamžik duchovne namáhať!
Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky požadovala!
Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši.
Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať!
Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!

Cirkvi všetkých druhov budú znepokojené pri precitnutí niektorého ľudského ducha, pretože sa budú obávať, že by sa prázdnota ich foriem mohla stať príliš zjavnou. Budú chcieť udržať kľud medzi svojimi prívržencami, aby ich nestratili. Taký  mier je ale falošný, lebo vedie k únave, ku stavu kľudu a ku klesaniu, pretože mu chýba pohyb, ktorý Boh prikázal v zákonoch svojho Stvorenia! Vlastný pohyb, úsilie vedúce ku vzostupu každého ľudského ducha!
Práve toto, že cirkvi sami sú len formy, nemôžu dať život, ale zase len formu! S nejakou naučenou formou nemôže však človek obstáť pred svojim Bohom, keď táto forma nevznikla zo samého života, z vlastného prežitia jeho ducha!

Ľudský duch môže dôjsť k poznaniu Boha len v zákonoch stvorenia, daných Bohom. A on potrebuje bezpodmienečne toto poznanie ku svojmu vzostupu! Len v ňom sa mu dostane tej opory, ktorá mu dovolí neochvejne kráčať po jeho predurčenej a jemu užitočnej ceste ku zdokonaleniu! Nie inak!

Človek spozná, že prirodzené dianie nesmie byť nikde vypojené a ani na žiadnom mieste prerušené! A v tom sa prejavuje aj veľkosť Boha! Neotrasiteľná živosť samočinnej tvorivej vôle! Veď prírodné zákony sú železné zákony Božie, ktoré majú ľudia trvalo zreteľne pred očami, ktoré k nim naliehavo hovoria a svedčiac o veľkosti Stvoriteľa, a o neotrasiteľnej a bezvýnimočnej pravidelnosti! Bezvýnimočnej! Veď z ovseného zrna môže opäť vzísť len ovos, zo pšenice len pšenica a tak ďalej.
Tak je to aj v onom prvotnom stvorení, ktoré ako vlastné dielo Stvoriteľa je najbližšie jeho dokonalosti. Tam sú základné zákony tak zakotvené, že poháňané živosťou Vôle zákonite dali vznik ďalšiemu stvoreniu a nakoniec aj našim svetovým telesám tu dolu, a to tým najprirodzenejším dianím. Lenže stvorenie sa stáva tým hrubším, čím viac sa vzďaľuje vo svojom vývoji od dokonalosti svojho pôvodu. –

Samotné prvé stvorenie vo svojom vývoji nadol vytvorilo postupne tri veľké základné odštiepenia: Ako najvrchnejšie a najvyššie je duchovné stvorenie, ku ktorému sa pripája hutnejšie a tým aj ťažšie bytostné. Napokon nasleduje ešte ako najnižšia a pre svoju najväčšiu hutnosť najťažšia veľká ríša hmotného, ktorá uvoľňujúc sa postupne z prastvorenia klesala dolu! Tak nakoniec zostalo ako najvyššie len čisto duchovné, pretože ono čistotou svojho druhu stelesňuje to najľahšie a najjasnejšie. Je to často spomínaný raj, koruna všetkého stvorenia.
S klesaním toho, čo sa stáva hutnejším, dotýkame sa už zákona tiaže, ktorý je zakotvený nielen v hmotnom, ale pôsobí aj v celom stvorení počnúc rajom až dolu k nám.
Zákon tiaže je takého rozhodujúceho významu, žeby si ho mal vštepiť do pamäti každý človek; je totiž hlavnou pákou v celom dianí a vývojovom procese ľudského ducha. –
Povedal som už, že táto tiaž neplatí len pre pozemské podstaty, ale pôsobí rovnomerne tiež v oných častiach stvorenia, ktoré pozemskí ľudia už nemôžu vidieť, a preto ich nazývajú jednoducho záhrobím.
Kvôli ľahšiemu porozumeniu musím hmotnosť rozdeliť ešte do dvoch oddielov. Do jemnohmotnosti a hrubohmotnosti. Jemnohmotné je to z hmotnosti, čo nemôže byť viditeľné pozemskému oku pre svoj odlišný druh. A predsa je to ešte hmotnosť.
Takzvané „záhrobie“ sa nesmie zamieňať za vytúžený raj, ktorý je čisto duchovný. Pod pojmom duchovný sa však nemá rozumieť „myšlienkový“, pretože duchovné je podstata, práve tak ako je podstatou aj bytostné a hmotné. Tejto jemnohmotnosti sa teraz hovorí jednoducho záhrobie, pretože je za hranicou pozemskej možnosti videnia. Hrubohmotnosť je však tento svet, všetko to pozemské, čo je viditeľné našim hrubohmotným očiam na základe rovnakého druhu.

Popri zákone tiaže spolupôsobí tu i nie menej významný zákon rovnorodosti.
Dotkol som sa ho už tým, že druh môže poznať vždy len rovnaký druh. Príslovie „vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“, zdá sa byť odpočúvané od tohto prazákona. Ten sa zachvieva spolu so zákonom tiaže v celom stvorení.
Ešte tretí prazákon, ktorý okrem týchto už spomenutých, spočíva vo stvorení: Zákon zvratného pôsobenia. Spôsobuje, že človek musí zožať bezpodmienečne to, čo kedysi zasial. Nemôže žať pšenicu, keď sial raž, neskosí ďatelinu, ak roztrusoval bodliaky. Presne tak aj v jemnohmotnom svete. Nebude sa mu môcť dostávať dobro, ak pociťoval nenávisť, nedostane sa mu radosti, ak v sebe živil závisť!

Tieto tri základné zákony tvoria základné kamene Božej vôle! Sú to ony samotné, ktoré celkom samočinne, s neúprosnou spravodlivosťou prinášajú ľudskému duchu odmenu alebo trest! Pôsobia tak nepodplatiteľne až do najpodivuhodnejších a najjemnejších odtieňov, že v celom tom ohromnom svetovom dianí niet ani pomyslenia na najmenšiu nespravodlivosť.
Pôsobenie týchto jednoduchých zákonov privedie každého ľudského ducha presne tam, kam patrí podľa svojho vnútorného stanoviska. Omyl je pritom vylúčený, lebo pôsobenie týchto zákonov môže byť uvedené do činnosti len najvnútornejším stavom človeka, čo sa v každom prípade aj bezpodmienečne deje! Pákou k tejto činnosti je v človeku sa nachádzajúca čisto duchovná sila jeho cítenia! Všetko ostatné ostáva pritom bez účinku. Z toho dôvodu je len samotné, skutočné chcenie, teda cítenie človeka smerodajné pre to, čo sa pre neho vyvíja v jemu neviditeľnom svete, do ktorého musí vkročiť po svojej pozemskej smrti.
Tam nepomôže žiadne predstieranie, žiaden sebaklam. Musí tam bezpodmienečne zožať to, čo zasial svojím chcením! Dokonca aj podľa sily jeho chcenia sú viac alebo menej uvádzané do pohybu rovnorodé prúdenia iných svetov, bez ohľadu na to, či je to nenávisť, závisť alebo láska. Je to celkom prirodzené dianie, nanajvýš jednoduché, a predsa pôsobiace prísne s odvekou spravodlivosťou!
Kto sa pokúsi vážne zamyslieť nad týmito záhrobnými dejmi, spozná, aká nepodplatiteľná spravodlivosť spočíva v tomto samočinnom pôsobení, už v tom uvidí nepochopiteľnú veľkosť Boha. Tento nepotrebuje zasahovať, keď svoju vôľu v podobe zákonov tak dokonale vložil do stvorenia.

Pritom sa prejaví, čo sa správne pohybuje v zákonoch stvorenia, alebo kde sa konalo nesprávne. Plody budú tomu zodpovedať. Človek, ktorý sa moril s takými vecami, ktoré nemohli poskytnúť nijaký základ pre jeho potrebný vzostup, ten premárnil svoj čas a svoje sily. Odchýlil sa od záchvevov stvorenia a už viac nemôže ísť súbežne s nimi, nemôže ozdravieť v potrebnej harmónii, lebo ju sám porušuje.
Naučte sa preto hodnotiť pozorovaním jednoduchosť Božích zákonov v ich celej veľkosti a využívať ich pre seba, inak vás musia rozdrviť ako prekážku, stojacu v ceste ich pôsobenia. Budete odplavení ako škodlivá prekážka!
Pohyb je hlavným príkazom pre všetko, čo spočíva v tomto stvorení; lebo ono vzniklo z pohybu, je ním udržované a stále obnovované!

Kto je Boh Otec a Boh Syn, to bolo už mnohým jasné, ale „Duch Svätý“ zostával nejasným pojmom. On je výkonná spravodlivosť, ktorej večné, nezmeniteľné a nepodplatiteľné zákony pulzujú vesmírom a doteraz len tušením boli nazývané: Osud! Karma! Božia vôľa!

Takzvaní pokročilí sú často pyšní na svoje poznanie, že Boh jestvuje v celom stvorení, v každej kvetinke, v každom kameni, že hybné prírodné sily sú Bohom, teda že On je všetko to neprebádané, čo sa dá vycítiť, ale nie skutočne pochopiť. Trvale pôsobiaca Prasila, večne sám seba obnovujúci zdroj sily, bezbytostné Prasvetlo. Namýšľajú si, že sú náramne pokročilí vo vedomí, že Boha nachádzajú všade, všade sa s Ním stretávajú ako s hybnou silou, ktorá preniká všetkým a neustále pôsobí k dokonalosti ako k jedinému cieľu vývoja.
To však je správne len v určitom zmysle. V celom stvorení sa stretávame len s jeho vôľou, a tým s jeho Duchom, jeho silou. On sám stojí vysoko nad stvorením. Stvorenie, ako jeho dielo, ako prejav jeho chcenia, je už svojim vznikom viazané na nezmeniteľné zákony vznikania a rozkladu; veď to, čo nazývame prírodnými zákonmi, je tvorivá Božia vôľa, ktorá vo svojom trvalom pôsobení svety tvorí a ruší ich. Táto tvorivá vôľa je jednotná v celom stvorení, ku ktorému patrí svet jemnohmotný i hrubohmotný ako jediný celok. A toto celkové stvorenie je ako 
dielo nielen ohraničené, ako každé iné dielo, ale je tiež pominuteľné. Bezpodmienečná a neposunuteľná jednotnosť prazákonov, teda Pravôle prináša so sebou to, čo sa aj v najmenšom deji na hrubohmotnej zemi všetko stále odohráva presne tak, ako sa to musí diať aj pri najmocnejších udalostiach celého stvorenia a ako aj pri samotnom vytváraní a tvorení.
Strohá forma Pravôle je prostá a jednoduchá. Nájdeme ju ľahko vo všetkom, len čo sme ju raz spoznali. Spletitosť a nepochopiteľnosť tak mnohých dejov spočíva len v mnohonásobnom zasahovaní obchádzok a vedľajších ciest, vytvorených rozličným chcením ľudí.
Dielo Božie, svet, je teda ako stvorenie podrobený vždy rovnakým a dokonalým Božím zákonom, z ktorých tiež vznikol, a preto je ohraničený.

Toto ubezpečenie je nasledujúcou vetou ešte zdôraznené: „BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI!“ To nie je len vyznaním ochoty úplne sa podrobiť Božej vôli, ale je v tom tiež sľub dbať na túto vôľu a so všetkou horlivosťou usilovať sa o jej poznanie. Toto úsilie musí teda predchádzať podrobeniu sa tejto vôli; pretože pokiaľ ju človek správne nepozná, nedokáže sa ani vo svojom cítení, myslení, hovorení a konaní podľa nej správať! Aká nesmierna, trestuhodná ľahkomyseľnosť je teraz v každom človeku, keď znovu a znovu takto ubezpečuje svojho Boha, a pritom sa v skutočnosti vôbec nestará o to, aká je vlastne Božia vôľa, spočívajúca vo stvorení a pevne v ňom zakotvená. Človek predsa klame každým slovom modlitby, keď sa ju odvažuje vyslovovať! Stojí tak pred Bohom ako pokrytec a klamár! Na staré previnenia hromadí stále nové a nakoniec sa cíti ešte hodným poľutovania, keď v záhrobí sa musí jemnohmotne zrútiť pod týmto bremenom. Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.–

Teraz prichádza vysvetlenie zákonov v Posolstve Grálu, a to formou, pre dnešné časy zrozumiteľnejšou! V skutočnosti sú to presne tie isté zákony, ktoré svojho času priniesol Kristus vtedy primeranou formou. Ukázal v nich, ako majú ľudia myslieť, hovoriť a jednať, aby vo stvorení dozrievajúc, dostali sa nahor! Ľudstvo predsa viac nepotrebovalo. Preto tiež nie je nijaká medzera vo vtedajšom posolstve. Posolstvo Grálu prináša teraz presne to isté, lenže v dnešnej forme.
Kto sa teda podľa toho riadi v myslení, v reči i v konaní, ten najčistejším spôsobom vzýva a velebí Boha; keďže toto sa prejavuje len skutkom!
Kto sa ochotne vpraví do zákonov, koná vždy správne! 
Dokazuje tým svoju úctu pred Božou múdrosťou, a radostne sa skláňa pred Jeho vôľou, spočívajúcou v zákonoch. Preto je ich pôsobením podporovaný a ochraňovaný, je oslobodený od všetkého trápenia a povznesený do ríše svetlého ducha, kde každý bude môcť vidieť v jasavom prežívaní všemúdrosť Boha bez zakalenia, a kde vzývanie Boha je život sám! Kde každé vydýchnutie, každý cit a každý čin sú predchnuté radostnou vďačnosťou a stávajú sa tak trvalým pôžitkom. Zo šťastia zrodený, šťastie rozsieva, a preto i šťastie zožne! Velebenie Boha v živote a v prežívaní spočíva jedine v zachovávaní Božích zákonov. Len tým sa zaručuje šťastie. Tak to má byť v budúcej tisícročnej ríši, ktorá sa bude menovať Kráľovstvom Božím na zemi! Všetci stúpenci posolstva Grálu sa majú stať svetlami a ukazovateľmi cesty medzi ľudstvom.

Kristus vyučoval v prvom rade byť úplne prirodzeným; to znamená podriadiť sa zákonom prírody, teda zákonom stvorenia. Lenže podriadiť sa môže iba ten, kto zákony prírody pozná. Zákony prírody opäť prechovávajú v sebe Vôľu Stvoriteľa a môžu tak ukázať aj cestu k poznaniu samého Stvoriteľa. Kto teda pozná zákony prírody, dozvie sa však tiež ako tieto neochvejne pôsobiac, zasahujú do seba; preto tiež vie, že toto pôsobenie vo svojej stálej napredujúcej dôslednosti je nezmeniteľné, a tým aj vôľa Stvoriteľa, Boha Otca.
Hocijaká odchýlka by musela znamenať zmenu Božej vôle. Avšak zmena by poukazovala na nedokonalosť. Keďže ale Prazdrojom všetkého bytia je len jediný a dokonalý Boh Otec, tak aj tá najmenšia odchýlka v zákonoch prírody, teda v zákonoch vývoja, musí byť jednoducho nemožná a už dopredu vylúčená. Táto skutočnosť podmieňuje, že aj náboženská veda a prírodoveda musia byť v každom vzťahu zajedno v dôslednosti a v jasnosti bez medzier, ak majú podávať Pravdu.
Je neklamné, že prírodoveda v pomere k celému stvoreniu má dnes ešte veľmi nízky stupeň poznania a síce preto, že sa pridŕža iba hrubohmotného, lebo rozum v dnešnom zmysle dokáže púšťať sa iba do vecí, pripútaných na priestor a čas. Jedinou, samozrejme tiež neodpustiteľnou chybou pritom je len, že stúpenci tejto vedy sa snažia odtajiť s posmechom všetko, čo presahuje nad to, ako nejestvujúce, s výnimkou niekoľkých učencov, ktorí prekročiac mieru priemernosti, dovideli ďalej a odmietli nevedomosť pokryť domýšľavosťou.

Často hlásajú ako základnú myšlienku napríklad dokonalosť a vševedúcnosť Božej vôle a z toho pochádzajúce slovo Božie! Avšak v tom musí prirodzene spočívať tiež nezmeniteľnosť neodchyľujúca sa ani o vlások. Inak je dokonalosť nemysliteľná. Konania mnohých predstaviteľov náboženstiev svedčia však o pochybnostiach vo vlastné učenie, keďže sú s ním v priamom rozpore a predstavitelia svojimi skutkami očividne popierajú jeho základy! Uveďme ako príklad spoveď s uloženým pokáním, predávanie odpustkov za peniaze, modlitby, ktoré majú priniesť bezprostredné odpustenie hriechov a iné zvyky týmto podobné, ktoré sú pri pokojnom uvažovaní popieraním Božej vôle, spočívajúcej v zákonoch stvorenia. Kto sa v myšlienkach rázne neprenesie nad to, čo sa vznáša bez opory, ten v tom nemôže nájsť nič iné, než bezvýhradné znižovanie dokonalosti Boha.
Je celkom prirodzené, že mylný predpoklad ľudí o tom, že môžu poskytovať odpustenie hriechov a k tomu ešte iné podobné zásahy proti dokonalosti Božej vôle, museli viesť k hrubým výstrelkom. Ako dlho ešte potrvá pochabá domnienka, že sa so spravodlivým Bohom a s jeho nezmeniteľnou vôľou môže tak nečestne obchodovať!
Keď Ježiš ako Syn Boží povedal kedysi svojim učeníkom: Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené,“ tak sa to nevzťahovalo na všeobecné a ľubovoľné oprávnenie takéhoto konania.
To by sa bolo bývalo zhodovalo so zvrátením Božej vôle v nemennej sile zvratných účinkov, skrývajúcich v sebe odmenu i trest v nepodplatiteľnej, to jest božskej, a teda živo pôsobiacej dokonalej spravodlivosti. Teda pripustenie porušovania.
Ježiš by to nikdy nebol mohol učiniť a on to tiež neučinil. Veď on prišiel zákony „naplniť“, ale nie ich rušiť!
Tými slovami mal Ježiš na mysli zákonitý dej, spočívajúci vo vôli Stvoriteľa, že človek môže odpustiť druhému človeku to zlé, čo mu tento osobne učinil! Ako postihnutý má právo i moc toto odpustiť. Jeho úprimným odpustením láme sa dopredu hrot a odníma sa sila karme, ktorá by sa inak pre vinníka bezpodmienečne vytvorila vo zvratnom pôsobení. V tomto živom deji spočíva súčasne aj skutočné odpustenie.

Ľudstvo sa čoskoro bude musieť naučiť po dobrom alebo po zlom veriť všetkým účinkom železných zákonov božskej vôle, aj keď si to doteraz skrytým prianím inakšie myslelo a vysvetľovalo. Božia Láska spočíva jedine v zákonoch, ktoré pôsobia nezmeniteľne od prapočiatku až dodnes a až do konca všetkých dní! Aj Kristus zakaždým poukazoval celkom zreteľne na to, že svojím Posolstvom nechce Božie zákony rušiť ani meniť, ale len naplniť. Teda nepohnute zachovať!

Po tomto poučení, nech sa ešte niekto z tých, ktorí teraz za všetko prežívané dianie a krivdy vinia Boha, sa to znovu pokúsi zopakovať!
Taký si pokojne môže ísť znovu sadnúť do toho zboreného kostola, a tam porozmýšľať, kde sa dopustil, aj so svojou cirkvou chyby!

* * *

2.7.2021

ODPOVEĎ POSTIHNUTÉHO

Pre bežného človeka, ale hlavne toho, ktorý v Boha verí, je pochopenie podobných prežití, ako sa udialo na Morave, veľmi ťažké, ba jeho otázka logická, a v zmysle jeho doterajšieho poznania:

Kde bol Pán Boh?"

Je to otázka oprávnená a už veky kladená v rôznych kútoch sveta, ba aj v rôznych vierovyznaniach. Táto otázka je nadčasová, ba ešte mnohokrát bude položená! Odpoveď na ňu postupne prichádzala priamo od Boha, prispôsobená našej zrelosti a schopnosti chápania, ba ešte aj bude prichádzať dovtedy, pokiaľ sa ľudský duch úplne nezbaví svojich obalov ducha, teda pokiaľ sa nenavráti do svojho domova pôvodu – do duchovnej ríše.

Niekedy by bolo potrebné, teda pre niektorých, položiť otázku obrátene:

„KDE SOM JA, keď mi BOH nepomohol? KDE SA NACHÁDZAM, keď už nepociťujem JEHO blízkosť a nenachádzam JEHO pomoc???“

BOH JE, bol a bude stále na rovnakom mieste!!!

Lenže ten postihnutý, na takto položenú otázku, ktorá mala byť pre neho odpoveďou, aj to iba v tých najpriaznivejších prípadoch, odpovie obyčajne nasledovne:

Pravidelne chodím do kostola, ba sa aj pravidelne modlím!

Čo ešte viac môžem urobiť?

No a na túto jeho otázku, je stručná, ale skutočne veľmi stručná odpoveď v našom závere príspevku pod názvom: „Božia vôľa“! Aj keď pre mnohých sa bude zdať naopak, veľmi, ba zbytočne obšírna. Dokonalú odpoveď si už postihnutý musí pohľadať sám, až tú svoju otázku položil skutočne pod vedením svojho ducha, teda za účasti čistoty citu a aj svojho svedomia, teda aj svojho rozumu.  Toto dokonalé poučenie už máme k dispozícii priamo od Boha skoro storočie, ale doposiaľ ho hľadalo iba málo, veľmi málo podobne, ba aj horšie postihnutých.

Všetko zlo, ktoré nás tu, dole v hmotnosti postihuje, pochádza skutočne iba od ľudských duchov, a to nie iba tých, ktorí sú ešte v hrubohmotných telách, ale teraz hlavne od tých, ktorí sú už v jemnejšej, ale temnej hmotnosti, dokonca aj od tých, ktorí žijú na iných, ale tiež iba temných planétach.   No a toto všetko pochopiť, ba skĺbiť tak, aby to dávalo ucelený a logický obraz všetkého prežívaného diania, umožňuje jedine to Slovo z Absolútnej Pravdy, ktoré je nami tak často radené.  Lenže to vyžaduje veľkú odvahu,  vzdať sa toho starého, tradičného, ba veľké úsilie, dokonca veľkú obeť, zoznámiť sa s tým novým, ale nie tak pohodlným, ako doposiaľ.  To je naša odpoveď pre toho postihnutého! Viac sa urobiť nedá!